Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Literárne druhy a žánre

Literárne druhy:
Skupiny literárnych diel, ktoré sa vyznačujú spoločnými vlastnosťami a znakmi - lyrika, epika, dráma. Pôvodom takéhoto členenia bol Aristoteles. Od čias klasicizmu došlo v druhovom členení k zmenám, jednotlivé druhy sa prelínajú (napr. už v romantizme vznikli lyricko-epické skladby, v medzivojnovom období lyrizovaná próza, v dráme sa používali epické prvky...)

Literárne žánre:
skupina litárnych diel v jednotlivých lit. druhoch

Žánre epiky neveršované:
* román - veľký rozsah, dlhšie čas. rozpätie, hl. dej a vedľajšie, epické (dejové) prvky, lyrické ( úvahy, opisy), dramatické (dialógy), viac postáv. Druhy románov: dobrodružné, histor., spoloč. (sociálne), psychologické, životopisné, sci-fi, detektívne, cestopisné,...
* novela- stredný ep. žáner, podáva určitý výsek zo života, niekoľko udalostí, má jednoduchší dej, menej postáv, jednoduchšiu stavbu, dej má rýchlejší spád
* poviedka- malý žáner epiky, zobrazuje jednu udalosť, má málo postáv
* črta a besednica- najmenšie ep. neveršované žánre

Žánre lyriky:
* óda- oslavná báseň
* elégia- žalospev, žalm

Novodobá lyrika sa člení podľa témy
* intímna, prírodné, spoločenská alebo opisná, úvahová, náladová.

Žánre drámy:
* tragédia, komédia, činohra (dráma), fraška

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk