Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Využitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov

Predmet: Slovenský jazyk
Zložka: literárna, jazyková, slohová
Ročník: štvrtí
Téma: Využitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov
Cieľ:
Kognitívny – Poznať vybrané slová po „b“ a ich príbuzné slová. Vedieť, že nie vždy existovalo „y“ – bernolákovčina. Poukázať na zvukovo podobné slová – obydlie – obilie, na slová , ktoré rovnako znejú – byť – biť.
Komunikačný – Vedieť použiť vybrané slová po „b“ v básničke.
Typ vyučovacej hodiny: integrovaný
Metódy:
Metódy motivačné - tajnička
Metódy počúvania – interpretácia s učiteľom
Metódy práce s textom - vysvetľovanie
Metódy rozhovoru
Organizačné formy: individuálna, hromadná, skupinová
Pomôcky: loptička, tajnička pre skupinu žiakov, tabuľa, veľký papier

Metodický postup
MOTIVAČNÁ ČASŤ
Učiteľ má na dvoch papieroch spoluhlásky rozdelené podľa toho, aké „i“ sa po spoluhláske píše. Podľa čoho sú tieto spoluhlásky rozdelené? Na treťom budú obojaké spoluhlásky. Prečo týmto spoluhláskam hovoríme, že sú obojaké?
Lebo po týchto spoluhláskach sa píše aj „i“ aj „y“.
Na kôpke budú vybrané slová aj slová nevybrané. Úlohou žiakov bude slová, v ktorých je „y“ (vybrané slová) vypísať na tabuľu. Vysvetľujeme ich významy. Slová: by, aby, byľ, bystrý, Bystrica, Bytča, byť, nábytok, bydlisko, bývať, príbytok, dobytok, obyčaj, kobyla, býk, bicykel, biť, obilie.

EXPOZÍCIA
Nepracujeme s učebnicou. Slová, ktoré sú na tabuli sú vybrané slová po „b“. S ďalšími sa oboznámime v tajničke:
v maštali stojí
Anička išla do lesa nazbierať
sestra má vlastný
kto chodí dozadu?
v ruke držím kľúč
mojím je...
svieti
aj sliepky majú
vták, čo škrieka je
sadili sme kvety do

listy posielame na
princ hrad
boháči majú všetkého

Slová, ktoré vám vyšli v tajničke dajte do nominatívu jednotného čísla a napíšte ich. Zo slov, ktoré sú napísané na tabuli vypíšte do jedného riadku zvieratá (žiaci píšu na tabuľu a do zošitov): byvol, býk, dobytok, kobyla + príbuzné slová (učiteľ navádza žiakov – príd. meno – býčí (porušuje sa tu rytmický zákon), byvolí, malý býk – býček... (učiteľ vysvetľuje významy týchto slov)
K slovu by pripíšte slová z tabule: aby + ďalšie keby, akoby.
K slovu bylina pripíšte ďalšie príbuzné slová, a to byľ, byľka, bylinka...
K slovu bystrý: Bystrica, bystrický, Bystré, bystro, bystrina, bystrosť

Je potrebné upozorniť žiakov na slovo biť. Aký je medzi slovom biť a byť rozdiel? Biť palicou, byť – niečím (kuchárkou). Obilie a obydlie.

FIXÁCIA
Na slovo bylina a pomocou príbuzných slov, ktoré si vyberú majú žiaci v skupinkách vymyslieť básničku o byline.
Príbuzné slová sú:
bylinný bylinná
trhať sušiť liečiť
mám rada bylinkový čaj
rastlina

Hra s loptičkou:
Hru začína učiteľ, ten hodí loptičku jednému žiakovi a poviem nejaké vybrané slovo. Daný žiak povie ďalšie vybrané slovo po „b“ a loptičku hodí inému spolužiakovi.

Písanie vybraných slov po „b“:
Na veľký papier, ktorý je umiestnený na tabuli, žiaci po jednom vpisujú vybrané slová, ktoré si zapamätali.

ZÁVEREČNÁ ČASŤ
Zadanie domácej úlohy – naučiť sa vybrané slová po „b“.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk