Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Povesť východoslovenského regiónu v didaktickej komunikácii

Predmet: Slovenský jazyk
Zložka: literárna, jazyková, slohová
Ročník: štvrtý
Téma: Povesť východoslovenského regiónu v didaktickej komunikácii
Cieľ:
Kognitívny – Oboznámiť sa s povesťou a komiksom.
Komunikačný – Vedieť porozprávať obsah povesti „Povesť o tatranskom zlatom jeleňovi.
Typ vyučovacej hodiny: integrovaný
Metódy:
Motivačné metódy – motivačný rozhovor
Metódy čítania – hlasné čítanie
Metódy počúvania
Organizačné formy: hromadná
Pomôcky: mapa Slovenska, čítanka pre 4. ročník ZŠ

Metodický postup
EVOKÁCIA
„Žiaci, boli ste už niekedy na Spišskom hrade?“
„Kde sa ten hrad nachádza?“

Pokúsme sa preniesť do obdobia kráľov. Predstavme si, že ste kráľmi. Ako by ste sa chceli volať? Ako by sa nazývala vaša krajina? Prečo? O čo by ste sa ako kráľ vo svojej krajine usilovali?

Na dnešnej hodine si prečítame povesť o tatranskom zlatom jeleňovi.
„Videl z vás niekto už jeleňa? A videli ste aj zlatého jeleňa?“

„Žiaci, zvykne z vás niekto čítať komiksy?“
„Vieš nám vlastnými slovami povedať čo je to komiks?“
Budeme čítať povesť, ktorá je písaná vo forme komiksu.
EXPOZÍCIA
Žiaci čítajú „Povesť o tatranskom zlatom jeleňovi“, ktorú majú v čítanke na strane 20.
Vyvodenie pojmu komiks:
Komiks je sled obrázkov uverejňovaný v časopisoch alebo samostatne. Rozhovor osôb sa nachádza priamo v obrázku, v tzv. slovnej bubline.

FIXÁCIA
„Žiaci, kto napísal túto povesť, ktorú sme čítali?“ Milan Urban
„Niekto aj nakreslil obrázky, ktoré vytvárajú komiks. Kto to bol?“ Marián Čapka
Zopakovanie poučky o povesti.
„Žiaci, ak sa pamätáte, učili sme sa čo je to povesť. Vie mi niekto z vás povedať čo to je povesť?“
Povesť je krátky epický útvar, ktorý spracúva nejaký historický fakt. Viaže sa k určitému miestu, k istej historickej udalosti. Existujú ešte povesti poverové alebo hororové.

ZÁVEREČNÁ ČASŤ
Zadanie domácej úlohy – prečítať si dvakrát povesť „Povesť o tatranskom zlatom jeleňovi“.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk