referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ferdinand
Štvrtok, 30. mája 2024
Ústne maturity - Gramatika
Dátum pridania: 20.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Scanny
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 003
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
21.opis, druhy opisu, slovné druhy v opise.
opis- slohový útvar patrí do opisného slohového postupu. V opise je potrebné čo najpresnejšie a najnázornejšie slovami vystihnúť jeho znaky, črty, vlastnosti. Od funkcie spisu závisí, ktoré znaky a vlastnosti uvedieme, ktoré zdôrazníme. Rozlišujeme opis- jednoduchý (statický, dynamický), odborný, opis pracovného postupu, umelecký.
Najčastejšie používané slovné druhy: podstatné mená, prídavné mená, príslovky spôsobu a miery, slovesá.


22.diskusia, diskusný príspevok
diskusia- usmerňovaný rozhovor, ktorý má určité pravidlá. Cieľom diskusie je výmena názorov, na daný problém. Diskusia sa uskutočňuje po prednesenom referáte (prednáške) a hľadá sa v nej východisko na určenie uznesenia.
Diskusie sa skladá z diskusných príspevkov.
Diskusný príspevok sa skladá z 2 častí:
1.)nadviazanie (súhlasné alebo nesúhlasné) na prednesený referát alebo na predchádzajúceho diskutujúceho
2.)stručné a vecné vyjadrenie vlastného názoru.
S diskusiou súvisí debata a polemika, ktoré majú voľnejší charakter


23.rozprávanie patrí do rozprávacieho slohového postupu- okrem toho fejtón, rozprávka, novela, román.
Rozprávanie ako slohový útvar môže byť i umeleckého štýlu- využíva dramatické stupňovanie zápletky, zauzľovanie deja až po vyvrcholenie a potom jeho rozuzlenie.
Autorská reč je prostriedok tzv. objektívneho rozprávania. Autor ňou sám za seba alebo v stotožnení s rozprávačom akoby nezainteresovane rozvíja príbeh, opisuje a komentuje konanie postáv, uvádza reč postáv a zobrazuje prostredie.
Reč postáv je jeden z prostriedkov, ktorým autor dramatizuje a oživuje rozprávanie.
Realizuje sa dialógom- rozhovor 2 i viacerých postáv.


24.výklad (3. ročník- ročníkový projekt)


25.morfológia- je náuka o tvarosloví, zaoberá sa slovnými druhmi (5 ohybných a 5 neohybných)
morfologické kategórie sa delia na:
menné- (rod, číslo, pád, stupňovanie, vzor)
slovesné- (čas, vid, spôsob, osoba, číslo)


26.slohotvorné postupy v slovenčine (prvácka tabuľka)
porovnaj úvahu a výklad (3. ročník)


27.publicistický štýl a jeho žánre (2. ročník)
žánre- spravodajské, analytické a beletristické
titulok-
1.)vystihuje obsah článku
2.)obsah iba naznačuje všetky časti môže hodnotiť
3.)upútava pozornosť
rozdiel- jednoduchá správa odpovedá na otázky kto?, čo?, kde?, kedy?, prečo?-
jednovetné alebo jednostĺpcové.
rozšírené správy- zachovávajú:
1.)chronologický postup- údaje sú v časovom slede
2.)logický postup- príčina, dôsledok
3.)zdôrazňujúci postup- najzaujímavejší údaj je na začiatku správy


28.interview- usmerňovaný riadený rozhovor, ktorý autenticky informuje o osobe z politického kultúrneho spoločenského hospodárskeho života. Cieľom intervia je predstaviť osobnosť, podať dôležité fakty.
Osnova intervia:
1.)stručná charakteristika (v prípade životopis)
2.)doslovný záznam otázok a odpovedí


29.prozódia- reč, intonácia
prozodické vlastnosti nazývame aj intonácia; prejavujú sa vo väčších rečových jednotkách než je hláska.
Najmenšia intonačná jednotka je slabika.
Intonácia vzniká modulovaním- zmenami hlasu. Hlas má 3-jaké stvárnenie, čiže modulácia:
1.)časová modulácia- kvantita, pauza, tempo, rytmus
2.)silovú moduláciu- intenzita hlasu, prízvuk, dôraz
3.)tónová modulácia- melódia a hlasový register


30.slovná zásoba a jej obohacovanie- tvorenie slov, preberanie slov z cudzích jazykov
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.