referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Blahoslav
Utorok, 21. marca 2023
Všestranný jazykový rozbor
Dátum pridania: 10.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Devizia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 419
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 50s
Pomalé čítanie: 13m 15s
 

Dbaj pritom na prízvuk, melódiu, tempo a pauzy.
b) Pri splývavej výslovnosti sa spoluhlásky v prúde súvislej reči menia podľa znelosti. Ako sa volá takáto zmena spoluhlások?
Nájdi slová, v ktorých sa tento jav vyskytuje. (roztiahol, nos ako)
c) Nájdi spoluhlásky v spojení rozožraté zuby a zisti, ktoré z nich sú párové a ktoré nepárové.
(nepárové – r, párové – z, ž,t,b)
d) Pri párových spoluhláskach urč, ktoré sú znelé a ktoré sú neznelé. Ku každej povedz jej znelostný pár. ( ž-š, t-d, z-s, b-p)
e) Vysvetli, prečo je v slove úder posledná slabika krátka.

Syntaktická stránka

a) Aká je táto veta podľa zloženia? (súvetie)
b) Urč vzťahy medzi vetami, znázorni ich graficky.
c) V súvetí pomenuj vedľajšie vety.
d) Urč vetné členy.
e) Nájdi všetky prívlastky a bližšie ich urč.
f) Graficky znázorni vetné členy vo vedľajších vetách.
g) Vypíš zo súvetia všetky prisudzovacie sklady.
h) Urč spôsob realizácie syntaktického vzťahu v spojeniach:
Ibrahim sa smial, roztiahol nos, úder boxera.

Tvaroslovná stránka

a) Vyhľadaj podstatné mená mužského rodu a urč ich gramatické kategórie.
b) Nájdi všetky slová, ktoré sa skloňujú podľa vzoru pekný.
c) Pri slovesách urč vid.
d) Nájdi v súvetí slová, ktoré patria do neohybných slovných druhov, povedz o aký slovný druh ide.
e) Urč čas, spôsob a rod na slovesnom tvare roztiahol.
f) Vytvor k slovesu odhalil všetky neurčité slovesné tvary.

Slovotvorná stránka

a) Zisti, aký slovotvorný postup bol použitý pri tvorení slov: odhalil, rozožraté.
b) Z ktorého slovesa v súvetí možno vytvoriť bezpríponové podstatné meno?
c) Utvor 4 slová, v ktorých použiješ predponu roz- a od- tak, aby každé slovo bolo iným slovným druhom.
d) Nájdi v súvetí prevzaté slová.


Lexikálnosémantická stránka

a) Nahraď 3 slová v súvetí tak, aby súvetie nestratilo pôvodný význam.
b) Vysvetli význam slovného spojenia: rozožraté zuby a roztiahol nos ako úder boxera.
c) Vyber si zo súvetia jedno slovo a použi ho v prísloví. Vysvetli jeho význam.


Pravopisná stránka

a) odôvodni písanie i/y, í/ý v slovách: Ibrahim, ktorý, zuby, robil, sympatickým.
b) Zdôvodni písanie čiarok v súvetí.
c) Prečo nepíšeme čiarku pred spojením ako úder boxera?
Kedy sa pred spojkou ako píše čiarka?
d) Rozdeľ na slabiky všetky slová v súvetí.


Morfematická stránka

Urob morfematický rozbor slov odhalil, boxera.


Štylistická stránka

Súvetie pozorne prečítaj, zamysli sa nad jeho obsahom. Zaraď ho do jedného z jazykových štýlov, svoje tvrdenie odôvodni.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Zdroje: Betáková, V., Jacko, J., Zelinková, K.: Teória vyučovania slovenského jazyka, SPN, Bratislava 1984., Betáková, V., Rýzková, A.: Všestranný jazykový rozbor, SPN, Bratislava 1987.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.