Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Komunikačno-poznávacie vyučovanie prídavných mien a prísloviek a nácvik opisného slohového postupu

Predmet: Slovenský jazyk
Zložka: literárna, jazyková, slohová
Ročník: druhý
Téma: Komunikačno-poznávacie vyučovanie prídavných mien a prísloviek a nácvik opisného
slohového postupu
Cieľ:
Kognitívny – Poznať prídavné mená ako časť slovnej zásoby. Vedieť, čo nimi vyjadrujeme, ako sa na ne pýtame.
Komunikačný – Vedieť používať prídavné mená, vedieť ich vyhľadať v texte, vedieť k jednému podstatnému menu priradiť viacero prídavných mien.
Typ vyučovacej hodiny: kombinovaný
Metódy:
Motivačné metódy – motivačný rozhovor
Metódy čítania – hlasné čítanie
Metódy počúvania – vysvetľovanie, interpretácia
Organizačné formy: skupinová, samostatná práca
Pomôcky: čítanka pre 2. ročník ZŠ, tabuľa, klavír, noty s piesňou

Metodický postup
MOTIVAČNÁ ČASŤ
Žiakom s doprovodom klavíra zaspievam pieseň „Po nábreží koník beží“. Text tejto piesne majú v čítanke na strane 15. Žiakov rozdelím do troch skupín. Prvá skupina má za úlohu pracovať s prvou strofou, druhá s druhou, tretia s treťou – poslednou. Úlohou žiakov je nakresliť hocičo, čo vás pri piesni napadlo, alebo nakresliť niečo z piesne (súhajíček, koník...)

EXPOZÍCIA
Z textu vypíšeme do zošitov a na tabuľu prídavné mená.
Roztriedime ich do dvoch skupín aký aká
vraný milá
maľovaný verná

maľovaný
„Pod aké opytovacie slovo by ste zaradili túto vlastnosť?“
„Aké nohavice má chlapec na obrázku?“

Pokúste sa vymyslieť o:
a) koníkovi,
b) šuhajíčkovi,
c) frajerôčke
iné vlastnosti.

„Aké iné by mohli byť chlapcove nohavice?“
FIXÁCIA
Tak ako má šuhajíček nejaké vlastnosti, koník má už iné, tak isto vlastnosti majú aj ľudia, napríklad tvoj spolužiak s ktorým v škole sedíš.
„Pokús sa napísať tri vlastnosti tvojho spolužiaka.“

„Vymyslite krátky príbeh o koníkovi, šuhajovi, frajerôčke, pričom použijete vlastnosti, ktoré ste použili na svojho spolužiaka.“

Správne doplňte chýbajúce slová v poučke. Vyberte z týchto slov mená, vlastností, čo robí, aký aká aké.
Prídavné mená označujú osôb, zvierat a vecí. Pýtame sa na ne opytovacími slovami

Hra:
„Žiaci, teraz si pokojne ľahnite na lavicu. Budem hovoriť nejaké slová. Pri prídavnom mene hlavu zdvihnete a poviete opytovacie slovo.
Slová: slnko, žltý, pes, hnedá, milá, bohaté, malé, posteľ.

Naučíme sa spievať pesničku, pričom sa pokúsime melódiu vyjadriť pohybom. Pri prídavných menách budeme:
a) ticho,
b) tleskneme rukami.
Činnosti obmieňame.

ZÁVEREČNÁ ČASŤ
Za domácu úlohu vo svojej detskej izbe vyhľadáte tri vlastností vecí. Napíšete si ich do zošita spolu s podstatným menom.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk