Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nemecko

- stredoeurópska krajina, ktorá patrí medzi priemyselne najvyspelejšie štáty sveta a predstavuje hlavný "motor" ekono-miky Európskej únie. Hlavným mestom je Berlín. Finančným centrom krajiny je Frank-furt nad Mohanom, Mníchov je najväčším mestom južného Nemecka a Hamburg jeho hlavným prístavom. Nemecko sa do r. 1871 skladalo z mozaiky samostatných štátov a štátikov, z ktorých najväčšie bolo Prusko a Bavorsko. Po zjednotení Nemecka sa pruský premiér Otto von Bismarck stal ne-meckým kancelárom a pruského král'a vy-menovali za nemeckého cisára Wilhelma I. Jeho vnuk - cisár Wilhelm II. - viedol potom monarchiu do 1. svetovej vojny. Po porážke Nemecko zaznamenalo katastrofálnu infláciu a hospodársky prepad, čo otvorilo cestu ná-stupu Adolfa Hitlera a nacizmu. V r. 1933 prezident Hindenburg vymenoval Hitlera za kancelára a nemecká invázia do Pol'ska v r. 1939 rozpútala 2. svetovú vojnu. Po opätovnej porážke bola krajina v r. 1949 roz-delená na komunistickú Nemeckú demo-kratickú republiku (východné Nemecko) a Nemeckú spolkovú republiku (západné Ne-mecko). Za kancelára Konrada Adenauera sa západné Nemecko hospodársky opät posta-vilo na nohy. Tretieho októbra 1990 sa obe časti rozdeleného Nemecka spojili. Kancelá-rom zjednotenej krajiny sa stal Helmut Kohl. Najvyšší predstavitel' NDR Erich Honecker sa uchýlil do čílskeho exilu, kde v r. 1994 zomrel.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk