Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Jazyk - Figúry, Trópy

TRÓPY:

-
jazykové prostriedky, kt. nepriamo označujú predmety, javy na základe podobnosti

1.Metafora

- vzniká prenesením významu na základe vonkajších podobností

a)personifikácia
b)prirovnanie
c)synestézia- založená na zámene dvoch pojmov označujúcich iné zmyslové vnemy (ťažký vzduch, sladká vôňa)

2.Metonymia

- prenášanie pomenovaní na základe vnútornej podobnosti

a)synekdocha- na základe zámeny pomenovania časti za pomenovanie celku alebo naopak (ani hviezda nezasvietila)
b)hyperbola- slovné spojenie, kt, má zveličujúci význam (je kus mojej duše)
c)eufemizmus- slovné spojenie, kt. má zjemňujúci význam
d)irónia- spôsob vyjadrenia, ktorého skutočný význam je opačný
e)symbol- znak zastupujúci všeobecný pojem

3. Básnický prívlastok

FIGÚRY:

jazykové prostriedky umeleckého štýlu založené na opakovaní

a)alyterácia- opakovanie hlások za sebou idúcich slov (lilipután lízal lízatko)
b)onomatopoja- využívanie interjekcií v básnickom texte
c)anafora- opakovanie slov na začiatku nasledujúcich veršov
d)epifora- opakovanie slov na konci veršov
e)epizeuxa- opakovanie toho istého slova za sebou
f)epanastrofa- opakovanie toho istého slova na konci jedného a na začiatku druhého verša
g)oxymorom- spojenie dvoch výrazov, kt. sa vylučujú (mrazivá horúčka)
h)inverzia- zmenený slovosled
i)rečnícka otázka- autor na ňu nečaká odpoveď
j)apostrofa- oslovenie neprítomnej osoby alebo neživého predmetu

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk