referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Piatok, 28. januára 2022
Maturitné otázky zo slovenčiny (B-éčka)
Dátum pridania: 29.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kicccki
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 821
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 12
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 20m 0s
Pomalé čítanie: 30m 0s
 

4B
Aké druhy súvetí poznáte a ako ich rozdeľujete

a) priraďovacie - gramaticky rovnocenné vety
zlučovacie - a, i, aj, ani, najprv-potom, vše-vše, a najmä
stupňovacia - ba, ba aj, nielen-ale i, ba dokonca
odporovacie - ale, no, lež, a, avšak, ale predsa,j ednako
vylučovacie - alebo, buď, či, buď-buď
dôvodové – veď, však, ináč
dôsledkové – preto, teda, a tak, a preto

b) podraďovacie – hlavná veta + vedľajšia veta
podmetová – kto, čo, že, aby, či, akoby
prísudková – aký, ako, že, aby
predmetová – že, aby, kto, čo, aký
prívlastková – aký, ktorý, čo, kde, ako, že
príslovková – miesta, času, spôsobu, príčiny
doplnková – že, ako, aby, keď

5B
Vysvetlite pomocou ukážky podstatu frazeologizmov, ich druhy a funkciu vo vyjadrovaní

- ustálené slovné spojenia najmenej dvoch slov, ktoré má spravidla obrazný, prenesený význam napr. mať maslo na hlave = nebyť bez viny, nemať čisté svedomie...
- funkcia: bližšie priblížiť, charakterizovať
a) ľudové (porekadlá, príslovia)
b) intelektuálne (čítať v knihe života)
c) europeizmy (vziať nohy na plecia, rozťať gordický uzol)
d) idiomy (od buka do buka, dínom dánom)

6B
Čo sú viacvýznamové slová, homonymá, synonymá, antonymá + príklady

1. Viacvýznamové: oko, kohútik,
2. Synonymá (rovnoznačné) : krásny, nádherný
3. Homonymá (rovnozvučné) : stopky-stopky;
4. Antonymá (opozitá, protikladné) :dobrý, zlý

7B
Administratívny štýl, osobný posudok, životopis, žiadosť – obeh dokladov

Administratívny štýl
- formalizovaný
- používajú sa knižné slová, termíny, skratky, značky, skrátené slová, termíny...
- predtlačené formuláre, rubriky, tabuľky

Administratívne útvary - osobný posudok, žiadosť, životopis - tvoria komplex písomností, ktoré vypracúva alebo potrebuje človek v rozličných dôležitýczh životných situáciach. Okrem vecnosti, presnosti a výstižnosti informácie a opisu obsahujú aj prvky hodnotenia. Musia byť prehľadné a čitateľné.
Osobný posudok - druh administratívnej charakteristiky, hodnotenia osoby. Musí byť objektívny, komplexný, zodpovedne vypracovaný. Prikladá sa k žiadosti o zamestnanie. Píše ho ten, kto osobu dobre pozná.
Životopis - V životopise ide o rozšírenie informačno - opisných častí ako osobný posudok. Nie je v ňom správna ani prílišná skromnosť, ani prehnané vychvaľovanie sa.
Žiadosť - má rovnakú formu ako úradné listy. Vecnú, kompozičnú jazykovú stránku tu dopĺňa okrem informácie aj odôvodnenie, prečo sa žiada
Obchodná korešpondencia – Reklamačný list, Dodací lisť, Dohoda o zmluve = zmluva má osobitné postavenie medzi útvarmi administratívneho štýlu. Zmluva zaväzuje najmenej zásoby napr. pracovná zmluva

8B
Ako postupovať pri písaní vlastnej slohovej práce

1. Objasniť si tému
2. Vyberanie faktov a informácii potrebné na tému
3. Usporiadanie podľa logického postupu – osnovy
4. Písanie konceptu – myšlienky rozpisujeme do viet
5. Upravenie konceptu – tejto etape sa venuje najviac času a pozornosti
6. Koncept sa prepíše na čisto – čistopis. Skontroluje sa pravopis, gramatická správnosť, úprava a čitateľnosť písma
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.