Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

3. MO Preromantizmus - osvietenstvo - Kollár, Hollý

3. maturitná téma
PREROMANTIZMUS
Osvietenské myslenie a jeho odraz v slovenskej klasicistickej literatúre, idea slovanskej vzájomnosti v diele J. Kollára a J. Hollého

Spoločenské podmienky: Po skončení Napoleonských vojen ovplyvňovali situácie na Slovensku hlavne južní susedia – Maďari. Boli uvedomelým a hrdým národom, bojovali za uznanie maďarskej samosprávy a maďarčiny ako úradného jazyka. Boli veľmi neznášanlivý a neústupní k iným národom žijúcim v Uhorsku a odopierali im základné práva. Vtedy Slováci zistili, že musia čeliť národnostnému útlaku z 2 strán: 1. nemeckej
2. maďarskej
Nositeľom národnej myšlienky sa stala skupina Slovenskej inteligencie, ktorá sa opierala o ľud. V tomto čase vzniká myšlienka slovanskej vzájomnosti, na základe ktorej sa mali spojiť všetky slovanské národy a zjednotiť sa pod vedením Ruska. Idea slovanskej vzájomnosti sa stala hybnou silou slovenského národného hnutia. Pod jej vplyvom sa zvyšuje záujem o Slovanov, študujú sa slovanské jazyky, literatúra a dejiny. Iniciátormi myšlienky slovanskej vzájomnosti na Slovensku boli:
Pavel Jozef Šafárik,
Ján Kollár,
Ján Hollý.

Vieru v slovenských vzdelancov, v Rusko upevňovali aj názory nemeckého filozofa Herdera, ktorý predstavil slovanské národy ako mierumilovné, pracovité, ľudské a ako národy s veľkou budúcnosťou.

Charakter literatúry: literatúra sa snažila zasahovať do občianskeho a národného života, preto sa prikláňa k svetským témam.

Znaky: vyjadrovala odpor proti vyjadrovaniu antiky. Do popredia sa dostáva človek citlivý, nie rozumný. Človek a príroda sú vzájomne prepojení, rodina a vlasť sa považujú za posvätné. Funkcia literatúry je výchovná, vznikajú krátke útvary – balada, poviedka, romanca, pieseň...

Pavel Jozef Šafárik
Život: narodil sa v Kobeliarove v rodine farára. Spočiatku sa zaujímal o astronómiu, ale na štúdiách v Kežmarku sa začal zaujímať o literatúru a dejiny.

Bol zástancom bernolákovčiny.

Tvorba:
básnická zbierka – Tatranská múza s lýrou slovanskou – je písaná po česky a v básňach hľadá cestu k národu a životu.
Básne: Lel a Lila
Poslední noc
Báseň – Štedrý večer 1814
- Slavomilov sen
Ján Kollár
Život: narodil sa v Mošoviciach v rodine miestneho gazdu. Vyrastal pod dozorom svojho prísneho otca, ktorý túžil po tom, aby syn jedného dňa po ňom prevzal gazdovstvo. On však túžil študovať, preto proti vôli otca odchádza na štúdiá do Bratislavy, Banskej Bystrice a do Jeny. V Jene študoval teológiu a filozofiu a tam sa združovala nemecká mládež, ktorá vyjadrovala túžbu po zjednotení všetkých menších krajín pod nadvládu veľkej Nemeckej ríše. Podobné názory nemeali len študenti, ale aj profesori, ktorí verejne vyjadrovali nenávisť k iným národom a ponižovali ich. Tu sa Kollár zúčastnil oslavy 300-ého výročia Lutherovej reformácie na hore Wartburg a tie sa nazývali Wartburgfest. Táto pokojná oslava sa zmenila na demonštráciu a nemecká mládež tu verejne vystúpila za zjednotenie Nemecka. Vtedy si Kollár uvedomil, že zo strany Nemecka je to veľká hrozba, preto by sa všetky slovanské národy mali zjednotiť pod vedením veľkého Ruska, aby dokázali čeliť hrozbám zo strany susedných štátov. V Nemecku sa Ján Kollár zaľúbil do nemeckého dievčaťa Frederiky Schmithovej, ktorá bola dcérou farára, požiadal ju o ruku, ale matka so sobášom nesúhlasila, lebo nechcela, aby Frederika odišla do Budapešti, kde Kollár žil a pôsobil ako kňaz. Odišiel z Nemecka, ale po smrti Frederikinej matky sa vrátil a oženil sa s ňou. V tom čase už pôobil ako profesor na Viedenskej univerzite vo Viedni, kde aj zomrel a jeho pozostatky boli prevezené do Prahy. Uznával len 4 jazyky – československý, poľský, ruský a srbochorvátsky. Kvôli tomu odmietol snahy Štúrovcov o uzákonenie spisovného jazyka. Tvorba: Slávy dcéra
- je najrozsiahlejšia a najhodnotnejšia básnická skladba Jána Kollára. Vznikla z 2 prameňov: 1. prameň – ľúbostné zážitky autora a láska k Frederike Schmithovej, 2. prameň – bolo vzplanutie národného vedomia u autora.

Má 615 sonetov a skladá sa z týchto spevov: Předspěv 1. spev: Sála
2. spev: Labe, Rén, Vltava
3. spev: Dunaj
4. spev: Lethe
5. spev: Acheron
Předspěv: je výkladom celej skladby, autor tu porovnáva minulosť (kolíska) a prítomnosť (rakva) Slovanov.

Zároveň vyzýva slovanské národy, aby sa spojili, lebo len tak budú schopné čeliť nepriateľovi. Zároveň zdôrazňuje spojenie Slovanov s veľkým Ruskom (dubisko), ktoré dosiaľ odolalo každému. Odsudzuje Nemcov, ktorí ostro vystupovali proti slovanským národom a považovali ich za spodinu, ktorú si chceli podmaniť. Autor tvrdí, že kto dokáže takým spôsobom potupiť ľudstvo, zaslúži si najväčší trest. Kým Nemcov predstavuje ako výbojných, Slovanov ako mierumilovných a vyzýva ich, aby verili v krajšiu budúcnosť a aby zabudli na minulosť. 1. spev Sála
V ňom spomína na krásne i trpké časy, ktoré prežil v nemeckej Jene, tu spoznal Frederiku, ktorá v skladbe vystupuje ako Mína. V detstve mal nedostatok lásky, ale tento cit mu nahrádzala Frederika,, ktorá vystupuje ako dcéra bohyne Slávy, ktorá ho sprevádza počas jeho putovania po slovanských krajoch. Kollár zdôrazňuje, že láska robí človeka šťastným a dáva mu životnú energiu a kto nedokáže milovať človeka nedokáže milovať ani svoj národ. Odsudzuje tých, ktorí zradili svoj národ a praje im, aby ich stihol Boží trest. Mína ako dcéra bohyne Slávy sa stáva ideálom slovanskej devy a autor v nej zosilňuje vlastnosti jednotlivých slovanských národov. Pri rozlúčke jej sľubuje vernosť a kladie si otázku, koho miluje viac, či vlasť, či Mínu. Rozlomí svoje srdce na 2 časti a spája lásku k vlasti s láskou k žene. „Berte , vravím, vlasti pol, pol tebe Mína!“

2. spev Labe, Rén, Vltava
Po tom, čo rozdelil svoje srdce medzi ženu a vlasť, začína zobrazovať skutočnosť. Postupne je ľúbostný motív nahradený motívom vlasteneckým. Autor vykresľuje osud ponemčených lužických Srbov a ich nešťastie prirovnáva k svojmu smútku z rozchodu s Mínou. Východisko zo zlej situácie vidí vo svornosti Slovanov a v ich spojenectve. Burcuje národ k aktivite za svoju záchranu a slobodný život. 3. spev Dunaj
Autor putuje po Slovanských krajoch, vykresľuje obraz národného utrpenia, ale zároveň vyjadruje nádej v lepšiu budúcnosť Slovákov. Túži po živote s Mínou, ale vie, že sa to nesplní, preto chce zomrieť a stretnúť sa s ňou na druhom svete.

4. spev Lethe – Slovanské nebo
Napísal vtedy, keď si myslel, že Mína je mŕtva – zobrazuje ju ako nadprirodzenú bytosť, ktorá ho sprevádza po Slovanskom nebi. Tu sú všetci tí, ktorí svojim činom pomohli svojmu Slovenskému národu.

5. spev Acheron – Slovanské peklo
Trpia tu všetci tí, ktorí boli nepriateľmi Slovanstva.

Ján Hollý

Život: Narodil sa v Borskom Mikuláši, študoval v Skalici, Bratislave a teológiu v Trnave. Dlhý čas žil a pôsobil v Maduniciach pri Piešťanoch, kde bol farárom.

Zastihla ho tragédia, lebo na fare vznikol požiar a pre silnú reumu nemohol výjsť z domu a hoci ho v poslednej chvíli zachránili, oslepol. Nemohol byť kňazom, odišiel k priateľovi Lackovičovi na Dobrú Vodu, tu ho v roku 1843 navštívili Štúr, Hurban, Hodža a on schválil ich návrh – štúrovčiny. On ostal verný bernolákovčine.

Tvorba: -cieľ – objasniť minulosť Slovákov, bol presvedčný, že Slováci sú jadro Slovanstva a stáli pri zrode prvého Slovanského štátu – Veľkej Moravy. Poukazoval na hrdinské činy Slovákov a žiadal, aby boli uznaní ako rovnoprávny národ v Uhorsku. Rozvíjal myšlienku Slovanskej vzájomnosti, bol tvorcom prvého národného eposu v Slovenskej literatúre. 3tudoval aj antickú literatúru, preložil do bernolákovčiny Homéra, Ovídia a Vergília. Svätopluk – 1. slovenský epos
- námet čerpá z 9. storočia – VM
- má 12 spevov
1. spev: Svätopluk, kráľ Slovákov sa ocitol v Nemeckom väzení, prosí o pomoc Boha, ten ho vypočul, pošle posla ku Karolmanovi s rozkazom, aby Svätopluka pustil. Zasadne rada starších, ktorá rozhodne, že Svätopluk sa musí postaviť na čelo nemeckého vojska, ovládnuť VM a tak získať aj Karolmanovu dcéru za ženu. 2. spev: Keď sa roznesie správa o vojne, celá krajina sa chystá na boj.
3. spev: Černoborg nahnevaný na Svätopluka, lebo zničil jeho modlu, vystúpi z pekla a rozhodne sa, že sa mu pomstí.
4. spev: Keď Černoborg vidí prípravy na vojnu odchádza na Devín k Slavomírovi, vezme na seba Rastislavovu podobu a zjaví sa mu v sne. Povie mu, že Svätopluk chce získať jeho trón, že Rastislava uväznia a vypália mu oči. Slavomír posiela Ľubomíra, aby zistil, či je to pravda. Zasadla Rada starších a tá rozhodne, či sa podvolia bez boja a Slováci budú žiť v poddanstve, alebo budú bojovať, rozhodnú sa pre boj.
5. spev: U Karolmana sa koná hostina, na ktorej Svätopluk rozpráva a pôvode a dejinách svojho ľudu. Vykladá, že pravlasťou Slovanov je India, ale odtiaľ ich vyhnala potopa, bieda a mor, preto prišli do Európy a usadili sa pri Dunaji, Vysle, Volge a Labe. Charakterizuje Slovákov ako rozumných, pohostinných, pracovitých a mierumilovných.
6. spev: Karolman dáva Svätoplukovi výzbroj a on sa chystá do boja.
7. spev: Černoborg, keď vidí, že Nemci sa blížia k Devínu, volá na pomoc pekelné sily, Morava sa rozvodní, ale Svätoplukovi sa podarí prejsť s polovicou vojska na druhú stranu. Slováci sa zľaknú a utiahnú sa na Devín.
8. spev: Svätopluk si postaví pod Devínom tábor a ide za Slavomírom vyjednávať, aby sa vzdal. Rada starších nesúhlasí a prehovorí Svätopluka, aby sa postavil na čelo Slovákov a porazil Nemcov.

Svätopluk súhlasí a posiela posla Britwaldovi s odkazom, aby sa Nemci vzdali. Rozzúrení Nemci sa vyrútia na Devín.
9. spev: Svätopluk posmeľuje svoje vojsko, Nemci ustupujú.
10. spev: Svätopluk posiela k Nemcom špióna, rozhodne sa zaútočiť ráno.
11. spev: Ráno prosí Svätopluk Boha a Slováci idú do boja. Keď zomrie veľa vojakov, Svätopluk nechce prelievať krv a vyhľadá Britwalda, vyzve ho na súboj a porazí ho, Svätopluk tak zvíťazil, založil veľké kráľovstvo Slovákov.

Cyrilometodiáda
- epos o živote a účinkovaní Konštantína a Metoda na Veľkej Morave.
Sláv – historický epos
Dej je vymyslený, autor opísal boj Slovákov (Tatrancov) s lúpežníkmi a výbojnými čudmi. O víťazstvo Slovákov sa zaslúžil Sláv. Žalospevy, Ódy


Ján Chalupka
Stál pri počiatkoch zrodu slovenskej drámy. Kocúrkovo, alebo Len aby sme v hanbe neostali.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk