Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sloh

Ako postupovať pri písaní vlastnej práce (slohového útvaru):

1. Objasníme si tému, funkciu a situáciu svojho prejavu.

2. Vyberieme fakty a informácie potrebné pre tému.

3. Usporiadame ich podľa logického postupu – podľa osnovy.

4. Rozpisujeme myšlienky do viet – píšme koncept.

5. Upravujeme, zlepšujeme koncept. Vety dopĺňame alebo skracujeme, spájame alebo rozdeľujeme, meníme poradie viet alebo odsekov, upravujeme odseky, vyberáme najpresnejšie slová a najvhodnejšie synonymá. Myšlienky vyjadrujeme v logickej postupnosti. Táto etapa je najdôležitejšia, preto jej venujeme najviac času a pozornosti.

6. Koncept prepíšeme na čisto – čistopis. Kontrolujeme pritom pravopisnú a gramatickú správnosť, úpravu a čitateľnosť písma.

Slohové postupy a útvary

1.informačný

– stručné údaje (fakty) na otázky: kto? čo? ako? kedy? kde? prečo?
– správa, oznámenie – rozličné druhy hovorového, administratívneho a publicistického štýlu, bežné rozhovory

2.rozprávací

– udalosti, príhody v časovej postupnosti
– rozprávanie, fejtón, bájka, rozprávka, povesť, poviedka, novela, román

3.opisný

– vecné (vonkajšie vzťahy), znaky, vlastnosti, následnosť činnosti (deja)
– opis, návod, životopis, posudok, charakteristika, cestopis, reportáž

4.

a.výkladový

– vnútorné vzťahy (príčinné, dôsledkové)
– výklad, odborný referát, prednáška

b.úvahový

– konfrontácia subjektívneho a objektívneho hodnotenia
– úvaha, kritika, recenzia, diskusný príspevok, prejav, úvodník, komentár

Slohové postupy a útvary:

1.informačný
2.rozprávací
3.opisný                      majú svoje modely = slohové útvary alebo žánre
4.výkladový
5.úvahový

K jednému modelu však nezodpovedá len jeden slohový postup a vznikajú tak zmiešané slohové útvary – HYBRIDY.

Funkčné jazykové štýly:

Jazyk

Je spoločenský jav, jeho realizácia je reč a jeho funkcie sú späté s určitou ľudskou činnosťou. Základná funkcia je komunikatívna funkcia.

Štylistika

Je osobitný odbor jazykovedy, skúma výber vhodných jazykových prostriedkov z hľadiska komunikácie.

Jazykové štýly:

1.verejného styku

– náučný (odborný)
– administratívny – má písomnú podobu, jeho forma sa ustaľuje. Znaky: vecnosť, prehľadnosť, stručnosť.
– publicistický
– rečnícky
– umelecký

2.súkromného styku

– hovorový – je jediný štýl súkromného styku, realizuje sa ústne. V porovnaní s ostatnými štýlmi je viac otvorený pre všetky slová slovnej zásoby (aj nespisovné). Vypracúva sa bežná dorozumievacia podoba, štandard, z ktorej ustupujú nárečové prvky v prospech hovorových slov a odborného slangu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk