Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Lexikálne a gramatické kategórie

1. Gramatické kategórie

- je to konjunkcia, resp. trieda gramém = elementárny morfologický (gramatický) význam, napr. činný rod, datív...
- gramémy maskulínum, femínium, a neutrum tvoria gramatickú kategóriu rodu- gramémy singulár a plurál tvoria kategóriu čísla

a; kategória rodu – klasifikačné kritériá pohlavie a životnosť, v slovenčine sa s gramémami rodu kombinuje aj graméma životnosti, preto hovoríme a mužskom životnom a mužskom neživotnom rode
b; kategória čísla – singulár – plurál, singularia tantum ( hromadné, látkové: uhlie, obilie,...) a pluralia tantum (pomnožné, napr. nohavice, nožnice,...)
c; kategória pádu – v slovenčine je 6 pádov (vokatív sa neráta medzi pády – nevyjadruje vzťah medzi slovnými tvarmi, je to len oslovenie –- v súčasnosti sa už nepoužíva) - na vyjadrenie týchto vzťahov sa používajú najmä predložky, ale sú aj holé pády – bezpredložkové (akuzatív,...)
d; kategória osoby – ja, ty, on, ono, my, vy, oni, ony
e; kategória času – je to vzťah k momentu reči (prítomný, minulý, budúci čas)
f; kategória spôsobu – sémantický vzťah k adresátovi (výzva) alebo k vlastnej výpovedi (výraz, zobrazenie) = oznamovací, opytovací, podmieňovací spôsob
g; kategória slovesného rodu - zmena činnosti na trpné vnímanie – trpný a činný rod

2. Lexikálne kategórie

a; kategória vidu 

- zachycuje dej ako plynúci (prebiehajúci) alebo ako uzavretý fakt – je to transformačná kategória, lebo sloveso mení podobu
- nie každé sloveso má obidva vidy (dokonavý a nedokonavý vid) napr.: vyčerpať – dokonavý a vyčerpávať – nedokonavý vid

b; kategória spôsobu slovesného deja

- ingresívnosť : začiatok deja (napr. zaplakať) - evolutívnosť : dosiahnutie maximálnej intenzity deja v začiatočnej fáze ( rozkričať sa)
- delimitatívnosť : dôraz na ohraničený úsek deja (posedieť, zdriemnuť si)
- zjemnenosť : vyjadruje malú mieru deja ( pootvoriť, popotiahnuť,..)
- rezultatívnosť : jeho rôzne druhy vyjadrujú výsledok deja (zasyčať, dogazdovať, uhovoriť sa, napiecť,...)
c; kategória intencie slovesného deja : lexikálno gramatická kategória, pojmy: A(agens)= činiteľ deja, D(dej), P(paciens) = zasiahnutý dejom, N (nositeľ deja, stavu)
pr.:
- Otec rúbe drevo. A+D+P
- Otec rúbe. A + D
- Otec mladne. N+ D
- Otca bolí. D+P (Paciens – pôvodca deja je neznámy)
- Prší. D (nie je známy ani P ani A)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk