Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Imaginatívno-lyrická rozprávka v didaktickej komunikácii

Predmet: Slovenský jazyk
Zložka: literárna, jazyková, slohová
Ročník: štvrtý
Téma: Imaginatívno-lyrická rozprávka v didaktickej komunikácii
Cieľ:
Kognitívny – Vedieť zostaviť osnovu. Na jej základe prerozprávať dej. Upevniť vedomosti o priamej reči.
Komunikačný – Vedieť ohodnotiť seba aj spolužiakov kladne. Nebáť sa tvoriť niečo nové, používať fantáziu.
Typ vyučovacej hodiny: kombinovaný
Metódy:
Metóda zhlukovania
Motivačné metódy – motivačný rozhovor
Metódy čítania – hlasné čítanie
Metódy počúvania – interpretácia, vysvetľovanie
Metódy rozhovoru – heuristický rozhovor
Metóda opakovania
Organizačné formy: hromadná, individuálna
Pomôcky: obrázok svetelného lúča, text „Svetelný lúč“ – Zlata Solivajsová

Metodický postup
EVOKÁCIA
Čítanky sú zatvorené. Metódou zhlukovania napíšu asociácie na svetelný lúč. Napr. vesmír, žiara, obloha, padajúca hviezda... Nakreslite, ako podľa vás vyzerá svetelný lúč. Podľa mňa vyzerá takto (ukážem obrázok). Kreslia na papier. Všetky ústne ohodnotíme a najkrajší vyvesíme nad tabuľu. „Prečo ste ho takto nakreslili?“
Predstavte si, že ste svetelným lúčom. Čo by ste ako svetelný lúč robili? Lietali, svietili...
„Vyzerali by ste tak, ako ste nakreslili? Kde by ste žili?“ Vo vesmíre.
„Na akej planéte?“ Mars.
„Ako by ste sa pohybovali?“ Lietali by sme, prevážali by sme sa na veľkom voze.
„Čo by ste robili, keby ste mali byť poslušným svetelným lúčom?“ Svietil by som ani nie silno, ani nie slabo. Lietal by som opatrne, tak, aby som do nikoho nenarazil.

„O jednom svetelnom lúči nám píše aj autorka Zlata Solivajsová.“
EXPOZÍCIA
Žiaci majú zatvorené čítanky. Učiteľ využíva prerušované čítanie.
Učiteľ číta po časť, keď „ako to, že ťa počujem rozprávať, keď nemáš žiadne ústa ani hlavu?“ Čo myslíte, čo mu svetelný lúč odpovedal? Ja ťa počujem aj tak. Ďalej pokračujú v čítaní žiaci. Učiteľ ich na vhodnom mieste stopne.

„Aké pocity vo vás vyvoláva tento príbeh?“
„Páči sa vám príbeh? Prečo?“ Je fantazijný, vymyslený.
„Aký iný názov by ste dali príbehu?“ Roman vo vesmíre. „Prečo?“
„Aký iný obrázok by ste nakreslili?“ Farebné gule a v nich trojuholníky.
„Podľa čoho?“ Podľa domov a obyvateľov.
„Aké meno by ste dali svetelnému lúču?“ Lúčik.

Text príbehu čítame ešte raz, tentoraz si žiaci rozdelia úlohy (rozprávač, Roman, svetelný lúč). Na druhej strane sa vystriedajú iní žiaci (Roman, svetelný lúč, Marťan, rozprávač), na tretej strane (rozprávač, svetelný lúč, Roman, deti, učiteľ), na štvrtej strane (učiteľ, žiaci, Roman, svetelný lúč, mama, otec).
„Podľa čoho by sme mohli rozdeliť postavy?“ Tie ktoré žijú na zemi (Roman, rodičia) a tie ktoré žijú vo vesmíre (svetelný lúč, deti, učiteľ, obyvatelia vesmíru).
„Vymysli iný pozdrav, ktorý by platil vo vesmíre.“ Štvorcové lievance a medený šíp.

„Žiaci, povedzte mi, čo viete o priamej reči? Ako môže byť vyznačená?“ (žiaci odpovedajú celou vetou) Úvodzovkami alebo pomlčkami.
„Ako sa nazývajú vety, ktoré uvádzajú, alebo vysvetľujú reč?“ Uvádzacie vety
„Kto je ich autorom?“ Rozprávač
„Kto je rozprávačom v našom príbehu?“ Autorka
„Líši sa nejako melódia viet rozprávača a konkrétnych postáv? Ako?“ Melódia viet rozprávača je pokojnejšia.

FIXÁCIA
Zostavte podrobnú osnovu z prečítaného textu. Podľa osnovy vyrozprávajte príbeh.
1. Roman a jeho myšlienky.
2. Nečakaná návšteva z Marsu.
3. Roman vo vesmíre ako Alica v krajine zázrakov.
4. Exkurzia vesmírom?
5. Učiť sa, učiť sa, učiť sa.
6. Myšlienky na domov.
7. Koniec exkurzie.
ZÁVEREČNÁ ČASŤ
Zadanie domácej úlohy – prečítať si dvakrát príbeh.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk