Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Racionalizácia duševnej práce

Je to najvyšší výkon pri najmenšej námahe, je to premyslená a plánovitá práca, zvyšovanie životných schopností, zručností, dobré návyky a sebakontrola.

Zásady racionalizácie duševnej práce:

1. Účelne si rozdeliť čas na prácu, zábavu a odpočinok.
2. Správne si naplánovať úlohy a ich plnenie dôsledne kontrolovať.
3. Dodržiavať zásady správnej životosprávy, striedať telesnú a duševnú prácu a športovať.
4. Pre každú činnosť si zvoliť primerané a efektívne metódy.
5. Naučiť sa správne myslieť a rozhodovať.
6. Vedieť, kde a akým spôsobom hľadať nové poznatky, ako ich zaznamenávať a efektívne používať.
7. Zaviesť si plánovanie a kontrolu do osobného hospodárenia s financiami.

Konspekt

Je to záznam podstatného, dôležitého z počutého alebo čítaného textu. Je to zhustený, presný obsah textu. Musí byť zachovaná logická štruktúra textu. Musí byť prehľadný, čo dosiahneme číslovaním, podčiarkovaním, krúžkovaním, môžeme dať do rámčekov, použiť šípky, rôzne veľké písmená. Dôležité sú odseky. Píšu sa na kartotečné lístky, do zošita, na papiere, ....

Osnova

Je to najstručnejší a najprehľadnejší záznam obsahu textu v bodoch, heslách, vetách. Jednotlivé heslá osnovy obsahujú základné, tzv. kľúčové pojmy. Forma osnovy závisí od obsahovej sa kompozičnej náročnosti textu.

Tézy

Inak sylaby. Vyjadrujú formou hlavnej myšlienky obsah textu. Majú tvar ucelenej vety, používajú sa na vysokých školách, pri príprave študentov na skúšku alebo pri odborných prednáškach.

Denník

Zapisujú sa do neho v časovom slede zážitky uplynulého dňa. Ak sa jednotlivé poznámky čítajú dva-tri razy do mesiaca, je takýto denník ideálnou formou ako kontrolovať a vylepšovať svoje vyjadrovanie.

Diár

Je to denný zápisník. Zapisujeme si doň všetky pracovné i osobné povinnosti, ktoré máme istý deň vykonať. Zapisovať môžeme viacerými farbami. Najdôležitejšie postrehy neskôr preložíme do kartotéky.Poznámky vo vlastnej knihe:

1. podčiarkovanie
2.marginálie – poznámky na okraji strany, môžu to byť zhrnuté časti textu, ktoré si samy zoštylizujeme v niekoľkých slovách.

Rámcové časti knihy (každá kniha má tieto rámcove časti):

1. záložka na obálke – sú na nej stručné informácie o obsahu alebo o autorovi
2. obsah – zoznam a názvy kapitol a čísla strán, na ktorých môžeme určitú tému vyhľadať
3. úvod – autor komentuje obsah knihy, svoj plán, metódu práce
4. index (register) – môže byť menný a vecný, je to abecedne zoradený slovníček pojmov alebo mien
5. zoznam použitých skratiek – býva najčastejšie v slovníkoch
6. literatúra (bibliografia) – je to použitá a citovaná literatúra, obsahuje meno autora, názov diela, rok vydania, miesto vydania a počet strán
7. resumé – je to zhrnutie alebo stručný obsah odbornej knihy alebo článku, býva aj v inom jazyku.

Výpisky

Výpisky sa robia na záznamové lístky formátu A6. Na jednom lístku je jedna ucelená myšlienka alebo doslovný citát, anotácia knihy a pod. Na hornej časti lístka je heslo, na dolnej časti sú identifikačné údaje: autor, názov knihy, miesto, vydavateľ, rok vydania, strana, dátum. Pri článkoch z časopisov uvedieme autora, názov článku, názov časopisu, ročník, rok vydania, číslo a stranu. Na lístky zapisujeme aj vlastné nápady a postrehy a zaraďujeme ich do kartotéky.

Výstrižky

Bývajú z novín a časopisov, označíme na nich prameň. Zaraďujeme ich do kartotéky. Nalepujeme ich alebo dávame do obalov.

Kartotéka

Lístkovnica je nevyhnutnou pomôckou pre racionálnu duševnú prácu, pretože je prehľadná, systematická a pritom jednoduchá.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk