Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rustikálno-folklórny model detskej poézie v didaktickej komunikácii

Predmet: Slovenský jazyk
Zložka: literárna, jazyková, slohová
Ročník: druhí
Téma: Rustikálno-folklórny model detskej poézie v didaktickej komunikácii
Cieľ:
Kognitívny – Uvedomiť si cieľ, ktorý chcela hviezdička dosiahnuť, porozmýšľať nad jej vyčerpanosťou na ceste za cieľom a nakoniec nad jej osudom.
Komunikačný – Estetické čítanie básne, stupňovanie gradácie pri čítaní.
Typ vyučovacej hodiny: integrovaný
Metódy:
Motivačné metódy – motivačný rozhovor
Metódy čítania – hlasné čítanie
Metódy počúvania – interpretácia
Metódy rozhovoru – heuristický rozhovor
Organizačné formy: skupinová, samostatná práca
Pomôcky: hviezdičky zhotovené z papiera s úlohami pre žiakov, učebnica pre 2. ročník, magnetofón,
kazeta s piesňou Hviezdička, klavír, noty

Metodický postup
MOTIVAČNÁ ČASŤ
„Žiaci, povedzte mi, čo máte radšej, deň alebo noc?“
„Noc sa vám nepáči, veď v noci je všade naokolo kde sa len pozriete tma, nikto vás v noci na ulici nespozná, môžete sa báť. Nemáte to radi?“
„Čo nám v noci osvetľuje cestu?“
Mesiac a hviezdy.
Na dnešnej hodine si prečítame básničku, ktorú napísala slovenská spisovateľka Mária Rázusová – Martáková. Jej názov je Hviezdička.

INTERPRETAČNÁ ČASŤ
Učiteľ nahlas prečíta text na strane 71 v učebnici „Hviezdička“, žiaci zrakom sledujú text. Po prečítaní textu sa učiteľ opýta žiakov na neznáme slová a vysvetlí im ich význam.
Žiaci čítajú text po dvoch veršoch. Učiteľ si overí pozornosť žiakov tým, že sa ich opýta:
1. Aká bola cestička po ktorej sa vybrala malá hviezdička?
2. Čo chcela vidieť hviezdička?
3. Kde letí v prvý deň?
4. Čo sa stalo s hviezdičkou na druhý deň?
5. A čo v tretí?
6. Kde je hviezdička teraz?
FIXÁCIA
Učiteľ rozdá žiakom hviezdičky zhotovené z papiera s úlohami pre žiakov:
1. Nájdite v texte zdrobneniny
2. Nájdite v texte miesto, kde rozpráva hviezdička
3. Ktoré dni v týždni to mohli byť, keď hviezdička letela do sveta?
4. Koľko strof má básnička o hviezdičke?
5. Koľko veršov má básnička?
6. Kto napísal túto báseň?
7. Čo sa píše v 11. verši a čo to znamená?

Túto pieseň sa na hodine naučíme aj zaspievať.

ZÁVEREČNÁ ČASŤ
Zadanie domácej úlohy – nakresliť nejaký výjav z básne.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk