Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Island

Oficiální název (český): Republika Island

Oficiální název (originální): Lýveldi Ísland

Státní zřízení: republika

Členství v mezinár. organizacích: OSN, NATO, ESVO, OECD

Hlavní město (počet obyvatel): Reykjavik (109 tis.)

Rozloha (pořadí ve světě): 102 829 km2 (105.)

Počet obyvatel (pořadí): 268 000 (167.)

Úřední, resp. užívané jazyky: islandština (úř. j.)

Kontinent: Evropa

Měna: islandská koruna (IsK) = 100 aurar

Prezident: http://www.volny.cz/dedjohn/referaty/island/grimsson.jpg

Správní členění: 8 oblastí

Geografická poloha & fyzicko-geografická charakteristika

Island je ostrovní stát s rozlohou 102 829 km2, který se nalézá jižně od polárního kruhu a pouze asi 250 km jihovýchodně od Grónska. http://www.volny.cz/dedjohn/referaty/island/coast.jpg (převážně na severu a západě ostrova). Vnitrozemí ostrova je převážně hornaté (nejvyšší hora ostrova - sopka Hvannadalshnúkur - 2119 m). Island je ostrov sopečného původu s http://www.volny.cz/dedjohn/referaty/island/thermal.jpg, výrony sopečných plynů (ty daly jméno hl. městu; http://www.volny.cz/dedjohn/referaty/island/Reykjavik.jpg = Kouřový záliv) a gejzíry až 60 metrů vysokými, které mají nepravidelné erupce ( většinou po 5 až 36 hodinách), sopkami (přes 200 - Hekla, Askja, Katla,...), z nichž více než 30 je činných, a seizmickou činností, která je způsobená blízkostí Středoatlantského hřbetu - stykem dvou zemských tektonických desek. Činností sopek tohoto hřbetu byl Island před relativně krákou dobou vytvořen. Vyšší polohy ostrova (11% rozlohy) pokrývá věčný sníh a ledovce (největší - Vatnajökull - 8400 km2 ), které jsou zbytky pleistocenního zalednění. Na Islandu je velké množství jezer (největší - Thingvllavatn - 83 km2), krátkých vodnatých řek (Thojrsa = Pjórsá - 230 km) s peřejemi a vodopády. Island je s rozlohou necelých103 000 kilometrů čtverečných druhým největším ostrovem Evropy. Na Islandu je díky jeho poloze světový - lightgreenwichský čas (GMT). Na Islandu tedy mají vždy o jednu hodinu méně než země užívající středoevropského časového pásma.PodnebíPodnebí ostrova, na které má velký vliv Golfský proud, je oceánské na jihu mírné k severu přechází v podnebí subpolární. Počasí je nestálé, léta deštivá a chladná (červenec - 11°C), zimy jsou relativně teplé (leden, únor - 0°C - pobřeží, -10°C - hory). Roční úhrn srážek se pohybuje od 500 do 2000 mm (nejvíce v říjnu - 93 mm a v lednu - 88 mm) v horách až 4000 mm.

Srážky rostou od severu k jihu.Fauna & flóraVegetace Islandu je severoevropského typu. Tráva a vřesoviště na jihu ostrova většinou slouží jako pastvina pro ovce. Dříve hojné zalesnění dnes dosahuje zhruba 2% území. Brusinky a obdobné lesní plody jsou jedinými druhy ovoce, které rostou na tomto ostrově. Před osídlením lidmi byla jediným savcem na ostrově polární liška. Později byli na ostrov dovezeny ovce poníci, srny, ale i myši a krysy. Na ostrově se nevyskytují žádní plazi ani žáby a jim příbuzní živočichové. Na Islandu je přes 100 druhů ptáků a velice mnoho druhů vodních ptáků. Na ostrově žije hodně druhů kachen, jež na jezeře Mývatn tvoří největší a nejrůznorodější kolonii těchto ptáků na světě. V islandských řekách a jezerech žije mnoho druhů ryb. V islandských mořích žijí převážně tresky, platýsi a sledi.DějinyDějiny Islandu známe přesněji až od konce 8. století, kdy na tento severský ostrov přicházejí irští mnichové. V 9. a 10. století začíná být tento ostrov osidlován Nory. V roce 930 se sešlo na pláni Thingvelliru (40 km severně od Reykjavíku) první politické a zákonodárné shromáždění v Evropě, zvané ALTHING. Této události se zúčastnili zástupci ze všech krajů země. V krajích se začali scházeli krajská shromáždění - THINGy. Toto období Islandu bylo doprovázeno značným hospodářským rozvojem. Ostrov udržoval obchodní styky se severskými zeměmi, hlavně však s Norskem. Islanďané podnikali na tehdejší dobu daleké námořní cesty, jejichž následkem bylo objevení Grónska (982 - Erik Rudý) a Severní Ameriky (1002). Na pobřeží Newfoundlandu zakládají svá sídla. Roku 1000 přijímá Island rozhodnutím althingu křesťanství (11. a 12. stol. - založena 2 biskupství a 9 klášterů - kulturní centra). Počátkem 13. století se země nalézala v politické i hospodářské izolaci - časté byly spory s norskými kupci, rybáři a mořeplavci. Na Islandu vypukla občanská válka a díky rodové aristokracii se země ocitala na 2 roky (1262 - 1264) pod norskou nadvládou - přistoupení na Starou smlouvu s norským králem Haakonem Haakonsonem Starým. Island ve 13. a 14. století postihlo značné ochlazení podnebí, což mělo za následek horší hospodářské výsledky. Počátkem 14. století vypukl v zemi hladomor a o několik let později morová epidemie, na tyto nemoci zemřelo několik set lidí (jaro 1309 je nazýváno "smrtonosným jarem"). Ve čtrnáctém století vykazovaly velkou aktivitu i islandské sopky Hekla, Katla a Laki a i ty s dalšími morovými epidemiemi přispěly k vymírání obyvatelstva. V té době byla každá osada soběstačná a nejvíce se vedle řemesla rozvíjelo rybářství.

Roku 1380 vstupuje Island spolu s Norskem do politické unie s Dánskem, důsledky tohoto spojení byly takové, že významné funkce začali obsazovat dánští úředníci a v zemi se šířila dánština jako úřední jazyk.

Islanďané byli ve svém životě Dány velmi omezováni a začali je nenávidět. V 16. století byl jejich odpor zesílen zejména poté, co se jim Dánové snažili vnutit nové náboženství - protestantismus. Již roku 1535 althing odsoudil jak toto náboženství tak i dánské vměšování do náboženských záležitostí Islandu. Dánský správce společně s protestantským biskupem však bezohledně prosazoval novou víru - katolické kostely byly ničeny, dánská vojska pustošila zemi. Roku 1550 byl oběšen islandský biskup, který se těšil velké podpoře obyvatelstva. Roku 1884 je vydána v islandštině první bible.

V 17. století je Island přepaden Španěly a poté i alžírskými piráty. Stále je však pod dánským vlivem. V 18. století se Reykjavík pomalu mění v město. Roku 1798 je uskutečněno poslední zasedání značně omezeného althingu, roku 1800 ho dánský král ruší. Na počátku 19. století se zlepšuje životní úroveň Islanďanů a začínají se objevovat hlasy požadující minimálně autonomii. Islandu byla roku 1843 přiznána práva na althing, který se po půlstoletí sešel roku 1845 v Reykjavíku. Islandský parlament měl však pouze poradní hlas a jeho složení bylo kontrolováno Dány, proto i nadále pokračoval boj s Dánskem. V druhé polovině 19. století byla na Islandu horší hospodářská situace, než v kterékoliv severské zemi, Dánové totiž zrušili monopol obchodu pro islandské kupce. K horší situaci přispívaly i sopečné výbuchy. Roku 1868 byla v Dánsku přijata nová ústava, která považovala Island za jeden z dánských krajů. Stále tak pokračoval boj Islanďanů proti nadvládě a teprve roku 1874 souhlasilo Dánsko s ústupky v islandský prospěch a se vznikem islandské autonomie. Toho roku slavili Islanďané milénium své země a u této příležitosti navštívil Island poprvé dánský král - Kristián IX. Roku 1874 bylo též ustanoveno ministerstvo pro islandské záležitosti, které však sídlilo v Kodani v jeho čele stál dánský ministr, a proto vyvolávalo značné kontraverze u části Islanďanů. Od 80. do 90. let 19. století probíhala masová emigrace islandského obyvatelstva do Severní Ameriky, zvláště do Kanady. V roce 1903 bylo přemístěno ministerstvo pro islandské záležitosti do Reykjavíku a v jeho čele stanul Islanďan - Hannes Hafstein. Roku 1904 je založena islandská banka a v roce 1911 vznikla v Reykjavíku univerzita. Od téhož roku smí Island používat vlastní obchodní vlajku. Začátek nového století přináší Islandu rozvoj rybolovu a taktéž i větší ekonomickou prosperitu.

První světová válka do určité míry přispívala autonomistickým požadavkům Islanďanů.

Vlivem válečné situace Dánové upustili od některých požadavků na Islandu. Změny v Dánsku se odrážely i na severském ostrově (směli volit i ženy,...) Roku 1915 získává Island vlastní vládu i vlastní státní vlajku. O tři roky později (1. prosince 1918) se Island osamostatňuje, s Dánskem je spojen pouze personální unií. V roce 1920 je přijata nová islandská ústava, která upřesňuje postavení vlády a althingu. Island téměř nepostihla poválečná krize roku 1920, ostrov ale postihla celosvětová krize třicátých let. Díky rybolovu ji však přežívá zdárněji než většina ostatních zemí. Průmysl byl v meziválečných letech převážně potravinářský, strojírenský, textilní a stavební. V meziválečných letech přecházel obchod z dánských rukou k domácím obchodníkům. Po druhé světové válce začala mít v islandském obchodě stále větší vliv Velká Británie. 10. května 1940 byla země vtažena do válečného dění okupací britskými vojáky. Od července 1941 přicházeli na Island, po dohodě s Brity, američtí vojáci, kteří zde staví mimo jiné letiště v Keflavíku. Vojenská přítomnost amerických a britských vojsk stála za dostatkem pracovních příležitostí (95% islandského exportu a 93% importu s VB a USA). V té době vytváří althing instituci regenta, protože prohlašuje, že dánská metropole nemůže vládnout Islandu. Na konci druhé světové války je zrušena i personální unie s Dánskem - 17. června 1944 byl Island vyhlášen republikou.

Od konce druhé světové války vedl Island válečný konflikt pouze s Velkou Británií, šlo o takzvanou "tresčí válku", při níž nechtěla Britská vláda akceptovat islandké pásmo pobřežních vod (370 km), které omezovalo rybolov u tohoto severského ostrovu. Islandská republika stanovila toto omezení v roce 1975. Již následujícího roku Británie toto omezení uznala.Státní zřízeníIsland je republikou, v čele státu stojí prezident, který jmenuje a odvolává vládu, ta je odpovědna parlamentu. Ve všeobecných volbách je parlament volen na čtyři roky. Parlamentu byl zachován název ALTHING, do roku 1991 byl dvoukomorový a měl 60 členů, od roku 1991 je jednokomorový a má 63 členů, 54 z nich je voleno z osmi správních celků země. V čele vlády stojí premiér, který je vybírán prezidentem z členů althingu.

V současnosti vládne Islandu pravicová vláda a v člel státu stojí prezident http://www.volny.cz/dedjohn/referaty/island/grimsson.jpg.

Island nemá žádné ozbrojené síly, na ostrově se nachází pouze americké základny.

ozbrojené síly

druh ozbrojené síly
počet vojakov

námořní
1800

letecká
1300


ObyvatelstvoPřevážná část z 268 tisíc obyvatel jsou Islanďané (96%), dále jsou na ostrově zastoupeny severské národy, zvláště Dánové (1.5%), půl procenta islandské populace tvoří Američané a dvě procenta ostatní národnosti. Úředním jazykem je islandština a 93% obyvatel vyznává luteránství. Roční přírůstek obyvatel je 1%, což je jedno z nejvyšších čísel v Evropě, střední délka života Islanďanů je jedna z největších na světě - muži 77.1, ženy - 81 let. Kojenecká úmrtnost je 0.6%. Převážná většina obyvatel (přes 90%) žije ve městech. Průměrný počet doktorů na tisíc obyvatel je 2.8. Počet televizorů je 77 tisíc, počet aut asi 120 tisíc a počet telefonů zhruba 136 tisíc. Islandská národní vysílací společnost provozuje na tomto ostrově dva rádiové a jeden televizní kanál. V Reykjavíku působí ještě sedm komerčních rádiových a jeden televizní program (1994). Na ostrově jsou vydávány šestery noviny a zhruba 600 nejrůznějších periodik. Gramotnost obyvatel Islandu je 100%. Hlavní měst Reykjavík (103,020 obyv.; 153,000 obyv. - s aglomerací) je centrem obchodu, průmyslu kultury a vyššího vzdělání. Další větší města jsou Akureyri (14,913 obyv.)- rybářské a průmyslové centrum severního pobřeží a nejurbanizovanější oblast mimo jihozápadu, Kópavogur (17,427), Hafnarfjördhur (17,231), Keflavík (7,627), jsou na jihozápadním pobřeží nedaleko Reykjavíku. Průměrná hustota zalidnění je na Islandu 2.6 obyvatel na kilometr čtverečný. Na Islandu je povinná školní docházka od 7 do 16 let.

zaměstnanost 1990

sekce %

služby 60

průmysl 12.5

rybářství 11.8

stavby 10.8

zemědělství 4

HospodářstvíIslandský hrubý domácí produkt byl v roce 1994 6.54 miliard US$, což je přibližně 25 tisíc US$ na jednoho člověka a rok. Island se touto hodnotou řadí k předním státům světa. HDP inflace nezaměstnanost

rok mld.US$ % %

1987 5.382 18.8 0.4

1988 5.920 25.5 0.6

1989 5.270 21.1 1.7

1990 5.864 14.8 1.8

1991 6.484 6.8 1.5

1992 5.800 3.7 3

1993 6.600 4.1 4.3

1994 6.540 - -Island vstoupil v roce 1970 do Evropské zóny volného obchodu. Základ jeho ekonomiky tvoří http://www.volny.cz/dedjohn/referaty/island/rybari.jpg (1.50 mil tun v roce 1994) a následné zpracování ryb. Mořské produkty vytvářejí zhruba 75% hodnoty exportu. Zemědělství (včetně rybolovu) tvoří 25% HDP. Základními zemědělskými plodinami jsou brambory a zelenina, která se pěstuje ve sklenících využívajících hydrotermální energie. Na Islandu se chovají ovce (500 tisíc ks - 1994) a hovězí dobytek (72 tisíc ks - 1994) a koně (78 tisíc ks -1994). Stát má malé surovinové zdroje. Průmysl je převážně potravinářský (zpracování ryb), kožedělný a hutnictví (hliník). Island má velký energetický potenciál (4.7 mld kWh).

85% energie vzniká v hydroelektrárnách. Voda z termálních pramenů je využívána v geotermálních elektrárnách, ve sklenících a některých průmyslových odvětvých. Ostrovní měnou je islandská koruna (króna, IsK; 1IsK = 100 aurar). V roce 1981 byla provedena měnová reforma, která měla zabránit inflaci, při této reformě byly vydány nové IsK přičemž jedna nová IsK odpovídala stu starých korun. Na Islandu působí od roku 1961 Centrální banka. struktura HDP

odvetvie %

zemědělství a rybolov 12

těžba a průmysl 21.5

stavebnictví 8.5

služby 58Nejdůležitějším obchodním partnerem je Velká Británie, Německo, Norsko a Spojené státy.

K prosperitě Islandu přispívají i přibývajíci počty turistů, kteří využívají možnost celoročního lyžování.

Doprava je na ostrově silniční (12.5 tisíc km). Okolo ostrova vede silniční okruh o délce 1.440 km. Na Islandu neexistuje železniční ani říční doprava. Ostrov má 7 hlavních námořních přístavů a 2 velká letiště (Reykjavík, Keflavík). Současná situace & problémyV současné době vládne Islandu pravicová vláda a prezidentskou funkci vykonává http://www.volny.cz/dedjohn/referaty/island/grimsson.jpg. Žádné politické, hospodářské, společenské ani jiné krize či problémy se v tomto státě neobjevují. Tuto zemi považuji za politicky i ekonomicky velmi stabilní.JazykIslandština patří do germánských jazyků (indo - evropská rodina). Od ostatních severských jazyků se začínala oddělovat při příchodu Vikingů na Island v 9. století. I při dánské nadvládě se vyvíjela islandština jako samostatný jazyk, vlastní jazyk a kultura byly v té době výrazným projevem vzdoru vůči cizí nadvládě. Islandština je i dnes velmi konzervativním jazykem a nové prvky se objevují velmi zřídka; dokonce i méně častěji než u ostatních severských jazyků.Islandská literatura, kultura & sportPočátky islandské literatury se datují do 9. století. Nejoblíbenější středověkou formou byla sága, jejímž obsahem byly často příběhy o severských králích, hrdinech,.. Autoři těchto, ve 12.-14. století psaných děl, nejsou známi. Ani originály těchto děl se nedochovaly, jejich opisy jsou psané ve 13. století nebo mladší. Islandské básnictví a literatura je někdy nazývána "EDDA" (ze severského slova edda - babička). Od 9. do 12. století zde působila i skupina "Poetic Edda", která měla více než 30 členů, v této skupině působili i neislandští umělci a i některá díla vznikla mimo islandské území. Prvním výrazným dílem moderní islandské literatury je dílo "Lad a Lass" (19. stol.).

Nejlepšími autory 20. století jsou Gunnar Gunnarsson, mistr charakteristiky, a Thórbergur Thórdarson. Ovšem nejznámějším autorem mimo Island je Halldór Laxness (vl. jm. H. Gudjónsson), který obdržel v roce 1955 Nobelovu cenu za literaturu. Díla tohoto autora jsou například Salka Valka, Svobodný lid, Islandský zvon, Atomová stanice, Rybí koncert, Znovunalezený ráj.

Na Islandu není provozováno téměř žádné sportovní odvětví na úrovni sportovně vyspělých států. Jednou z výjimek je házená; islandké národní mužstvo se už několikrát probojovalo na světový šampionát. Celkové zhodnoceníIsland je severskou zemí osídlovanou od konce 1. tisíciletí našeho letopočtu. Do jeho vývoje silně zasáhla dánská nadvláda, která trvala přes pět set let. Vývoj islandské země silně ovlivňovaly a stále ovlivňují sopečná a seizmická činnost. Přírodní poměry ostrova závisí na zeměpisné šířce a nadmořské výšce. Jsou zde ledovce, krátké řeky a ledovcová jezera. Island se snaží udržet svoji zemi velmi zachovalou, o čemž svědčí velké uplatnění alternativních zdrojů energie. Islandské obyvatelstvo je velmi gramotné a dožívá se velmi vysokého věku (patří mezi nejdéle žijící obyvatelstvo na světě). Hlavní složkou islandské ekonomiky je rybolov, loví se v jezerech i řekách. Největšími obchodními partnery jsou země Evropské unie, USA a Japonsko. Island dováží převážně spotřební zboží a nejrůznější polotovary. 80 procent jeho vývozu tvoří ryby a rybí produkty. Politická a společenská situace je na tomto severském ostrově stabilní, bez známek jakýchkoliv konfliktů.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk