Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Druhy viet podľa komunikačného zámeru a ich využitie pri nácviku rituálov spoločenského styku

Predmet: Slovenský jazyk
Zložka: jazyková, literárna, slohová
Ročník: tretí
Téma: Druhy viet podľa komunikačného zámeru a ich využitie pri nácviku rituálov spoločenského
styku
Cieľ:
Kognitívny – Upevňovanie vedomostí o prídavných menách.
Komunikačný – Podnecovanie rozvoja detskej fantázie a hodnotiaceho myslenia v spontánnom kolektívnom dialógu.
Typ vyučovacej hodiny: integrovaný
Metódy:
Motivačné – motivačný rozhovor so žiakmi
Expozičné
Fixačné
Diagnostické
Organizačná forma: samostatná, skupinová
Pomôcky: pracovný list, zošit, tabuľa

Metodický postup
MOTIVÁCIA je navodená rozhovorom
„Žiaci, určite chodíte do obchodu, chodíte aj na obedy do školskej jedálne a ako vidím, chodíte aj do školy. Ak niečo chcete v obchode, musíte to pani predavačke povedať, ak chcete obed v školskej jedálni, aj to musíte povedať pani kuchárkam. Medzi sebou sa rozprávate. Verím, že ste boli cez letné prázdniny niekde na dedine pri dedkovi a babke. Potom prídete domov a to čo ste cez letné prázdniny zažili u babky chcete doma vyrozprávať rodičom. Je to tak?“
„Ak chceme niečo porozprávať kamarátom, hovoríme to ináč ako by sme to hovorili napríklad strýkovi alebo niekomu inému z rodiny? Poviete pani učiteľke alebo napíšete babke list, kde bude veta. „Bolo to perfiš.“ Myslíte si, že babka bude tomu slovu rozumieť? Možno áno, ale čo ak nebude tomu rozumieť, vezme si slovník cudzích slov do ruky a začne to slovo hľadať tam? Čo myslíte, nájde ho tam?“
„Na dnešnej hodine sa naučíme ako máme správne rozprávať v styku s dospelými, porozprávame sa o tom, ako sa rozprávame s kamarátmi. Ručím vám za to, že dnešná vyučovacia hodina bude zaujímavá a veľa sa na nej naučíte.“

Tajnička
11 8 3 10 4 7 1 6 9 5 1 5 2 1
O S P R A V E D L N E N I E

1 – E 4 – A 7 – V 10 – R
2 – I 5 – N 8 – S 11 – O
3 – P 6 – D 9 – L
EXPOZÍCIA
V triede som ukryla tri papieriky. Vašou úlohou je ich nájsť. Ak ich nájdete, zistíte tri spôsoby ako sa môžeme ospravedlniť.
„Prepáč, nechcel som.“
„Mrzí ma to.“
„Ospravedlňujem sa ti.“
(spôsoby ospravedlnenia si žiaci napíšu na tabuľu a do zošitov)

Učiteľ sa spýta žiakov: „Aký nadpis by ste si chceli napísať do zošitov?“
„Čo si myslíte, je rozdiel medzi výhovorkou a ospravedlnením?“
„Aký?“
(výhovorkou kladieme väčšinou vinu na toho druhého)
Žiaci pracujú vo dvojiciach, jeden sa vyhovára, že prišiel neskoro domov (že nevyniesol smeti, že dostal zlú známku a chce to zatajiť) ten druhý sa ospravedlňuje.

(učiteľ rozdá žiakom úlohy, ktoré má vopred pripravené na papieroch)

1. Zo slovných spojení utvorte výstižné prídavné mená, doplňte ich do tajničky a zistite, čo sa v nej ukrýva.

napr.: stolička zo železa - železná
1. klobása vyúdená doma
2. olej vylisovaný z olív
3. syr s plesňou
4. polievka z rýb
5. pero plnené atramentom
6. sveter z vlny
7. dovolenka v auguste

2. Vymyslite rôzne žartovné prídavné mená pre tieto druhy dopravy:
letecká železničná autobusová lodná
rýchla . . . . . . . . . natlačená ponorková
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Napíšte všetko čo vás napadne, ak niekto vysloví slovo DOPRAVA.
4. Porozprávajme sa o tom, čo sa sme a čo sa nesmie robiť pri cestovaní.
5. Aké vlastnosti by podľa vás mali mať účastníci dopravy?

vodič cestujúci chodci
presný . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Pokúste sa opísať vašu rannú náladu a pocity cestujúcich počas cesty do školy.
7. Čo znamená, ak niekto povie: Cestovali sme ako sardinky?

Zadanie domácej úlohy.
Porozmýšľajte nad tým a do zošitov si napíšte, ako ináč by ste povedali:
„Bolo to perfiš.“
„Nič nové pod slnkom.“

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk