Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ústne maturity - Gramatika

1.osnova- najstručnejší, najprehľadnejší obsah v bodoch, heslách, menných vetách. Obsahuje kľúčové pojmy.
konspekt- zhustený, ale presný obsah textu, ktorý zachováva logickú štruktúru a chronologickú postupnosť.
tézy alebo symboly- obsahujú hlavné myšlienky textu a tvoria ich ucelené vety


2.slovanské jazyky- predchodcom slovanských jazykov bola praslovančina, ktorá sa z pôvodného indoeurópskeho prajazyka vyčlenila niekoľkými zmenami v hláskovej stavbe- palatarizácie I., II., III..
Rozdelenie slovanských jazykov:
1.Západoslovanské- Poľština, Čeština, Slovenčina a jazyk vymretých Lužických Srbov= Dolná a Horná Lužičtina
2.Východoslovanské- Bieloruština, Ukrajinčina, Ruština používa Azbuku
3.Južnoslovanské- Macedónčina, Srbčina, Chorvátčina, Bulharčina (používa Azbuku), Slovinčina
Najbližšie k nám je Čeština
Nárečia: 1. Západoslovenské (Severné, Južné, Záhorské)
2. Stredoslovenské (Severozápadné- Štúr, Martin, Juhovýchodné, Gemerské)
3. Východoslovenské (Spišské, Šarišské, Zemplínske, Sotácke)


3.synonymá- sú slová, ktoré rozlične znejú ale pomenúvajú ten istý jav. Nemajú však vždy totožný význam. Odlišujú sa významovými, ale najmä štylistickými odtienkami napr. (žalár- väzenie- temnica- hárešť- basa), (lož- nepravda- klamstvo- cigánstvo)
homonymá- sú rovnozvučné slová, ale označujú iný pojem (bylina- rastlina, bylina- bohatiersky epos), (stopky- na ovocí, stopky- na meranie času)
antonymá- opozitá sú slová protikladného významu (bývajú to dvojice slov), biely- čierny


4.tvorenie slov :
odvodzovaním ( stav- stavba- prestavba)
skladanie (lukostreľba, nepravé kníhtlačiareň, pravdepodobný, hybridný, autoškola)
skracovanie (atď.- používa sa v písomnom prejave)

5.rétorika= rečníctvo- je to náuka o vlastnostiach hovoreného prejavu o umení hovoriť.
Vznikla v starom Grécku, kde mal každý právo vystúpiť ako rečník (otroci nie)
Známi rečníci- Aristoteles, Platón, Sokrates- „Hovor, aby som ťa videl.“
rečnícky štýl je osobitý funkčný jazykový štýl verejného styku.
Žánre rečníckeho štýlu sú:
1.agitačné- politická reč, súdna reč
2.náučné- prednáška, referát, koreferát
3.príležitostné- slávnostný prejav, spoločenský príhovor, smútočný prejav
Fázy tvorenia prejavu:
a)zhromažďovanie faktov- závisí od funkcie, cieľa prejavu
b)kompozícia- 3členná (úvod, jadro, záver)
c)štylizácia- nadväznosť viet
d)spôsob nacvičenia- prednes spamäti, mimika, gestikulácia, artikulácia, intonácia
e)prednes


6.modálna stránka vety- Postoj hovoriaceho k vypovedanej skutočnosti
a)oznamovacia veta
b)opytovacia veta
c)rozkazovacia, želacia
Vety podľa zloženia:
a)jednoduché- holé, rozvité, jednočlenné (slovesné, menné)
b)súvetia- priraďovacie (zlučovacie, stupňovacie, odporovacie, vylučovacie)
podraďovacie Hv, Vv (Vv podmetová, predmetová, príslovková)
7.slovná zásoba a slovníky- SZ je súhrn všetkých slov, ktoré existujú v jazyku, SZ je
zachytená v slovníku- náuka o spracovaní slovníkov sa nazýva lexikografia.
Druhy slovníkov:
terminologický (odborný)
etymologický (skúma pôvod slov)
frekvenčný (percentuálny výskyt slov)
retrográdny (rozdeľuje slová podľa gramatických prípon
synonymický (skúma synonymá)
frazeologický
Bernolák: Slowár slovensko-česko-latinsko-nemecko-uherský =30 000 slov
V súčasnosti sa používajú Anglicko-Slovenské
Slová podľa expresivity delíme na:
a)neutrálne
b)citovo zafarbené, ktoré môžu mať:
-zjemňujúci charakter (synček, biednučka)
-zhoršujúci charakter (babrák, chlapisko)


8.administratívny štýl je písomný štýl, ktorý má ustálenú formu (mení sa), jeho hlavné znaky sú vecnosť, stručnosť, prehľadnosť. Základné útvary administratívneho štýlu sú životopis, žiadosť a osobný posudok. Z formálnej stránky musia byť prehľadné, úhľadné a čitateľné (napísané na PC).


9.Frazeologizmy sú ustálené slovné spojenia dvoch alebo viacerých slov, ktoré majú obrazný prenesený význam.
Frazeológia je veda, ktorá sa zaoberá štúdiom frazeologizmov. Podľa pôvodu sa frazeologizmy delia:
a)ľudové- príslovia a porekadlá
b)intelektuálne, prevzaté prostredníctvom vzdelania z latinčiny (Sokrates- „Hovor, aby som ťa videl“)
c)europeizmy- spoločné s inými jazykmi (rozťať gordický uzol- vyriešiť záhadu, prísť veci na koreň, vziať nohy na plecia)


10. typy komunikácie, komunikácia- je výmena informácií medzi podávateľom a prijímateľom v istej komunikatívnej situácii.
Proces utvorenia jednej výpovede sa delí na 3 fázy:
a)pozorovanie objektívnej skutočnosti = podnet
b)formovanie alebo tvorenie obsahu textu
c)výber jazykových prostriedkov na sformovanie
V spoločenskom styku okrem vecného a presného štylizovania je nutné uplatňovať i zásady zdvorilého, spoločenského správania = rečová etiketa


11. lexikológia je náuka o slovnej zásade, kde SZ v rámci jazykového systému predstavuje lexikálnu rovinu (gramatická rovina- skloňovanie, stupňovanie, časovanie), z hľadiska myslenia a dorozumievania, je SZ najpodstatnejšou súčasťou jazyka. SZ sa mení, vypadávajú archaizmy (kočár, gate, pandúr), priberajú sa neologizmy (množina, software). Nemennou časťou SZ je základný slovný fond (zem, voda, matka)- poznáme jednovýznamové a viacvýznamové slová (koruna, stopky).


12.slohové postupy- informačný, rozprávací, opisný, výkladový, úvahový.
charakteristika je jedným z druhov opisov, ktoré na rozdiel od opisu vystihuje základné, podstatné, typické, charakteristické znaky, črty. Tieto znaky zaraďujú predmet alebo jav do istej skupiny a súčasne ho odlišujú od inej skupiny alebo jedinca.
Druhy charakteristiky:
-porovnávacia- znaky, vlastnosti (atlas húb-muchotrávka)
-charakteristika osoby-
a)priama
b)nepriama
c)individuálna
d)skupinová
e)subjektívna
f)objektívna
g)karikatúra
13.životopis a žiadosť


14.štýlové rozvrstvenie v SZ


15.kritika v publicistickom štýle, vyskytuje sa aj ako samostatný slohový útvar, v ktorom uplatňujeme hodnotiaci postoj v rozličných podobách.
1.)v spravodajských žánroch publicistického štýlu- je to rezolúcia- vyhlásenie v závere rokovanie
2.)v analytických – je to úvodník a komentár
3.)v beletristických- je to fejtón- vtipné kritické rozprávanie o aktuálnom probléme
V náučnom štýle sa vyskytuje kritika v podobe recenzia= náučná odborná kritika, ktorá komplexne analyzuje a hodnotí kladné i záporné stránky posudzovaného diela (oponenský posudok)

16.Slovenčina a čeština v skupine slovanských jazykov. Rozdiely: a) v hláskosloví- ř,u,ě

17.Vysvetli rozdiely medzi jednoduchou vetou a súvetím. Čo je veta? Aké druhy súvetia poznáme?


18.jazykové štýly:
a)verejného styku- náučný, administratívny, publicistický, rečnícky, umelecký
b)súkromného styku- hovorový
Rozdiel medzi náučným a umeleckým.


19. jazyk, jazykoveda, funkcie jazyka: jazyk vznikol z potreby dorozumieť sa, keď sa ľudia združovali do spoločnosti a učili sa pracovať, vtedy sa vyvinula schopnosť človeka myslieť. Jazyk ja prostriedok, nástroj myslenia, funguje v procese poznávania, má teda poznávaciu kognitívnu funkciu.
Jazyk je nástroj , ktorým vyjadrujeme myšlienky, city a v tomto prípade hovoríme o dorozumievacej, komunikatívnej funkcii jazyka
Jazykovými prostriedkami vyjadrujeme svoj subjektívny, citový vzťah k pomenovaným objektom, na to slúžia výrazové expresívne prostriedky a preto má jazyk výrazovú expresívnu funkciu.
Jazykoveda je náuka o jazyku, skúma jazyk ako všeobecný ľudský jav alebo ako jeden z charakteristických znakov národa.
Slovenský jazyk- Bernolák- zo západoslovenského nárečia- Slovenská gramatika
Štúr, Hurban, Hodža- Hlboké 1843- stredoslovenské nárečie- Náuka reči slovenskej= gramatika


20.náučný štýl- vedecko-náučný a populárno-náučný.
náučný štýl patrí do štýlov verejného styku, jeho charakteristickou črtou je odbornosť, používajú sa v ňom odborné termíny. Je typický pre jednotlivé vedné odbory
vedecko-náučný štýlpopulárno-náučný štýl
1.) odborné termíny 1.) voľnejší výber slov
2.) prísna logická kompozícia2.) voľnejšia kompozícia, bohatšie
členenie textu na odseky
3.) náročná, ale stereotypná štylizácia3.) pestrejšia pôsobivá štylizácia,
z hľadiska morfológie a syntaxe beletristické a rečnícke prvky
4.) presná vedecká argumentácia a citácia4.) voľná citácia bez bibliografie
5.) neutrálnosť, nezaujatosť výkladu- pou5.) silná didaktická (výchovná) a
žitie odbornej literatúry= bibliografie presviedčacia zložka, postoj autora
21.opis, druhy opisu, slovné druhy v opise.
opis- slohový útvar patrí do opisného slohového postupu. V opise je potrebné čo najpresnejšie a najnázornejšie slovami vystihnúť jeho znaky, črty, vlastnosti. Od funkcie spisu závisí, ktoré znaky a vlastnosti uvedieme, ktoré zdôrazníme. Rozlišujeme opis- jednoduchý (statický, dynamický), odborný, opis pracovného postupu, umelecký.
Najčastejšie používané slovné druhy: podstatné mená, prídavné mená, príslovky spôsobu a miery, slovesá.


22.diskusia, diskusný príspevok
diskusia- usmerňovaný rozhovor, ktorý má určité pravidlá. Cieľom diskusie je výmena názorov, na daný problém. Diskusia sa uskutočňuje po prednesenom referáte (prednáške) a hľadá sa v nej východisko na určenie uznesenia.
Diskusie sa skladá z diskusných príspevkov.
Diskusný príspevok sa skladá z 2 častí:
1.)nadviazanie (súhlasné alebo nesúhlasné) na prednesený referát alebo na predchádzajúceho diskutujúceho
2.)stručné a vecné vyjadrenie vlastného názoru.
S diskusiou súvisí debata a polemika, ktoré majú voľnejší charakter


23.rozprávanie patrí do rozprávacieho slohového postupu- okrem toho fejtón, rozprávka, novela, román.
Rozprávanie ako slohový útvar môže byť i umeleckého štýlu- využíva dramatické stupňovanie zápletky, zauzľovanie deja až po vyvrcholenie a potom jeho rozuzlenie.
Autorská reč je prostriedok tzv. objektívneho rozprávania. Autor ňou sám za seba alebo v stotožnení s rozprávačom akoby nezainteresovane rozvíja príbeh, opisuje a komentuje konanie postáv, uvádza reč postáv a zobrazuje prostredie.
Reč postáv je jeden z prostriedkov, ktorým autor dramatizuje a oživuje rozprávanie.
Realizuje sa dialógom- rozhovor 2 i viacerých postáv.


24.výklad (3. ročník- ročníkový projekt)


25.morfológia- je náuka o tvarosloví, zaoberá sa slovnými druhmi (5 ohybných a 5 neohybných)
morfologické kategórie sa delia na:
menné- (rod, číslo, pád, stupňovanie, vzor)
slovesné- (čas, vid, spôsob, osoba, číslo)


26.slohotvorné postupy v slovenčine (prvácka tabuľka)
porovnaj úvahu a výklad (3. ročník)


27.publicistický štýl a jeho žánre (2. ročník)
žánre- spravodajské, analytické a beletristické
titulok-
1.)vystihuje obsah článku
2.)obsah iba naznačuje všetky časti môže hodnotiť
3.)upútava pozornosť
rozdiel- jednoduchá správa odpovedá na otázky kto?, čo?, kde?, kedy?, prečo?-
jednovetné alebo jednostĺpcové.
rozšírené správy- zachovávajú:
1.)chronologický postup- údaje sú v časovom slede
2.)logický postup- príčina, dôsledok
3.)zdôrazňujúci postup- najzaujímavejší údaj je na začiatku správy


28.interview- usmerňovaný riadený rozhovor, ktorý autenticky informuje o osobe z politického kultúrneho spoločenského hospodárskeho života. Cieľom intervia je predstaviť osobnosť, podať dôležité fakty.
Osnova intervia:
1.)stručná charakteristika (v prípade životopis)
2.)doslovný záznam otázok a odpovedí


29.prozódia- reč, intonácia
prozodické vlastnosti nazývame aj intonácia; prejavujú sa vo väčších rečových jednotkách než je hláska.
Najmenšia intonačná jednotka je slabika.
Intonácia vzniká modulovaním- zmenami hlasu. Hlas má 3-jaké stvárnenie, čiže modulácia:
1.)časová modulácia- kvantita, pauza, tempo, rytmus
2.)silovú moduláciu- intenzita hlasu, prízvuk, dôraz
3.)tónová modulácia- melódia a hlasový register


30.slovná zásoba a jej obohacovanie- tvorenie slov, preberanie slov z cudzích jazykov

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk