Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

George Y. Shevelov Slavista

George Y. Shevelov

Jeho najznámejším a dosť rozsiahlym dielom, ktoré obsahuje 662 strán je Prehistory of Slavic: The historical phonology of common slavic. Odvoláva sa tu aj na francúz-skych slavistov a jazykovedcov Meilleta i Vaillanta. Shevelov uznáva dvanásť klasic-kých slovanských jazykov - ruský, bieloruský, ukrajinský, poľský, dolno a horno-srb-ský, slovenský, český, slovenský, srbo-chorvátsky, macedónsky a bulharský a dva mŕt-ve - polabský a starosloviensky. Hlavnou témou jeho knihy je systematická prezentácia fonologického vývoja pra-slovančiny z jej utvorenia ako indoeurópskeho dialektu, do jej konečného rozkladu na historicky oddelené a doložené slovanské jazyky. Použitím množstva údajov dodaných modernými slovanskými jazykmi a ich staršími textami, Shevelov vysvetľuje zvukové zmeny v ich postupných vývojoch a účinkoch na jazyk vcelku. Systematicky sa zaobe-rá kontaktmi slovanských jazykov s okolitými jazykmi, otázkami slovanských jazyko-vých skupín a problémom ako zvukové zmeny zasiahli morfológiu. Zvláštnu pozor-nosť kladie na chronológiu so širokým použitím údajov etymológie a onomastiky.
Kniha spája výsledky vlastných autorových štúdií s požiadavkami učebnice a refe-renčnej knihy primárne cez jeho systematickú a jasnú kompozíciu, mnohé príklady, bohatú bibliografiu, mapy, diagramy a detailné indexy. .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk