Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Základné činitele slovosledu slovenskej vety

Základné činitele slovosledu slovenskej vety

Významová stavba vety
(aktuálne vetné členenie)

- Veta začína východiskom výpovede a pokračuje jadrom výpovede -> objektívne
členenie (napr. List prišiel.).
- Veta začína jadrom výpovede a pokračuje východiskom výpovede -> subjektíve
poradie (napr. Prišiel list.).

Gramatická stavba vety

- spolupatričnosť niektorého vetného člena s iným vetným členom (napr. spolupatričnosť prívlastku s nadradeným členom).

Rytmický činiteľ
- prejavuje sa pri slovách, kde slová nemajú vlatný prízvuk, krátke tvary zámen (ma, ťa, ho, sa, ...). .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk