Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Skloňovací systém substantív vo vyučovacej praxi

Predmet: Slovenský jazyk
Zložka: literárna, jazyková, slohová
Ročník: štvrtý
Téma: Skloňovací systém substantív vo vyučovacej praxi. Vzťah spisovnej a nárečovej morfologickej
normy a jeho didaktická aplikácia
Cieľ:
Kognitívny – Oboznámiť sa so vzorom dub, prehĺbiť si poznatky o podstatných menách
Komunikačný – Dokonale ovládať skloňovanie podstatných mien podľa vzoru dub.
Typ vyučovacej hodiny: integrovaný
Metódy:
Motivačné metódy – motivačný rozhovor
Metódy počúvania – interpretácia
Metódy písania
Metódy čítania – hlasné čítanie
Metódy rozhovoru – rolový dialóg
Organizačné formy: individuálna, skupinová
Pomôcky: dve kazety so slovenskými ľudovými piesňami, tabuľa, zošity

Metodický postup:
EVOKÁCIA
V triede ukryjem 6 papierikov. Na troch budú spisovné slová a na troch nárečové. Úlohou žiakov bude tieto slová rozdeliť do dvoch skupín.
„Podľa čoho ste ich rozdelili?“ Jednu skupinu tvoria spisovné slová a druhú nárečové (nespisovné).
Pustím im dve pesničky. Prvá bude v nárečí, druhá pesnička v spisovnom jazyku.
„Dobre počúvajte ako sú spievané tieto dve piesne.“

EXPOZÍCIA
Text bude na tabuli, úlohy rozdelím žiakom a text prečítajú.

O tom, ako Paľko nakupoval v potravinách
Paľko: Dobrý deň.
Predavačka: Dobrý deň. Nech sa páči.
Paľko: Mamka mi kázala dačo kúpiť, ale práve teraz som to zapomnul.
Predavačka: Prezri si tovar a určite si spomenieš.
Paľko: Už znam!
Predavačka: Čo to bude?
Paľko: Prosím si dve masla a tri rohlíky.
Predavačka: Ešte niečo bude okrem toho?
Paľko: Ešči 4 banány.
Predavačka: Nech sa ti páči. Bude to spolu 60 korún.
Paľko: Ďakujem a dovidzeňa.
a) Používal Paľko pri nakupovaní vždy vhodné slová? Ak si myslíte, že v texte sú nespisovné slová, nahraďte ich spisovnými. Slová opravia na tabuli. Vysvetlite, prečo ste tak urobili.

b) Kedy môžeme použiť nárečové výrazy? Doma, na ulici medzi kamarátmi, v komunikácii so starými rodičmi... V prípade našej prvej pesničky, je nutné ju prepísať do spisovného jazyka? Nie. Prečo? Také pesničky vytvárajú našu kultúru, históriu.

c) Po úprave textu si zahrajte nakupovací rozhovor vo dvojici alebo vymyslite iný.

Po predvedení:
„Ako hovoríme takému dialógu?“ Rolový.
„Čím sa líši od dialogizovaného čítania?“ Rolový sa len hovorí – nečíta sa, nemá uvádzacie vety.

FIXÁCIA
Dve dvojice si pripravia situáciu, keď kupujú poštovú známku na pošte. Jedna dvojica použije aj nespisovné výrazy, druhá len spisovné.

Úlohou žiakov je priradiť, kde môžeme použiť nárečové slová:

na ulici s kamarátmi
v kine
v obchode
doma nárečové (nespisovné) slová
na pošte spisovné slová
v autobuse
v divadle

ZÁVEREĆNÁ ČASŤ
Viete, čo znamenajú slová šľuban (lavička, ktorá sa otvára a je v nej miesto na odkladanie vecí), šparhet (časť kachľovej pece, na ktorej sa varí), bigľajz (žehlička)? Ak nie, spýtajte sa rodičov alebo starých rodičov.
Ešte aké iné nárečové slová používajú vaši starí rodičia? Zapíšte si ich do zošitov a nezabudnite pripísať aj ich význam.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk