referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Sobota, 28. mája 2022
Komunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov
Dátum pridania: 01.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 867
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 12m 20s
Pomalé čítanie: 18m 30s
 
Informačný slohový postup
Informačný slohový postup je najelementárnejší, najjednoduchší a relatívne najfrekventovanejší slohový postup. Práve ním, jeho útvarmi začíname komunikačno-slohovú výchovu na 1. stupni základnej školy. Jednoduchosť týchto útvarov (napr. správa, oznámenie, pozvanie) spočíva v tom, že neobsahujú ďalšie postupy okrem informačného. Informačné útvary poskytujú objektívne vecné údaje bez vyjadrenia príčinných vzťahov, bez komentárov a ďalších úvah.
Za informáciu sa pokladá aj to najstručnejšie vyrieknutie akéhokoľvek údaja, ktorý informuje prijímateľa. Informácia sa môže skladať len z jednej vety alebo je to nadvetný útvar (Betáková – Tarcalová).
Pre informačné komunikáty sú príznačné oznamovacie, spravidla dvojčlenné vety s logicky dôrazovým slovosledom. Vety sú síce dosť dlhé, pretože sú faktografické (enumeratívne), no napriek tomu prevažujú jednoduché vety nad súvetím. Do ustálenej vetnej schémy sa dosadzujú aktualizované údaje typu kto, kde, kedy, čo. Ide o slohový postup, ktorého stereotypnosť je akoby predpísaná. Tieto texty sa svojou jazykovou a kompozičnou stavbou takmer neodlišujú , čo je podľa J. Findru podmienené ich funkciou pohotovo a čo najkratšou cestou odovzdať aktuálnu informáciu.
Platí teda zásada: keď odovzdávame informácie, buďme struční, bez zbytočných slov a vyjadrujme sa presne. Učíme žiakov jasne, prehľadne a stručne informovať niekoho iného o tom, čo oni sami vedia, ale adresát to nevie. Pri nácviku jednotlivých útvarov informačného slohového postupu je potrebné vychádzať z aktuálnych životných komunikačných situácií, z postoja ku skutočnosti.
Slohový útvar, s ktorým sa žiaci ešte len oboznamujú, musia sa naučiť najskôr recipovať, následne analyzovať jeho znaky a až potom získané vedomosti aplikovať, teda samostatne tvoriť daný útvar.

Oznámenie je druh jazykového prejavu, ktorý poskytuje základné a potrebné informácie o tom, čo sa pripravuje. Často obsahuje i výzvu k účasti. V oznámení podávame tieto základné informácie: názov akcie, usporiadateľ, čas, miesto, účel konania, pokyny pre účastníkov, prípadne program a iné doplňujúce informácie.
Oznámenie môže byť štylizované aj ako pozvánka. Oznámenia i pozvánky píšeme zväčša v budúcom čase, občas v prítomnom.

Správa je aktuálna informácia o tom, čo sa stalo. V správe podávame obdobné informácie ako v oznámení, ale udalosť už prebehla. Používame teda minulý čas. Správa môže byť spojená aj s hodnotením (napr. priebeh udalosti, výsledok akcie), ba dokonca môže byť rozšírená i o výzvu – apel (napr. V okolí mesta sa vyskytla besnota. Vyzývame občanov k opatrnosti pri styku s túlavými zvieratami.).

Telegram je úsporne štylizovaný jazykový prejav, náročný na premyslenú formuláciu, ktorá má zabrániť nejasnosti textu. Mal by byť čo najstručnejší a vecný, mal by obsahovať len najdôležitejšiu informáciu. Za telegram sa platí podľa počtu slov v texte.

Inzerát je tiež úsporne štylizovaný útvar, v ktorom sa veľmi často slová skracujú. Nesmie však ísť o nadmerné skracovanie, aby nebránilo porozumeniu. Má byť krátky a výstižný. Uvádza sa pod značkou. Pri odpovedi na inzerát musíme túto značku napísať. Inzertné oddelenie nám odpovie. Inzerát je platená informácia (podľa počtu slov) v novinách a časopisoch, je zaradený na zvláštnom liste.

Telefonovanie je dnes bežným prostriedkom dorozumievania. Telefón je technické zariadenie slúžiace na rýchlu komunikáciu. Je dôležité nacvičiť si spoločenské zásady a základné pravidlá, ktoré pre telefonický styk platia:
a) najprv sa spolu s pozdravom predstaví volajúci, potom volaný,
b) telefonujeme krátko, máme mať premyslená, čo chcem povedať,
c) vyslovujeme presne, aby nedošlo k nedorozumeniu,
d) rozhovor končí ten, kto volal poďakovaním a rozlúčením sa.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.