Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Čiarka v jednoduchej vete

Čiarka (,) ako interpunkčné znamienko má vo významovej a gramatickej stavbe vety, resp. textu tri základné funkcie: 1. vyčleňovaciu, 2. pripájaciu, 3. odčleňovaciu.

Vyčleňovacia funkcia čiarky
Čiarkami sa vyčleňujú tie výrazy, ktoré nie sú vetnými členmi (citoslovcia, oslovenia, hodnotiace častice, kontaktové výrazy a vsuvky), ako aj uvádzacie vety vsunuté do reči postáv, rozvité výrazy v platnosti vetných členov, hodnotiace konštrukcie s trpným príčastím, rozvité prechodníkové konštrukcie a vety v podraďovacom súvetí.

1. Čiarkami sa vyčleňujú citoslovcia: Beda, do dediny sme prišli veľmi neskoro. - Ach, nešťastník si ty nad nešťastníkov. - Som sám a sám, ako tu, hľa, stojím. - To je teda zima, bŕŕŕ! Skupinu citosloviec a prípadne častíc na začiatku alebo na konci vety vyčleňujeme ako celok, napr. Ej veru, bolo to tak. - Ach bože, ako to len mohol urobiť!

Poznámka: Citoslovcia (obyčajne zvukomalebné), ktoré vo vete zastupujú sloveso v prísudku, čiarkami nevyčleňujeme, napr.: Na „tri” d r c hlavou do lopty. - Chytí čugaňu a prask po mátohe.

2. Čiarkami sa vyčleňujú oslovenia: Janko, žiadam ťa o rýchlu pomoc. - Neboj sa, Malka, ja ti neublížim. - S ním si, bratku, nepomôžeš. - Obed je už pripravený, vaša excelencia!
Oslovenie vyčleňujeme čiarkami aj vtedy, keď pred ním predchádza zámeno 2. osoby sg. alebo pl. (ty, vy), napr. Na večeru pozývam aj vás, milí priatelia.- Nezabudni na to ani ty, brat môj. - A ty, človeče, potom tráp sa!
Čiarkami sa vyčleňujú aj citovo hodnotiace (zvolacie) výrazy, ktoré vznikli posunom oslovenia do inej (tretej alebo prvej) gramatickej osoby, napr. Prišlo, chúďa, celé utrápené. - A ja, blázon, som ti uveril - Však sa oni, chudáci, dosť s tebou natrápili.

3. Čiarkami sa vyčleňujú hodnotiace častice, ak sa nimi vyjadruje postoj hovoriaceho
k obsahu celej výpovede, napr. Pravda, nie každý druh organizmu je schopný pútať na seba akýkoľvek materiál. - Bohužiaľ, teraz sa musíme rozlúčiť. - Bude to, naopak, pre nás veľké potešenie.
Hodnotiace častice sa vyčleňujú čiarkami aj vtedy, keď stoja tesne za spájacím výrazom, napr. Všetci prídeme, ak, pravda, budeme zdraví. - Prišla aj matka, ktorá, žiaľ, o tom ešte nevedela.
Hodnotiace častice sa vyčleňujú čiarkami aj za spojkou a: Žiaci sa pripravia ešte večer a, prirodzene, všetci prídu načas.

Poznámka: 1. Častice, ktoré sa vzťahujú iba na jeden vetný člen, sa čiarkami nevyčleňujú: Iste bude mať z teba radosť. - Hádam nebudeš taký zlý.

- Bol zrejme veľmi vzrušený.
2. Spojenia po prvé, po druhé atď. sa obyčajne nevyčleňujú čiarkami, napr. Po prvé nie je to pravda a po druhé by to znamenalo porušenie našich zásad. Pri zdôraznení sa môžu chápať ako samostatný výraz a vtedy sa vyčleňujú čiarkou, napr. Po prvé, prejavuje sa tu postupné odumieranie organizmu. po druhé, odumierajúci organizmus nemá dosť obranných síl.

4. Čiarkami sa vyčleňujú kontaktové výrazy vieš, viete, rozumieš, rozumiete, chápeš, chápete, cháp(te), prosím, prosím ťa (vás), pochop(te), predstav(te) si, (ne)povedz(te), ako vidíš (vidíme, vidíte), však(že), všakver, hej(že), naozaj, pravda(že) a pod.: Ako vidíme, všade rastú ovocné stromy. - Prosím ťa, pomôž mi, je to voľajaké ťažké. - Predstavte si, všetko sa dalo do poriadku. - Už budeme zadobre, hej?

5. Čiarkami sa vyčleňujú vsuvky (parentézy), ktoré síce prinášajú významovo závažnú (najmä subjektívne hodnotiacu) informáciu, ale na porozumenie vety nie sú nevyhnutné, napr. Madva, a to bola v tých časoch zvláštnosť, si pred lekárskym zákrokom umyl ruky. -
A práve toto, robiť a nezarobiť, trápi Štefana Duvalu.

Poznámka: Zložitejšie vsuvky sa častejšie vyčleňujú zátvorkami alebo pomlčkami.

6. Čiarkami sa vyčleňuje uvádzacia vete vsunutá do rečí postavy alebo autora: Pije málo, povedal Lemnitzer, my sme navyknutí na inakšie tempo. - Jeden múdry človek napísal, národ nie sú len spoločne odžité dejiny.
Ak sa reč postavy alebo autora uvádza v úvodzovkách, ľavá čiarka uvádzacej vety sa dáva pred úvodzovky (podobne ako otáznik a výkričník), napr. „Keď má takú dobrú hlavu, bude učencom,” vyhlásila mať. - „Tvoje šťastie, že sa ponáhľam,” povedal dirigent. (Podobne ako v prípadoch: „Už sa aj prac!” skríkol na syna v rozrušení. - „Budeme ešte dlho čakať?” spýtala sa Irena.)

7. Čiarkami sa vyčleňujú tieto voľné vetné členy:
a) voľný prívlastok: Kráčal popod brezy, zaprášené inovaťou. - Vo dvore ležal zelený súmrak, presýtený vôňou surovej zeme.

Poznámka: Čiarkami sa nevyčleňuje tesný prívlastok stojaci za nadradeným členom (tesný postponovaný prívlastok), ktorý je významovo úzko spätý s obsahom celej vety (ak má mať veta daný význam, nemožno ho z nej vypustiť), napr. Dom postavený na piesku sa ľahko zrúti. Čiarkami sa nevyčleňuje tesný prívlastok so spojkou ako, napr. Jazyky ako slovenčina a čeština sú západoslovanské.

- Z takých bylín ako mäta, ľubovník sa varí čaj, ako ani prívlastok typu My Slováci od vekov žijeme medzi Tatrami a Dunajom.

b) voľne pripojený rozvitý doplnok: Vtáky vyletovali zo skalísk, vyplašené ťahavým hvizdom vlaku. - Pobehne synovi naproti, otvoriac náruč. - Sedí, hlava pochovaná
v dlaniach.

c) prístavok: Chlapci, synovia, kráčali za ním. - Kohút, veľký jarabáč, rozkikiríkal sa na celý dvor. - Spomenul vtedy ešte dosť novú vec, kybernetizáciu. - RNDr. Ján Dubovský, DrSc., sa stal vedúcim oddelenia. - Váhostav, a. s., Žilina patrí medzi najväčšie stavebné podniky u nás.
Prístavok sa často uvádza vysvetľovacími, rektifikačnými a inými podobnými výrazmi, ako t. j., napr., resp., ako, ináč, čiže, nazývaný, zvaný, rodená, dnes, kedysi, vlastným menom, alias a pod., napr. Výtvarné umenie, napr. maliarstvo, má veľký vplyv na rozvoj umeleckého cítenia. u nás rastú ihličnaté stromy, ako smrek, jedľa, borovica. - Jám Smrek, vlastným menom Ján Čietek, je významný slovenský básnik. - Trnava, kedysi kráľovské mesto, mala v našich dejinách významnú úlohu.

Poznámka: Ak za rektifikačnými výrazmi respektíve (resp.), eventuálne, prípadne nasleduje iba jeden vetný člen (holý alebo rozvitý zhodný prívlastok), za týmto členom sa čiarka nepíše, napr. Kúpime si ojazdené, resp. aj nové auto.

8. Čiarkami sa vyčleňujú konštrukcie s trpným príčastím vyjadrujúce isté postoje, hodnotenie, napr. Prvá sa, schematicky vyslovené, koncentrovala na vonkajšie deje. - To je, stručne povedané, poriadna blamáž. - Logicky vzaté, tento prípad nie je nič mimoriadne.

9. Čiarkou sa vyčleňujú rozvité prechodníkové konštrukcie: To vedeli, pravdu povediac, všetci naokolo. - Nadväzujúc na včerajšiu diskusiu, budeme sa venovať problému mestskej hromadnej dopravy.

10. Čiarkami sa vyčleňujú vety v podraďovacom súvetí

Pripájacia funkcia čiarky
Čiarkou sa naznačuje, že bude nasledovať rovnorodý vetný člen, rovnocenná veta alebo rovnocenná vedľajšia veta.

Odčleňovacia funkcia čiarky
Čiarkou sa odčleňuje:
1. vytýčený vetný člen: Cesta na rebriniaku do hôr, to bola moja starodávna túžba. - V Tatrách, tam je krásne. - To asi potrebovala, vyrozprávať sa.

2. osamostatnený vetný člen (najčastejšie sa uvádza na konci vety): Výskum nám priniesol množstvo nových poznatkov, zaujímavých a nepoznaných. - Konečne prišli, obaja. -
V zime nepočujeme, v lete hej, cez otvorené obloky.

3. pričlenený vetný člen alebo vetná konštrukcia: Zahrá, a zadarmo. - Mohol žiť z nich celý rok, a nie chudobne. - Keď ti líce len tak horí, aké je to líčko.

Iné funkcie čiarky
1.

Čiarkou sa naznačuje obrátené poradie v menách a v terminologických spojeniach, a to najmä v abecedných registroch, napr.
Veselý, Jozef rovnica, číselná
Veselý, Viliam rovnica, kvadratická
rovnica, matricová
2. Čiarkou sa oddeľujú desatinné hodnoty od celých čísel (za desatinnou čiarkou sa medzera nevynecháva), napr. 10,25; 0,4; 30,50 Sk.

3. Čiarkou sa oddeľujú jednotlivé hodnoty v radoch čísel alebo iných symbolov, napr. 3, 8, 9, 15; A, B, C, D...

Zdroje:
Pravidlá slovenského pravopisu, 2001 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk