Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hyperbola a satira v didaktickej komunikácii

Predmet: Slovenský jazyk
Zložka: literárna, jazyková, slohová
Ročník: tretí
Téma: Hyperbola a satira v didaktickej komunikácii
Cieľ:
Kognitívny – Vžiť sa do jednotlivých postáv, premýšľať o charakterových a povahových črtách hlavných postáv a zhodnotiť ich správanie a konanie. Pracovať s obsahovou a formálnou stránkou textu. Rozvíjať fantáziu a tvorivosť žiakov.
Komunikačný – Rozvíjať zručnosť orientovať sa v texte, uvedomiť si, že všetko, čo robíme, mali by sme robiť správne.
Typ vyučovacej hodiny: integrovaný
Metódy:
Motivačné metódy – motivačný rozhovor
Metódy čítania – hlasné čítanie
Metódy počúvania – interpretácia
Metódy rozhovoru – heuristický rozhovor
Organizačné formy: skupinová práca
Pomôcky: veselá stonožka, čítanka pre 3. ročník, magnetofón, kazeta s piesňou Keby mala rozum
stonožka, klavír, učebnica hudobnej výchovy pre 4. ročník

Metodický postup
MOTIVAČNÁ ČASŤ
„Žiaci, povedzte mi, koľko rúk má človek?“ Dve.
„Čo sa dá s dvoma rukami naraz robiť?“ písať aj gumovať
„Predstavte si, že máte štyri ruky. Čo by ste mohli s nimi naraz robiť?“ Variť obec, umývať riad...
„Keby ste mali 50 rúk?“ písať, gumovať, vysávať, utierať prach, polievať kvety, česať sa...

„Žiaci, videl z vás už niekto stonožku?“
Priniesla som vám encyklopédiu, pozrieme sa na stonožku ako vyzerá. Čo sme zistili po prečítaní textu? Koľko nôh má stonožka? 30 – 350 nôh. Nemusí mať 100 nôh, môže ich mať viac alebo menej.
Učiteľ pustí žiakom pieseň Keby mala rozum stonožka. Pieseň je zhudobnená v učebnici hudobnej výchovy pre 4. ročník na strane 12.
Učiteľ poprosí žiakov, aby nalepili na tabuľu „veselú stonožku“.
INTERPRETAČNÁ ČASŤ
Učiteľ nahlas prečíta text na strane 98 v učebnici „Keby mala rozum stonožka“, žiaci zrakom sledujú text. Po prečítaní textu sa učiteľ opýta žiakov na neznáme slová a vysvetlí im ich význam.
Žiaci čítajú text po dvoch veršoch. Učiteľ si overí pozornosť žiakov tým, že sa ich opýta:
1. Ako sa volajú postavy, ktoré v texte vystupujú?
2. Viete mi povedať, ktoré z nich sú hlavné a ktoré vedľajšie?
3. Pokúsme sa charakterizovať tieto postavy. Bol slušný Jožko?
4. S kým sa Jožko stretne pred školou?
5. Čo robí školníčka?
6. Pamätáme sa, koľko nôh má stonožka?
7. Kto napísal tento text?

„Zahrajme sa na radcov pani spisovateľky. Čo by mohla ešte do básničky napísať? Čo by ešte mohla robiť stonožka? Piecť, česať sa, hrať na klavíri, telefonovať...
„Keď sa pozriete na obrázky, ako chlapec využíva svoje nohy?“ kope do kameňov, skáče do mláky, celý svet otočil hore nohami.
„Čo by ste zmenili na správaní Jožka? Poroďte mu, na čo má nohy používať.“
Predstavte si, že ste na mieste
a) Božky,
b) školníčky,
c) sediaci v divadle.
„Čo by ste Jožkovi povedali?“
(žiaci hovoria priamo svojim spolužiakom)

Text, ktorý sme si prečítali je písaný vo forme veršov. Tieto verše majú nejakú podobu, pozrite sa do učebnice ako sú napísané. V texte sú nejaké odstavce, a ak takúto text tvorí ucelenú podobu, hovoríme o básni.

FIXÁCIA
Text čítame ešte raz.
„Čo si myslíte, súhlasí spisovateľka s tým, čo robí Jožko?
Čo rozumieme pod vetami: „Čo nechceš aby iní robili tebe, nerob ani ty im.“ Ako súvisí toto vyjadrenie s konaním Jožka?

Na začiatku hodiny sme si vypočuli zhudobnenú básničku „Keby mala rozum stonožka“. Pieseň sa budeme učiť spievať na HV v 4. ročníku. Zhudobnil ju pán Belo Félix. Ak chcete, môžeme sa aspoň jednu slohu z tejto piesne naučiť spievať. Áno?
(žiaci sa spolu s učiteľom pokúsia zaspievať túto pieseň s doprovodom klavíra)

Práca s veselou stonožkou, učiteľ vyvolá jedného žiaka, ktorý prečíta, aká úloha sa ukrýva pod jednotlivými číslicami.
Hra: Učiteľ vyvolá jedného žiaka, ten má stvárniť nejakú postavu z básne. Ostatní žiaci majú za úlohu uhádnuť koho zahral.
Pravidlá hry:
1. prvú postavu zahrá učiteľ,
2. kto si myslí akú postavu zahral, prihlási sa
3. kto uhádne správne, zahrá inú alebo tú istú postavu, ale v inej podobe
Učiteľ zadá žiakom domácu úlohu. Tou je prečítanie textu od Kristy Bendovej „Keby mala rozum stonožka“ nahlas doma rodičom trikrát.

ZÁVEREČNÁ ČASŤ
Zadanie domácej úlohy – nakresliť obrázok, na ktorom Jožko bude správne využívať svoje nohy. Na nasledujúcej hodine nám o tomto obrázku ktorý nakreslili porozprávajú.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk