Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Členenie slovnej zásoby

Neologizmy - nové slová (počítač, hardware)...
Historizmy –zastarané slová (rytier, cépy)...
Kalky - doslovné preklady slov (geografia)
Internacionalizmy - medzinárodné slová (distribúcia)...
Cudzie slová - mnohé zdomácneli (autobus, rekerac.)...

Štylistické využitie slovnej zásoby
1. bezpríznakpvé (nos, dom)
2. citovo zafarbené: - zjemňujúce (noštek), - hanlivé (nosisko, domisko)...

Homonymá - rovnozvučne slová (hlava - kapustná, ľudská)...
Antonymá - slová opačného významu (čierna - biela)...
Synonymá - rovnoznačné (odvážny - smelý)...

Slovníky
SSJ, MSS, PSP, fraz.slovnik
Histor. slovník (nap. Anton Bernolák, písal ho 20 rokov),
ďalšie slovníky - odborný lekársky, chemický, filozofický, ekonomický...

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk