referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alojza
Sobota, 23. októbra 2021
Písanie i/y v prídavných menách
Dátum pridania: 14.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Edo1986
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 718
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Prídavné mená sú plnovýznamové ohybné slová, ktoré pomenúvajú vlastnosti a náležitosť alebo príslušnosť osôb, vecí, vlastností a javov, podľa to ho ich delíme na vlastnostné a privlastňovacie.Pri prídavných menách určujeme:
1. pomenovanie slovného druhu – prídavné meno
2. rod – mužský, ženský, stredný
3. číslo – singulár a plurál
4. pád – nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál a inštrumentál
5. vzor – pekný (tvrdé zakončenie), cudzí (mäkké zakončenie), páví (živočíšne – vzťahové), otcov, matkin (privlastňovacie)
6. druh – akostné (dajú sa stupňovať), vzťahové (niektoré sa dajú stupňovať, niektoré nie), privlastňovacie (zakončené na –ov, -in)
7. stupňovanie – pravidelné a nepravidelné
8. stupeň – 1. ( - - - - ), 2. (- - - - + -ší, -ejší), 3. (naj + - - - - +-ší, -ejší)
9. ohybný a neohybný slovný druh
10. má vetnočlenskú, nemá vetnočlenskú platnosť

- Vlastnostné prídavné mená delíme podľa toho, či vyjadrujú akosť, alebo vzťah na:
a. Akostné – sú neodvodené slová, ktoré pomenúvajú akosť či kvalitu osoby (pekný chlapec), zvieraťa (dobrý pes), veci (vysoký dom), činnosti (namáhavý pochod), javu (duté hrmenie), stavu (nežná láska)
b. Vzťahové – vyjadrujú vzťah, pôvod, a preto sú to slová odvodené od osoby (otcovské napomínanie), zvieraťa (páví chvost), veci (smotanový jogurt), činnosti (pochodové cvičenie), javu (požiarny výcvik), stavu (láskavé pohladenie)
- Medzi vzťahové prídavné mená zaraďujeme aj živočíšne prídavné mená odvodené od názvov živočíchov (motýľ – motýlí, orol – orlí, páv – páví)
- Všetky akostné a niektoré vzťahové prídavné mená môžeme stupňovať (napr. akostné: pekný – krajší – najkrajší, biely – belší – najbelší)
- K akostným prídavným menám, na rozdiel od vzťahových, vieme utvoriť prídavné mená s opačným významom – opozitá (pekný – škaredý, biely – čierny)
- Skloňovacie vzory vlastnostných prídavných mien: pekný/á/é, cudzí/ia/ie, páví/ia/ie

VZOR PEKNÝ
- Podľa vzoru pekný sa skloňujú:
1. všetky prídavné mená zakončené v N sg. Pred pádovou príponou na tvrdú a obojakú spoluhlásku (napr. ťažký, dobrý, veľký)
2. opytovacie zámená ktorý, koľký, aký a z nich odvodené slová (ktorýsi, akýsi)
3. radové číslovky (štvrtý, prvý, okrem tretí, tisíci), násobné číslovky a trpné príčastia slovies (vyrobený)
- Písanie i/y v prípone:
1.v N sg. Sa v prípone píše ý, v N pl. (pri životných prídavných menách) sa píše v prípone í
2.v I pl. V prípone –ými sa píše na konci i
3.v spojení so zvieracími podstatnými menami sú možné dva tvary: napr. dobré psy, dobrí psi

pád Mužský rod
jednotné číslo – singulár (sg.)množné číslo – plurál (pl.)
Npekn-ýpekn-í
Gpekn-éhopekn-ých
Dpekn-émupekn-ým
Apekn-éhopekn-ých
Lpekn-ompekn-ých
Ipekn-ýmpekn-ými

Pád ženský rod stredný rod
sg. pl.sg.Pl.
Npekn-ápekn-épekn-épekn-é
Gpekn-ejpekn-ýchpekn-éhopekn-ých
Dpekn-ejpekn-ýmpekn-émupekn-ým
Apekn-úpekn-épekn-épekn-é
Lpekn-ejpekn-ýchpekn-ompekn-ých
Ipekn-oupekn-ýmipekn-ýmpekn-ými

PRAVOPIS PRÍDAVNÝCH MIEN
- zosobňovanie ak zvieracím podstatným menom pomenujeme človeka, ktorého vlastnosť alebo správanie pripodobňujeme k vlastnosti alebo správaniu sa zvieraťa, potom tvar prídavného mena je: slovenský sokoli (Štúrovci), mladí kohúti (bijúci sa chlapci)
- platnosť rytmického krátenia, krátke a dlhé prípony
1. Prípona prídavného mena je v N, G, D, A, I sg. v mužskom a strednom rode vždy dlhá, ka pred ňou nie je dlhá slabika (napr. pekný, ružový, kyslý, pekného, peknému, pekným, ALE: biely, krásny, čierny, bieleho, bielemu, bielym).
2. V ženskom rode je prípona –ej vždy krátka: bez peknej, o peknej NIKDY NIE: o peknéj, o dobréj, o miléj.
3. V mužskom a strednom rode je prípona L sg. vždy krátka (napr. o peknom pánovi, o peknom dievčati).
- Podľa vzoru cudzí sa skloňujú:
1. všetky prídavné mená zakončené v N sg. pred pádovou príponou na mäkkú spoluhlásku (napr. skladací, budúci)
2. druhý a tretí stupeň prídavných mien (napr. krajší, nižší, najstarší)
3. činné príčastia prítomné a minulé (napr. viažúci, volavší)
4. radové číslovky tretí a tisíci
5. niektoré zámená (napr. čí, niečí)
- písanie i/y v prípone ani v jednom tvare nie je y
- platí rytmické krátenie
- rozlišuj príčastie a prídavné meno napr. príčastie: chlapec visiaci na hrazde prídavné meno: visací zámok

ÚLOHY
1. Vysvetli rozdiely medzi prídavným menom a činným príčastím. Zaraď do slovných druhov všetky slová, ktoré môžeme skloňovať podľa vzoru pekný:
a) Skladací dáždnik, človek skladajúci bielizeň
b) Bicí hudobný nástroj, človek bijúci na poplach
c) Blchin pelech, blčí cupot
d) Myškin pach, myší chvostík
e) Visací zámok, človek visiaci na jednej ruke
f) Líščí chvost, líškin chvost
g) Kozí syr, kozin mekot
2. Tvar v N sg.:
a) Daj do L sg. muž. rodu: hadí – o haďom, krokodíli, vraní, kohútí, orlí, včelí
b) Daj do I sg. žen. rodu: hadia – haďou, krokodília, vrania, kohútia, orlia, včelia
3. Vyber z radu prídavné meno: revolučný, ekológia, tvoj, dvojaký, prvý, joj, vari, literárny
4. Doplň prípony prídavných mien: zl_ psy, zl_ psi, čiern_ vtáky, čiern_ vtáci
5. Doplň chýbajúce y/ý, i/í: sudk_ňa, Mark_na, koleg_ňa, Turk_ňa, Katk_na, sprievodk_nina, sprievodk_ňa, letk_ňa, dôchodk_ňa, Zuzk_na
6. Utvor synonymum slova sýty.
7. Utvor N plurálu: ten spolužiak, tento športovec, takýto sprievodca, tamten chlapec, ktorýsi priateľ, akýsi lekár, ten divák
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.