referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Veronika
Sobota, 4. februára 2023
Morfológia - Podstatné mená
Dátum pridania: 12.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Belphégor
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 406
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 0s
Pomalé čítanie: 16m 30s
 
Obsah

Obsah ............................................................................. 1
Úvod............................................................................... 2

1.Podstatné mená

1.1 Podstatné mená 3
1.2 Určovanie podstatných mien. 4-5
1.3 Mužský rod – životné podstatné mená 6-7
1.3.1 Mužský rod – neživotné podstatné mená 7-9
1.4 Ženskýrod 9-101.5 Strednýrod 10-11
1.6 Určovanierodu a vzoru pomnožných pods.m. 12
1.7 Písania-y v koncovkách a koncovky –ov, -ou 12
1.8 Skloňovanie podstatných mien pán – páni 13
1.9 Skloňovaniepodstatných mien cudzieho pôvodu 13

Záver............................................................................... 14
Bibliografia.................................................................... 15

Úvod

Téma podstatných mien je dosť obsiahla. V mojej práci určite všetko nie je, ale podľa môjho názoru všetko podstatné, čo je o nich treba, táto práca obsahuje a ostatné faktyo podstatných menách sú už iba odvodené od týchto poznatkov. Na podstatné mená sa viaže viacero slovných druhov a patrí im prvá priečka v ohybných slovných druhoch. A určite to znamená, že sú podstatné. Určite podstatnejšie ako citoslovcia a pod. Pri písaní tejto práce sa nevyskytli žiadne podstatné ťažkosti. Problém som mal iba v tom, že ako to množstvo informácií dať do jedného celku, ale myslím si, že som to nakoniec celkom dobre zvládol a som na túto prácu hrdý. Snažil som sa o maximálne kvalitné a prehľadné spracovanie, v niektorých častiach to tak nie je, ale väčšina práce je v poriadku a každý pochopí, čo patri kde. K tejto téme existuje množstvo literatúry, ale ja som používal iba zopár kníh a encyklopédií, ktoré som mal doma. Čo sa týka internetu, tak ten som nevyužil, lebo som na ňom o podstatných menách našiel iba to, čo som už mal naštudované a vybraté z mojej literatúry.

1.1 Podstatné Mená(Substantíva)

Ohybný slovný druh. Pomenúvajú osoby, zvieratá,veci, vlastnosti a deje. Pri podstatných menách rozlišujeme rod, čísloa pád. Podľa toho, či ide o podstatné meno hmotné, ktoré možno vnímať zmyslami, alebo nehmotné, ktoré zmyslami vnímať nemožno, ich členíme na konkrétne a abstraktné. Podľa toho, či sa vzťahujú na ktorýkoľvek predmet (zviera, osobu), alebo na určitý, jedinečný predmet (zviera, osobu), ich delíme na všeobecné a vlastné. Pri podstatných menách mužského rodu rozlišujeme ešte kategóriu životných a neživotných podstatných mien; spomedzi životných podstatných mien vyčleňujeme kategóriu zvieracích podstatných mien. Niektoré podstatné mená majú len jednotné číslo, napr.––> hromadné podstatné mená (lístie),–> látkové podstatné mená (mlieko, mäso), niektoré abstraktné (oddanosť) a niektoré vlastné mená (Praha, Dunaj). Iná skupina podstatných mien má len množné číslo (––> pomnožné podstatné mená). Podstatné mená ohýbame, čiže skloňujeme podľa skloňovacích vzorov(tab. X.x). Vo vete sú najčastejšie podmetom alebo predmetom.

Oproti ostatným slovným druhom sa vyznačujú presnosťou, preto sa využívajú najmä v administratívnom štýle.

1.2. Určovanie podstatných mien

1.Základný tvar (N. j.č.)

2.Rod

· Mužský
· Ženský
· Stredný

3.Číslo

· Singulár(jednotné číslo)
· Plurál(množné číslo)

4.Pád

· N Nominatív (kto?čo?)
· G Genitív (koho?čoho?)
· D Datív (komu?čomu?)
· A Akuzatív (koho? čo?)
· L Lokál (kom?čom?)
· I Inštrumentál (kým čím?)

5.Vzor

· Mužský rod životné: chlap,hrdina
                    
neživotné: dub,stroj
· Ženský rod slová končiace na samohlásku: žena, ulica
                   
Slová končiace na spoluhlásku: dlaň, kosť
· Stredný rod mesto, srdce, vysvedčenie, dievča

Ďalej sa pri podstatných menách určujú následovné kategórie:

6.Konkrétne podstatné meno – označuje osoby(otec), zvieratá (pes) a veci (dom).
Abstraktné podstatné meno – označuje nehmotné veci.

7.Vlastné podstatné meno – mená istých, jedinečných osôb, vecí, javov. Sú obyčajne konkrétne a väčšinou majú len jednotné číslo. Môžu byť jednoslovné alebo viacslovné. Označujú najmä: mená osôb(Ľudovít Štúr), obyvateľské mená(Slovák, Popradčan), mená zvierat(Pejko),biblických postáv(Spasiteľ), rozprávkových bytostí(Popoluška); zemepisné názvy: nebeských telies(Mesiac), svetadielov(Afrika), krajín štátov(Belgicko), horstiev(Vysoké Tatry), riek(Váh), ľudských sídiel(Piešťany), ulíc(Štúrova ulica); dôležitejšie udalosti(Slovenské národné povstanie), sviatky(Vianoce), umelecké diela(Hájnikovažena), inštitúcie(Všeobecná úverovábanka, Základná škola v Lazisku). Píšu sa veľkým písmenom. Všeobecné podstatné meno – mená, ktoré sa môžu vzťahovať na ktorýkoľvek predmet(osobu) toho istého druhua používajú sa v jednotnom i množnom čísle.

8. Táto skupina sa určuje iba pri podstatných menách mužského rodu.

Životné podstatné mená – všeobecné a vlastné podstatné mená osôb mužského pohlavia (chlap, Miro)a niektoré všeobecné mená a vlastné mená zvierat (orol, Bodrík).Neživotné podstatné mená Pri podstatných menách sa ešte určuje či je to ohybnýslovný druh, alebo neohybný a tiež, či má vetnočlenskú platnosť, alebonie.
1.3
Mužský rod –životné podstatné mená
Jednotné číslo
N. chlap-0(ded-o) hrdin-a
G. chlap-a hrdin-u
D. chlap-ovi hrdin-ovi
A. chlap-a hrdin-u
L. (o) chlap-ovi (o) hrdin-ovi
I. chlap-om hrdin-om
Množné číslo
N. chlap-i (ded-ovia) hrdin-ovia
G. chlap-ov hrdin-ov
D. chlap-om hrdin-om
A. chlap-ov hrdin-ov
L. (o) chlap-och hrdin-och
I. chlap-mi hrdin-ami

(husit-mi)

Poznámka:1.Vzor chlapmá v nominatíve plurálu prípony:-i -chlapi-ia -rodičia-ovia -Mišovia 2.Zvieracépodstatné mená mužského rodu sa skloňujú: singulár –vzor: chlap – zajac, vlk, hroch, hadplurál –vzory: dub – hroch, hady stroj – zajace,medvediceVýnimka:slová vták, vlk, pes – sa skloňujú v pluráli podľa vzoru:– chlap – vtáci, vlci, psi– dub – vtáky, vlky, psy Dvojtvary:poľovnícke psy – poľovnícki psi sťahovavé vtáky – sťahovaví vtáci Prizosobňovaní: Vy falošní hadi. Zleteli orly z Tatry. :Podľa vzoru chlapsa skloňujú - podstatné mená mužského rodu zakončené naspoluhlásku (syn, otec),- osobné a zvieracie podstatné mená mužského roduzakončené na samohlásku –o (dedo,Mišo, zajko, pejko),- cudzie priezviská na ,o (Hugo, Ševčenko),- v jednotnom čísle zvieracie podstatné mená mužskéhorodu zakončené na spoluhlásku(holub,slon, kôň). Podľa vzoru hrdinasa skloňujú:-všeobecné a vlastné podstatné mená mužského roduzakončené na samohlásku –a(sudca, Chalupka),- niektoré domáce priezviská zakončené na samohlásku (Botto, Janča),- slová cudzieho pôvodu so slovotvornou príponou-ista, -ita, tieto majú v nominatíve množného čísla príponu -i (hokejista, husita). 1.3.1 Mužský rod – neživotné podstatné mená

Jednotné číslo
N. dub-0 stroj-0
G. dub-a stroj-a
D. dub-u stroj-u
A. dub-0 stroj-0
L. dub-e (mak-u) stroj-i
I. dub-om stroj-om

Množné číslo
N. dub-y stroj-e
G. dub-ov stroj-ov
D. dub-om stroj-om
A. dub-y stroj-e
L. dub-och stroj-och
I. dub-mi (-ami) stroj-mi

Poznámka:Niektoré podstatné mená mužského rodu neživotné,zakončené na –l, -r, majú zmiešané skloňovanie /dub – stroj/tunel – tunely /dub/ – v tuneli /stroj/klavír – klavíry /dub/ – na klavíri /stroj/ Podstatné mená cudzieho pôvodu zakončené na –us, -os,-es v skloňovaní tieto koncovky niekedy strácajú.Napr.: kozmos – kozmu, úzus – úzu, hádes – hádu V slovách:1.všeobecne rozšírených – napr.: cirkus – cirkusu, luxus – luxusu, turnus – turnusu,kaktus a pod.2.v odborných termínoch – napr.: vírus – vírusu, koks– koksu, týfus, sínus, a pod. sa tieto koncovky zachovávajú. Podľa vzoru dub sa skloňujú:- neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené natvrdú a obojakú spoluhlásku (strom,Trenčín),- v množnom čísle zvieracie podstatné mená mužskéhorodu zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku (krty, psy),--neživotnépodstatné mená mužského rodu zakončenéna -r (motor, cukor, vietor),- neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na-1 (bál, futbal), ktoré majú v lokálijednotného čísla príponu -e (na bále,vo futbale),- pomnožné podstatné mená (Kúty, Zbehy). Podľa vzoru stroj sa skloňujú:- neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené namäkkú spoluhlásku (kmeň, hostinec) ,- v množnom čísle zvieracie podstatné mená mužskéhorodu zakončené na mäkkú spolu­hlásku (medvede),- pomnožné podstatné mená (Kramáre, Tesáre), - niektoré neživotné podstatné mená mužského roduzakončené na spoluhlásky -r, -l (sep­tember, motocykel),- slovo peniaz.

1.4 Ženský rod
Jednotné číslo


N. žena-a ulic-a dlaň-Ø kosť-Ø
G. žen-y ulic-e dlaň-e kost-i
D. žen-e ulic-i dlan-i kost-i
A. žen-u ulic-u dlaň-Ø kosť-Ø
L. žen-e ulic-i dlan-i kost-i
I. žen-ou ulic-ou dlaň-ou kosť-ou
Množné číslo


N. žen-y ulic-e dlan-e kost-i
G. žien-Ø (ide-í) ulíc-Ø dlan-í kost-í
D. žen-ám ulic-iam dlan-iam kost-iam
A. žen-y ulic-e dlan-e kost-i
L. žen-ách ulic-iach dlan-iach kost-iach
I. žen-ami ulic-ami dlan-iami kost-ami

Podľa vzoru ženasa skloňujú:- podstatné mená ženského rodu zakončené nasamohlásku -a, predktorou jetvrdá alebo obojaká spoluhláska (malina,Anna, ryba), - pomnožné podstatné mená (Alpy, Tatry), - cudziepodstatné mená zakončené v Nominatíve sg. Na oa ,ea, ua./idea, Kórea/ Podľa vzoru ulicasa skloňujú:- podstatné mená ženského rodu zakončené nasamohlásku -a, predktorou je mäkká spoluhláska (baňa, Naďa),- pomnožné podstatné mená (nohavice, Vianoce). Podľa vzoru dlaňsa skloňujú:- podstatné mená ženského rodu zakončené na mäkkúspoluhlásku a spoluhláskovú skupinu -št (posteľ;púšť), cudzie slová na -x (prax). Podľa vzoru kosťsa skloňujú:-
podstatné mená ženského rodu zakončené naspoluhláskovú skupi­nu -sť
(okrem čeľusť, päsť), na spoluhlásky -s, -p, -v, -c(okrem obec, pec.
Napr. mladosť, hus).

1.5 Stredný rod
Jednotné čísloN. mesto-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a
G. mest-a srdc-a vysvedčen-ia dievčať-a
D. mest-u srdc-u vysvedčen-iu dievčať-u
A. mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a
L. (o) mest-e srdc-i vysvedčen-í dievčat-i
I. mest-om srdc-om vysvedčen-ím dievčať-om
Množné čísloN. mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá -ence
G. miest-0 sŕdc-0 vysvedčen-í dievč-at -eniec
D. mest-ám srdc-iam vysvedčen-iam dievč-atám -encom
A. mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá -ence
L. (o) mest-ách srdc-iach vysvedčen-iach dievč-atách -encoch
I. mest-ami srdc-ami vysvedčen-iami dievč-atami -encami

1.Podľavzoru mesto sa skloňujú: -
podstatnémená cudzieho pôvodu zakončené v N sg. Na: -io, -yo, -eo, -oo,
-iou, -um,-ium, -yum, -oum, -uum, - rádio, embryo, kakao, gymnázium,
lýceum....-podstatnémená stredného rodu zakončené na samohlásku –o (pero, Štúrovo),- pomnožnépodstatné mená (bradlá, Košariská),Podľa vzoru srdce sa skloňujú:- podstatnémená stredného rodu zakončené na –e (plece, Hradište) Podľa vzoru vysvedčenie sa skloňujú:- podstatnémená stredného rodu zakončené na –ie (perie, Považie), pri tomto vzore platívýnimka z rytmického krátenia (v ústi) Podľa vzoru dievča sa skloňujú:- podstatnémená stredného rodu zakončené na –a, -ä (húsa, žriebä)- pomnožnépodstatné mená (trojčatá)V tomtovzore sa v množnom čísle vyskytujú dvojtvary (dievčatá – dievčence). 2.Prevzatépodstatné
mená zakončené v N sg. na -ion, -on, -um, -ium, -yum, - eum,-uum odsúva
pri skloňovaní tieto koncovky. Napr.: gymnázium – gymnáziá, lýceum–
lýceí

1.6 Určovanie rodu a vzoru pomnožných podstatných mien

zakončenie rod vzor
-y mužský dub
-e
stroj
-y ženský žena
-e
ulica
-á/-a stredný mesto
-ia
srdce

Majú len množné číslo, hoci pomenúvajú jeden predmet. Gramatický rod pomnožných podstatných mien určujemepodľa pádových otázok N, G, D.Napr.: Tatry – od Tatier /G/ = ženský rod – ženaTatrám /D/ = ženský rod – ženaústa – ako mestá = stredný rod 1.7 Prehľad písania -y v koncovkách podstatnýchmien a koncovky –ov, -ou.

vzor N pl. L sg. I sg. G pl.
chlap -i -ovi -ov
hrdina -ovia -ovi -ov
dub -y -e -ov
stroj -e -i -ov
žena -y -ou
ulica -e -ou
dlaň -e -ou
kosť -i -ou
mesto
srdce -ia
vysvedčenie -ia
dievča -atá


V 7. páde plurálu je vo všetkých vzoroch koncovka–mi, -ami. 1.8 Skloňovanie podstatných mien pán – páni Keď podstatné meno pán stojí samostatne:
 1. pán
 2. pána
 3. pánovi
 4. pána Napr.: Odovzdajte to tomu pánovi.
 5. pánovi
 6. pánom 

  Podstatné meno pán v spojení s iným podstatným menom:
 7. pán učiteľ
 8. pána učiteľa
 9. pánu učiteľovi
 10. pána učiteľa Napr.: Odovzdajte to pánu učiteľovi.
 11. pánu učiteľovi
 12. pánom učiteľom
Podstatné meno pánv spojení s iným podstatným menom sa neskloňuje.Napr.: Išiel s pani Novákovou.Samostatnestojace podstatné meno pani má samostatné skloňovanie.

1.9 Skloňovanie podstatných mien cudzieho pôvodu

Niektoré podstatné mená cudzieho pôvodu sú nesklonné.Z mien stredného rodu sú nesklonné mená vecí a jednotlivých pojmovzakončené na –i, -e, -é, -ó, -ô, -ú. Napr.: safari, dementi, renomé, penále,finále, komuniké.... V ženskom rode – napr.: miss, madam, girl, lady,atď.V mužskom rode – napr.: revue, atašé, kakadu,a pod. Ostatné mená cudzieho pôvodu sa skloňujú podľajednotlivých vzorov.

Záver

Táto práca mi dosť pomohla a veľa som sa pri nejo podstatných menách naučil. Či už ide o skloňovanie, tvarypodstatných mien a koncovky. Všetko čo som nevedel som si tu objasnila pevne verím, že mi ďalej pomôže sa dobre orientovať v podstatných menách. Domnievam sa, že hlavne pri diktátoch si budem istejší a už sa mi budú písať ľahšie, a tiež s lepším známkovým ohodnotením ako doteraz.
 
Zdroje: Péteryová, Oľga a kolektív: Zbierka úloh zo slovenského jazyka. Bratislava: Didaktis 1999 , Mičovská, Eva: Ťahák zo slovenčiny. Dolný Kubín: ORSA 1994 , Kolektív pracovníkov Encyklopedického ústavu SAV pod vedením A. Procíkovej: Školský lexikón, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1992 , Pauličko, Ivan a kolektív: Všeobecný encyklopedický slovník. Praha: OTTOVO nakladatelství 2002
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.