Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Severná Európa

Severná Európa

Do oblasti severnej Európy patrí polostrovný a ostrovný štát Dánsko, vzdialený ostrov Island, štáty na Škandinávskom polostrove - Nórsko a Švédsko a k nim patriace ostrovy, na východ od nich Fínsko a najnovšie sa do nej zaraďujú aj pobaltské štáty - Litva, Lotyšsko a Estónsko na východnom pobreží Baltského mora.
Severná Európa sa niekedy nazýva aj Škandinávia a štáty, ktoré v nej ležia, škandinávske štáty. Toto pomenovanie sa však týka iba skupiny štyroch štátov - Dánsko, Nórsko, Švédsko a Fínsko.

Dánsko
- vyspelý priemyselný štát s rozvinutým poľnohospodárstvom - štát s najvyššou životnou úrovňou obyvateľstva. Patria mu Faerské ostrovy, ostrov Grónsko

Poloha:
- leží na križovatkách obchodných ciest medzi Severným a Baltským morom cez prielivy Skagerrak, Kattegat, 0resund a Veľký Belt
- členité územie tvorí spájai západnú a strednú Európu so Škandináviou.
- ostrovný štát - najhustejšie zaľudnený Sjrelland, Fyn, 2/3 z celkovej rozlohy územia pripadajú na Jutský polostrov.
- pobrežie je rozčlenené mnohými zálivmi (plytké fjordy - pozostatok zal'adnenia).
Povrch: tvoria roviny a pahorkatiny (najvyšší bod v Jutsku má iba 173 m n. m.).
Podnebie: oceánske s miernymi teplotami a dostatkom zrážok,
Pôdy :
- celkovo menej úrodné,
- dlhoročné starostlivé obrábanie a hnojenie zvýšenie ich prirodzenej úrodnosti.
Poľnohospodárstvo: rastlinná výroba - krmoviny (hlavne kŕmny jačmeň), pšenica, raž, zemiaky a cukrová repa.

Živočíšna výroba:
- 3/4 poľnohospodárskej výroby pripadajú na živočíšnu výrobu.
- chov ošípaných, hovädzieho dobytka a hydiny.
- dôležitý je morský rybolov (3. miesto v Európe) a spracovanie rýb.
Nerastné suroviny: ťažba ropy v Severnom mori
Výroba elektriny: nemá jadrové, len tepelné a veterné elektrárne
Priemysel: strojárstvo (poľnohospodárske stroje, lode, lodné motory, elektrotechnika ), potravinárstvo, chemická (umelé hnojivá, kŕmne zmesi, spracovanie ropy) a farmaceutická (lieky) výroba.
Mestá:
- Kodaň ( 1,4 mil.obyv).
- múzeá, kráľovské paláce, zábavný park Tivoli,
- veľký prístav a moderné letisko (Kastrup)

Doprava:
- najdôležitejšia námorná doprava - spojenie trajektovými loďami
- cez užšie prielivy sú medzi ostrovmi vybudované železničné a cestné mosty. (dva dlhé cestno-železničné mosty cez prielivy Veľký Belt a 0resund. Prvý spája hlavný ostrov s ostrovom Fyn a ďalej s Jutskom, druhý z Kodane do Malmo urýchľuje spojenie so Švédskom.)
Cestovný ruch:
- typický prímorský štát ponúka pre turistov mnoho zaujímavostí na morskom pobreží, v hlavnom meste, početné kultúrnohistorické pamiatky, niektoré zaradené aj do Svetového kultúrneho dedičstva (veľmi navštevovaný zámok Kronborg - podľa legendy Hamletov zámok, katedrála v Roskilde a i.). Obyvatelia majú vypestovaný hlboký vzťah k ochrane prírody a životného prostredia.

Island
- ostrovný štát., samostatnosť získal v roku 1944 (predtým súčasť Dánska).
- má sopečný pôvod a dosial' činné sopky, gejzíry a horúce pramene - využitie na vykurovanie domov a skleníkov. Pestuje sa v nich dosť zeleniny.
- povrch :- tvoria lávové polia, ľadovce, tundry a trávnaté porasty, na ktorých sú dobré pasienky pre dobytok a ovce.
- najdôležitejšie odvetvie hospodárstva je rybolov (4. miesto v Európe) a spracovanie rýb.
- väčšina obyvateľov pracuje v službách a v priemysle (okrem potravinárskeho aj výroba hliníka a i.). Veľa potravín, palivá, stroje a ďalšie výrobky sa dovážajú.
- oveľa vyššie prírastky obyvateľstva a 1/4 tvoria deti do 15 rokov.
- Islanďania sú vzdelaný a kultúrny národ.
- celkového počtu obyvateľov (asi 280 tis.) žije 1/3 v hlavnom meste Reykjavík.
- na Islande nie sú železnice a cesty sú iba v okolí sídel.
- dôležitá je námorná doprava a letecké spojenie so svetom.
Nórsko
- hospodársky a kultúrne vyspelý štát, nie je členským štátom Európskej únie
Povrch:
- veľmi hornatý ,
- mimoriadne členité pobrežie
Podnebie: vplyv teplého Severoatlantického prúdu. (more pri pobreží v zime nezamŕza.)
Rieky : krátke a prekonávajú vodopádmi veľké výškové rozdiely, využitie početné vodné elektrární
Poľnohospodárstvo:
- rybolov (2. miesto v Európe po Rusku)
- významný chov oviec (na vlnu, na severe chov sobov, chov kožušinových zvierat.
- rastlinná výroba nemá dobré podmienky a nepostačuje pre spotrebu.

Priemysel
- zameriava sa na odbory využívajúce domáce prírodné zdroje (ropa a zemný plyn zo Severného mora, rudy, drevo, lacná vodná energia) i dovážané (bauxit).
- spracovanie dreva (výroba celulózy) a výroba papiera,
- potravinárstvo, strojárstvo (hlavne stavba lodí) a hutníctvo (výroba železa, ocele, hliníka, zinku, niklu).
- chemická výroba (petrochémia).
- vývoz priemyselných výrobkov i väčšina vyťaženej ropy
Mestá:
- Oslo (500 tis.obyv,) prístav, priemyselné a kultúrne stredisko
- veľký prístav je Bergen.
- strediská zimných športov (Telemark známy Lillehammer)

Doprava:
- pohoria a fjordy sú prekážkou pre železničnú a cestnú dopravu.
- fjordy - dobré podmienky pre prístavy.
- Nórske námorné loďstvo patrí k najväčším v Európe (po Grécku) i na svete.
Rekreačné možnosti:
- strediská zimných športov, (medzi Oslom a Bergenom (nórska riviéra)).
- zaujímavé je spoznávanie nórskej kultúry a histórie úzko spojenej s cestami Vikingov a známych nórskych cestovatel'ov (múzeá polárnych bádateľov Nansena a Amundsena, a i.).

Švédsko
- rozlohou a počtom obyvateľov najväčší a hospodársky najsilnejší štát severnej Európy
- štát s najvyššou životnou úrovňou obyvateľstva. Od roku 1995 je členom EÚ.
Poloha: na východnom, miernejšom sklone Škandinávskych vrchov.
Povrch: stupňovito sa znižuje smerom na juhovýchod.
Rieky:
- vodnaté a prekonávajú výškové rozdiely vodopádmi a prahmi.
- využitie: početné vodné elektrárne.
- v zalesnených oblastiach s ťažbou dreva - na splavovanie kmeňov stromov.
- veľa riek preteká cez početné jazerá (najväčšie Vänern a Vättern).
Podnebie:
- na väčšine územia vnútrozemské,
- Škandinávske vrchy tvoria klimatické rozhranie a zabraňujú vplyvu Atlantického oceánu. (záveterná strana vrchov - menej zrážok ako na náveternej strane v Nórsku)
- juh - vplyv Atlantického oceánu. (jeho západné pobrežie v zime nezamŕza.)

Poľnohospodárstvo:
- prevláda živočíšna výroba, chov hovädzieho dobytka, na severe chov sobov a kožušinovej zveri.
- pestujú krmoviny a obilie, zemiaky i cukrovú repu.
- veľká rozloha lesov - ťažba dreva je na poprednom mieste vo svete.
Priemysel:
- dostatok domácich nerastných surovín, okrem palív (uhlie, ropa).
- 1/2 elektrickej energie vyrábajú jadrové elektrárne, zvyšok vodné.
- ťažba železnej rudy, najkvalitnejšej na svete. (Kiruna a okolie).
- hutníctvo je známe výrobou kvalitnej ocele.
- rozsiahla strojárska výroba (autá, lokomotívy, vagóny, lode, lietadlá, roboty, guľkové ložiská).
- spracovanie dreva (celulóza, papier, nábytok - známa IKEA),
- chemická a potravinárska výroba.
Obyvateľstvo:
- rozmiestnené veľmi nerovnomerne.
- 3/4 žijú v strednom a južnom Švédsku prevažne v mestách (až 85 %).
- prevláda zamestnanosť v službách v porovnaní s priemyslom.
Najvýznamnejšia hospodárska oblasť:
- južné Švédsko má najvýnosnejšie poľnohospodárstvo, najväčšie sústredenie priemyslu a miest.
- hlavné mesto Štokholm (700 tis., aglomerácia 1,6 mil), najväčšie priemyselné, kultúrne, politické stredisko štátu, má medzinárodné letisko a veľký prístav.
- druhé najväčšie mesto Göteborg (450 tis., aglomerácia 700 tis.), kultúrne stredisko (mnoho múzeí, divadiel ) a najväčší vývozný prístav (v zime nezamŕza).
- južnejšie leží dôležitý prístav, stredisko priemyslu a obchodu Malmö (asi 250 tis., aglomerácia 500 tis.).
Doprava: kvalitná sieť ciest, železníc, leteckými a námornými linkami
Cestovný ruch:
- nádherná príroda, rozsiahle lesy a jazerá
- možnosti na rekreáciu, šport, rybolov a plavbu (po jazerách a kanáloch zo Štokholmu do Göteborgu ).
- historické a kultúrne pamiatky Štockholm a iné mestské strediská.
- Laponsko - národné parky (známy Abisko, Sareks, Muddus).

Fínsko
Fínska republika je vyspelý priemyselný štát s rozvinutými službami. Zodpovedajú požiadavkám životnej úrovne obyvateľstva. Od roku 1995 je členom EÚ a má užšie hospodárske a politické vzťahy s ostatnými členskými štátmi.
Poloha: pri zálivoch Baltského mora. Botnický záliv, Fínsky záliv
Povrch : prevažne nížiny, pahorkatiny a plošiny., najmä na juhu.
Podnebie: je vnútrozemské, iba na juhu je miernejšie vplyvom Baltského mora.
Vodstvo: typické veľké množstvo jazier, rieky sú krátke a vodnaté.
Pôdy sú málo úrodné a prevažne zamokrené
Poľnohospodárstvo:
- pestovanie zemiakov a obilia
- chov hovädzieho dobytka, na severe sobov, rybolov
- 2/3rozlohy územia zaberajú lesy (najviac v Európe)
Nerastné suroviny: ťažba fosfátov výroba umelých hnojív, rudy farebných kovov

Priemysel:
- výroba a vývoz papiera, celulózy a nábytku.
- rozvinuté strojárstvo (lode, stroje na spracovanie dreva, najnovšie elektronika)
- hutníctvo
- textilná výroba.
Obyvateľstvo: žije v mestách, najmä pri pobreží na juhu, pracujú v službách a priemysle
Mestá:
- Helsinki (500 tis., aglomerácia 1,2 mil.) - najväčšie kultúrne, priemyselné, obchodné a dopravné stredisko s veľkým prístavom, lodenicami a letiskom.
- Turku - rozmanitý priemysel a prístav.
- Tampere - známe stredisko zimných športov.
Cestovný ruch:
- hlavné mesto i iné mestá na pobreží.
- jazerné oblasti - možnosti pre letnú rekreáciu, vodné športy a turistiku.
- mnoho stredísk zimných športov, dokonca na vzdialenom severe (okolie jazera Inari, až za polárnou kružnicou). V Laponsku sa nachádzajú tri národné parky (horská tundra a tajga, vodopády, jazerá). Život obyvateľov Fínska je úzko spätý s prírodou a jej ochranou.

Pobaltské štáty
Pobaltské republiky sú priemyselno-poľnohospodárske štáty. V bývalom Sovietskom zväze patrili medzi hospodársky rozvinuté s vyššou životnou úrovňou obyvateľstva. Vyrábajú dostatok základných potravín a hodnotný spotrebný tovar. Po získaní nezávislosti sa usilujú presadiť s ním na zahraničných trhoch. Podobne ako ostatné pridružené štáty Európskej únie uskutočňujú veľké hospodárske zmeny. Úzko spolupracujú so škandinávskymi štátmi najmä pri ochrane životného prostredia.
Litva, Lotyšsko a Estónsko majú výhodnú prímorskú polohu.
Povrch: majú prevažne rovinatý, miestami vystupujú pahorkatiny.
Podnebie: je mierne s dostatkom zrážok.
Rieky: sú kratšie, ale vodnaté. (Západná Dvina a Neman.), jazerá, močiare a rašeliniská. Striedajú sa s ostrovčekmi borovicových a listnatých lesov, lúkami a pasienkami.
Poľnohospodárstvo: pestovanie krmovín, zemiakov, raže, ovsa a ľanu.
- dôležitejšia je živočíšna výroba - chov dobytka, ošípaných a hydiny, rybolov.
Nerastné suroviny:
- ťažba rašeliny a v Estónsku horľavé bridlice
- tepelné elektrárne.
- na pobreží Baltského mora sa získava vzácna surovina jantár.
Priemysel:
- výrobky s malou spotrebou materiálu, ale vyžaduje kvalifikovanú prácu.
- niektoré odbory strojárstva (elektrotechnika, elektronika, výroba obrábacích strojov a i.).
- tradičný potravinársky, textilný a drevospracujúci priemysel

Litva:
- je najväčšia pobaltská republika, ale má najužší prístup k moru. Z hľadiska historického vývoja a polohy má Litva najbližšie k strednej Európe. Hlavné mesto Vilnius (takmer 600 tis.) je dôležité strojárske a kultúrne stredisko s univerzitou. V najväčšom prístave Klaipeda sú lodenice, spracovanie rýb a jantáru. Litovčania tvoria štyri pätiny obyvateľstva, z ostatných národností sú najpočetnejší Rusi. Najviac obyvateľov pracuje v službách a v priemysle. V Európe je Litva popri Francúzsku najviac závislá na jadrovej energii (jediná elektráreň dodáva asi tri štvrtiny elektriny). V zahraničnom obchode má najväčší podiel Rusko a Nemecko.

Lotyšsko:
- má najlepší prístup k moru. Hlavné mesto Riga (vyše 921 tis.) má rozmanitý priemysel a jeden z najväčších prístavov pri Baltskom mori. Lotyši tvoria iba ½ obyvateľstva štátu (1/3 Rusi, Bielorusi, Ukrajinci). Väčšina pracuje v službách, v poľnohospodárstve viac než v priemysle. Vyváža drevo, výrobky spotrebného a kožiarskeho priemyslu.

Estónsko:
- je najmenší pobaltský štát. Hlavné mesto Tallin (vyše 400 tis.) je priemyselné stredisko s dôležitým prístavom. Estónci tvoria necelé 2/3 obyvateľstva (Rusi asi 30 %). Najviac pracujú v službách a v priemysle. Rozvinuté sú viaceré priemyselné odvetvia (ťažobný, chemický, strojársky, papierenský, textilný). Najužšie zahraničné hospodárske vzťahy má so škandinávskymi štátmi a Nemeckom. Z pobaltských štátov je Estónsko najlepšie pripravené na vstup do Európskej únie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk