Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Komunikačné vyučovanie tvorenia slov a voľné slohové prejavy detí

Predmet: Slovenský jazyk
Zložka: literárna, jazyková, slohová
Ročník: štvrtý
Téma: Komunikačné vyučovanie tvorenia slov a voľné slohové prejavy detí
Cieľ:
Kognitívny – Osvojiť si slovotvorný základ a predponu v cvičení.
Komunikačný – Vedieť vytvoriť príbuzné slová k zadanému slovu
Typ vyučovacej hodiny: integrovaný
Metódy:
Metódy motivačné
Metódy počúvania – interpretácia s učiteľom
Metódy práce s textom - vysvetľovanie
Metódy opakovania
Organizačné formy: individuálna, hromadná
Pomôcky: zošit, tabuľa, text „Zaneprázdnené pero“

Metodický postup

EVOKÁCIA
„Žiaci, skúste mi povedať, ako sa líši sloveso kresliť od slovesa obkresliť.“

EXPOZÍCIA
Na dnešnej hodine sa naučíme čo je to slovotvorný základ, čo je to predpona. Prečítam vám jeden text o zaneprázdnenom pere:

Zaneprázdnené pero
Vieš, koľko starostí má také pero?
Musí všetko
písať
prepísať
odpísať
napísať
zapísať
vpísať
(D. Hevier, upravené)
a) Skús peru pomôcť a vysvetli mu, čo má robiť, keď chce niečo prepísať, odpísať, napísať...
b) Všimni si, ktorú časť majú slová v stĺpci spoločnú? Ako ju nazývame?
c) Zvislou čiarou oddeľ slovotvorný základ a predponu. Farebne vyznač tie predpony, v ktorých nastáva spodobovanie.
d) Vymysli vtipný príbeh o zaneprázdnenom pere. Použi v ňom odvodené slová zo stĺpca.

Slovo čítať je plnovýznamové slovo. K tomuto slovu utvorte príbuzné slová.
čítať – prečítať, začínať, načítať, vyčítať

Vo všetkých slovách, ktoré sme utvorili, ktoré slovo sa vyskytuje? čítať
Toto slovo budeme nazývať slovotvorný základ.
Slovo prečítať, má pred slovom čítať čo napísané? pre
Ak si to oddelíme, vzniknú nám dve slová pre a čítať. Slovo pre budeme nazývať predpona. Ale pozrime sa na ďalšie slovo, ktoré to je? začítať Toto slovo má pred naším slovotvorným základom slovo za. Aj toto slovo budeme nazývať predpona.
(pokračujeme úlohami, ktoré sa vzťahujú na text Zaneprázdnené pero)

FIXÁCIA
„Žiaci, utvorte príbeh, v ktorom budete používať slovo kresliť a jeho príbuzné slová.“

ZÁVEREĆNÁ ČASŤ
Čítame príbehy, ktoré vytvorili žiaci a oddelíme v texte predpony od základu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk