Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Lexikológia

Slovná zásoba a slovníky:

Slovná zásoba je súhrn všetkých slov, ktoré existujú v jazyku. Je zachytená v slovníkoch. Náuka o spracovaní slovníkov sa nazýva lexikografia.

Slovníky môžu byť napr. Slovník slovenského pravopisu, terminologický, cudzích slov, dvojjazyčné, etymologické, frekvenčné, retrográdne, Malý synonymický slovník, Malý frazeologický slovník.

Prevzaté slová, cudzie slová, internacionalizmy:

V slovnej zásobe je veľa slov, ktoré majú neslovenský pôvod – nazývajú sa prevzaté slová a cudzie slová. Mnohé z nich zdomácneli. Niektoré slová sme prebrali v doslovných prekladoch – tzv. kalky, napr. zemepis – geografia. K cudzím slovám patria aj medzinárodné sláv (internacionalizmy), ktoré sa vyskytujú najmä v odborných textoch ako odborné termíny – distribúcia, emócia...

V slovnej zásobe dochádza k zmenám v dôsledku vývoja alebo zmien v spoločnosti, preto slová nadobúdajú časový štylistický príznak:

1.Neologizmy (novo vznikajúce slová)

a.domáce – počítač
b.cudzie – dizajn

2.Módne slová – tamagoči

3.Zastarané slová

a.archaizmy – slová, kt. dostali iné pomenovanie – žandár.
b.historizmy – pomenúvajú veci a javy, kt. už zanikli – groš.

Slovnú zásobu tvoria všetky slová, kt. existujú v jazyku. Slovná zásoba však nie je len súčtom všetkých slov, ale slová sú v nej vo vzájomných vzťahoch – tvoria systém:

1. podľa vecného významu

a.10 slovných druhov (plnovýznamové, neplnovýznamové)
b.jednovýznamové, viacvýznamové
c.neodvodené, odvodené, zložené synonymá (rovnoznačné)
d.homonymá (rovnozvučné)
e.antonymá (protikladné)
f.paronymá (hláskoslovne a významovo sa ovplyvňujúce)
g.súradné a nesúradné (významovo nadradené a podradené)

2. podľa dobového výskytu

a.nové (neologizmy)
b.zastarané (archaizmy, historizmy)

3.podľa príslušnosti k štýlovej vrstve

a.neutrálne (štylisticky nepríznakové)
b.štylisticky príznakové – spisovné, nespisovné

4.podľa expresivity

a.neutrálne (bez citové zafarbenia)
b.citovo zafarbené (zjemňujúce, zhoršujúce)

Štylistické využitie slovnej zásoby:

Slovná zásoba má tieto slová:

1.neutrálne – sú štylisticky bezpríznakové. Patrí sem väčšia časť slovnej zásoby.

2.expresívne – používajú sa v úzkom osobnom styku. Sú citovo zafarbené. Majú buď:

a. kladný odtienok – maznavé, zjemňujúce
b. záporný odtienok – hanlivé, zhoršujúce

Frazeologizmy:

Sú ustálené slovné spojenia aspoň dvoch slov, ktoré majú prenesený (obrazný význam). Zaoberá sa nimi frazeológia. Sústredené sú v Malom frazeologickom slovníku. Používajú sa na pestré a živé vyjadrovanie, ťažko sa prekladajú do iných jazykov.

Podľa pôvodu ich delíme:

1.ľudové – príslovia, porekadlá
2.intelektuálne – vznikli v dôsledku vzdelania, patria sem europoizmy. Sú spoločné s inými jazykmi.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk