Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Administratívne útvary, ich charakteristika a vymenovanie

Administratívne útvary, ích charakteristika a vymenovanie
Pracovné a administratívne vzťahy vyžadujú informačné útvary. Vyjadrovanie v nich je stručné, presné, vecné. Ďalším ich znakom je prehľadnosť, preto majú ustálenú formu. Administratívne útvary - osobný posudok, žiadosť, životopis - tvoria komplex písomností, ktoré vypracúva alebo potrebuje človek v rozličných dôležitýczh životných situáciach. Okrem vecnosti, presnosti a výstižnosti informácie a opisu obsahujú aj prvky hodnotenia. Musia byť prehľadné a čitateľné.
Osobný posudok - druh administratívnej charakteristiky, hodnotenia osoby. Musí byť objektívny, komplexný, zodpovedne vypracovaný.
Životopis - V životopise ide o rozšírenie informačno - opisných častí ako osobný posudok. Nie je v ňom správna ani prílišná skromnosť, ani prehnané vychvaľovanie sa.
Žiadosť - má rovnakú formu ako úradné listy. Vecnú, kompozičnú jazykovú stránku tu dopĺňa okrem informácie aj odôvodnenie, prečo sa žiada.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk