Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovná zásoba

Súhrn všetkých slov, ktoré existujú v jazyku a je zachytená v slovníku. Lexikológia (náuka o slovnej zásobe)
Slov.zásoba sa člení:
1.Podľa vecného významu:
· Slovné druhy plnovýznamové / neplnovýznamové
· Jednovýznamové slová / Viacvýznamové slová
· základné (strom) - odvodené (stromček) - zložené (vodovod)
· Synonymá – slová znejúce ináč, ale s tým istým významom
· Homonymá – znejú rovnako, ale majú iný význam
· Antonymá – protikladné slová
· Paronymá - zvukovo a gramaticky podobné, významom rozdielne (hudobný – chudobný)
· Súradné / nesúradné – významovo pod/nad riadené
· metafora (z oblohy sa odlomil blesk), metonymia (hlava na hlave)
 
2. Podľa dobového výskytu:
· Neologizmy – nové slová
· zastarané - archaizmy (sa už nepoužívajú)
· historizmy (stratili opodstatnenie, lebo predmety a deje, ktoré pomenúvali sa už nevyužívajú)

3. Podľa expresivity:
· Neutrálne
· Citovo zafarbené

4. Podľa cit.zafarbenia:
· Neutrálne slová (strom) - zjemňujúce (zdrobneniny – stromček) a zhoršujúce (hanlivé – stromisko)

Podľa pôvodu:
· domáce (chlieb, soľ, voda) a cudzie (talent)

Štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby
Vyšší štýl (knižný) = bežné knižné výrazy
- archaizmy
- poetizmy – básnické slová
- neologizmy
- termíny a cudzie slová
Stredný štýl
- neutrálne slová = základná slovná zásoba
- bežné knižné výrazy aj bežné hovorové výrazy
Nižší stýl = bežné hovorové výrazy
- profesionalizmy – profesionálny, odborný slang, odborné slová
- dialektizmy – nárečové slová
- žargón – tajná reč istých spoločenských vrstiev
- vulgarizmy a slang

Slovníky
Výkladový slovník slovenského jazyka – význam slov a ich gramatické vlastnosti
Frazeologický slovník – ustálené slovné spojenia
Synonymický slovník – slová inak znejúce, ale rovnakého významu
Slovník cudzích slov – medzinár.používané slová, najmä odborné výrazy
Pravopisný slovník – pravidlá o správnom písaní slov a ich správnej výslovnosti
Dvojazyčný slovník
Terminologické slovníky – odborné termíny, názvy

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk