Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Žurnalistický (publicistický) štýl

Komunikačná doména: sféra masovej komunikácie

Základná funkcia: pohotové a presné informovanie verejnosti o aktuálnych spoločenských otázkach

Základné vlastnosti:
Písomnosť/ústnosť: podľa typu média: printové (tlačené) médiá – písomnosť, elektronické médiá (rozhlas, televíza) – ústnosť, televízia má komplexné audiovizálne stvárnenie.

Monologickosť: niet okamžitej spätnej väzby, i keď zásluhou elektronických médií sa táto vlastnosť oslabuje (napr. Diskusné fóra na internete), náznaky dialógu badať aj v takých žurnalistic. žánroch, ako je anketa, čitateľský ohlas.

Verejnosť, všeobecná zrozumiteľnosť, názornosť:

  • Texty sú určené širokým, často nešpecifikovaným adresátom (porov. termíny masová komunikácia a masové médiá)
  • Žurnalistické texty sú určené bližšie nešpecifikovanému, „všeobecnému“ príjemcovi, pestré využívanie grafických možností: rôzne typy a veľkosti písma, tabuľky, grafy, fotografie

Informačnosť: hlavným cieľom je informovať o spoločenskom dianí.

Aktuálnosť: informuje sa o aktuálnych udalostiach (napr. Voľby, filmový festival a pod.)

Objektívnosť, faktografickosť: zameranie na fakty, miera objektívnosti je v jednotlivých žánroch rozličná, lexikálne vyjadrenie: vlastné mená, konkrétne podstat. mená, číslovky.

Variabilnosť, dynamickosť: prejavuje sa na viacerých úrovniach – rôznorodosť vlastností (napr. ústnosť aj písanosť), funkcií (informovať aj pobaviť), žánrov (pozri ďalej), tematická pestrosť (informuje sa o čomkoľvek, čo novinár uzná za vhodné a potrebné).

Koncíznosť: potreba na obmedzenom priestore sprostredkovať pomerne veľké množstvo informácií, používanie skratiek, elíps, univerbizovaných slov.

Sloh. postupy: informačný, opisný, v analytických a beletristických žánroch aj výkladový a rozprávací.

Jazykové prostriedky: lexikálna bohatosť, veľká miera synonymie, používanie nových, cudzích, štylisticky príznakových, polospisovných aj nespisovných, univerbizovaných slov, odborných termínov, žurnalizmov a frazeologizmov.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk