Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podstatné mená: Všeobecná charakteristika

• na podstatné mená (substantíva) sa pýtame otázkami kto? čo?
• pomenúvajú osoby (Karol, učiteľka, námorník), zvieratá (vlk, líška, zviera, Mica), veci (záhrada, katedra, dvere), rastliny (strom, kapusta, obilie), vlastnosti a deje (ochota, postup, svitanie), vnútorné stavy (nepokoj, napätie, láska)

• sú plnovýznamový (autosémantické) slovný druh (majú lexikálny aj gramatický význam), ich význam sa dá vysvetliť
• môžu byť vetným členom (autosyntaktické)
• sú ohybné - skloňujú sa (deklinácia)

...čo určujeme pri podstatných menách...
• podstatné meno - všeobecné/vlastné, konkrétne/abstraktné // rod, číslo, pád, vzor, životné/neživotné
(napr. z pera - podstatné meno, všeobecné, konkrétne // stredný rod, singulár, genitív, mesto (životnosť určujeme iba pri mužskom rode)

...gramatické kategórie...
rod
• mužský (maskulínum) - zisťujeme ho pomocou zámena ten pr. stroj, obraz, svietnik...
• ženský (feminínum) - zisťujeme ho pomocou zámena tá pr. lopata, kniha, mušľa...
• stredný (neutrum) . zisťujeme ho pomocou zámena to pr. prasiatko, pero, presvedčenie...

!!!
Pozn.: rozoznávame rod prirodzený (mužský - ženský) a gramatický (mužský - ženský - stredný)!
!!!
Pozn.: niektoré podstatné mená sa vyskytujú v jazyku v dvoch rodoch, pričom ide o synonymá, sú to dvojtvary a oba sú správne: pr. náruč / náručie, žiar / žiara, pyžama / pyžamo, zámok / zámka...

!!!
Pozn.: sú však aj také podstatné mená, ktoré vytvárajú dvojice, no iba z tvarov je správny: pr. saláma - salám, variant - varianta, povala - poval ...
číslo
• singulár (jednotné číslo)
• plurál (množné číslo)

!!!
Pozn.: podstatné mená, ktoré majú sg. aj pl. sa nazývajú počítateľné, poznáme aj nepočítateľné, tie majú iba sg., označujeme ich aj singuláriá tantum (pr. látkové, hromadné podstatné mená), sú však aj podstatné mená, ktoré majú iba tvar plurálu, singulár je pre nich nezvyčajný, nazývame ich pluráliá tantum (pr. pomnožné podstatné mená)

pád
• Nominatív (N - kto? čo?) • Genitív (G - bez koho? bez čoho?) • Datív (D - komu? čomu?) • Akuzatív (A - koho? čo? vidím) • Lokál (L - o kom? o čom?) • Inštrumentál (I - s kým? s čím?)

...vzory podstatných mien...
• mužský rod - chlap, hrdina (životné), dub, stroj (neživotné), kuli
• ženský rod - žena, ulica (samohláskové - končia samohláskou), dlaň, kosť (spoluhláskové - končia spoluhláskou), pani, gazdiná
• stredný rod - mesto, srdce, vysvedčenie, dievča

nesklonné podstatné mená
• niektoré podstatné mená preberáme z cudzích jazykov a používame v nezmenenom tvare: atašé, kakadu, kivi (vták), lady, madam, Rút, Pavlu, Filé, finále, interview, kupé, skóre, kivi (ovocie), miss, Martinu, karé, kanoe, želé, kombiné, skóre, penále, alibi, deci, whisky, dražé, kombi (auto), tabu ...

• väčšina nesklonných podstatných mien označujúcich veci je stredného rodu

• v praxi to znamená, že tieto slová majú v každom páde rovnaký tvar, nepriberajú žiadnu pádovú príponu

...delenie podstatných mien...
všeobecné - vlastné
• všeobecné (apelatíva) - píšeme ich s malým začiatočným písmenom, pomenúvajú množinu predmetov , pr. chlapci, strom

• vlastné (propriá) - píšeme ich s veľkým začiatočným písmenom, pomenúvajú konkrétnu vec, jednu jedinú, pr. Nitra, Peter, Vysoké Tatry

konkrétne - abstraktné
• konkrétne (hmotné, konkréta) - môžeme ich vnímať zmyslami, najmä hmatom, možno ich nakresliť, (možno ich počítať), pomenúvajú osoby, zvieratá, veci, rastliny, pr. kuchár, pes, ceruzka, strom

• abstraktné (nehmotné, abstraktá) - nemôžeme ich nakresliť, chytiť (nemožno ich počítať, lebo sa chápu ako jedna substancia), pomenúvajú vlastnosti a schopnosti (múdrosť, čuch), vnútorné stavy (hlad, šťastie), deje (beh, organizovanie), časové a priestorové javy (sekundy,hĺbka)

!!!
Pozn.: hranica medzi konkrétnymi a abstraktnými podstatnými menami sa mení, niektoré sú aj také, aj také: ministerstvo (úrad-budova), kreslenie (činnosť-vyučovacia hodina), obed (časový údaj-jedlo), hlásenie (činnosť-vec)

životné - neživotné
• životné - všetky podstatné mená, ktoré skloňujú podľa životných vzorov chlap, hrdina, pr. zajac, Mišo
• neživotné - všetky podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa neživotných vzorov dub, stroj, pr. zajace, stôl

!!!
Pozn.: toto delenie sa určuje iba pri podstatných menách mužského rodu!

!!!
Pozn.: životnosť sa nesprávne určuje podľa toho, či je podstatné meno živé alebo neživé, to je zle, napríklad slony sú živé, ale skloňujú sa podľa neživotného vzoru dub! Určujeme ju podľa toho, podľa ktorého zo vzorov sa skloňuje!

pomnožné podstatné mená
• pomenúvajú jednu vec, ale majú tvar množného čísla
• rod a vzor pomnožných podstatných mien určujeme podľa zakončenia a podľa pádových prípon v N., D. a L pl., pr. Piešťany, Vráble, kliešte, nohavice, nožnice, okuliare, vráta, rifle, ústa...
zakončenie v N sg. L pl. rod vzor
-y -och mužský dub(y)
-e -och mužský stroj(e)
-y -ách / -ach ženský žena(y)
-e -iach ženský ulica(e)
-á / -a -ách / -ach stredný mesto(á)
-ia / -a -iach / -ach stredný srdce(ia)

!!!
Pozn.: pomnožné podstatné meno dvere je ženského rodu , lebo v L pl. má zakončenie -ách, ale neskloňuje sa podľa vzoru žena, ale podľa vzoru ulica (v N sg. je zakončenie -e)

hromadné podstatné mená
• (kolektíva) - pomenúvajú súbor rovnorodých vecí, sú to teda zhrňujúce pomenovania, čiže názvy skupín chápaných ako jeden celok, pomenúvajú masu, ktorá je prakticky nerozčlenená na kusy

• sú v prevažnej miere odvodené a tvoria sa príponami -stvo (obyvateľstvo), -ina (guľatina), -(č)ie (lístie, malinčie), -ia (aristokracia), -ita (generalita), Ø (ľud, junač, riad)

látkové podstatné mená
• (materiáliá) - pomenúvajú substancie, ktoré sa vyskytujú v súvislom alebo len v bezvýznamne členenom množstve, nedajú sa počítať, ale iba merať a vážiť, spravidla sa vyskytujú v singulári

• patria sem názvy potravín, nápojov, materiálov, prvkov, nerastov, výrobkov, plodín,...: múka, cukor, soľ, med, ocot, mlieko, piesok, cement, hlina, cín, železo, aspirín, pšenica, hrach, hodváb, bavlna, zamat,..

• ak sa pri nich použije množné číslo, tak neoznačujú mnohosť substancií, ale počet druhov pr. múka - múky (hladká, polohrubá, hrubá), cukor -cukry (práškový, kryštálový, kockový, vrecúškový, vanilínový, škoricový)


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk