Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Komunikácia, informácia, téza, osnova, konspekt

Komunikácia:

- toto slovo je odvodené od lat. slova „communicatio” -prenos

Komunikáciu delíme:

1. Jazyková

- verejná, - ústna,
- súkromná - písomná

2. Mimojazyková a zmiešaná (gestá, mimika, piktogramy, ...)

Komunikačná situácia:

- pôsobia v nej jednotlivé štýlotvorné činitele (faktory, ktoré počas štylizácie formujú podobu textu)
- štýlotvorné činitele:

- subjektívne: vychádzajú od samého autora jazykového prejavu, napr. chápanie témy, temperament, momentálny psychický stav, ...
- objektívne: pôsobia zvonku, nezávislé od autora, napr. predmet prejavu, dorozumievacie prostriedky- jazykové, mimojazykové, adresát, ...

INFORMÁCIA

(emitent)- hovoriaci, (percipient)- počúvajúci, alebo píšuci komunikant alebo čítajúci komunikant

Komunikant:

-
ucelená, obsahovo i formálne uzavretá textová jednotka. Môže ním byť 1 veta alebo celý rozsiahly román.
-všetky slohové útvary, plagáty, dotazníky, ...

Informácia

- obsah, ktorý hovoriaci (píšuci) človek oznamuje počúvajúcemu (čítajúcemu)
- obohacuje poznanie používateľa jazyka
- na jej prenos potrebujeme jazykový kód (systém- slovnú zásobu a gramatiku jazyka)
- vedný odbor zaoberajúci sa vznikom, získavaním, spracovaním, informácii- informatika

Tézy

- heslovité, stručnejšie ako osnova
- formulované myšlienky, ktorých pravdivosť sa musí dokázať
- sú súčasťou argumentačného postupu (1 z logických postupov vo výklade)

Osnova

- kompozičné členenie ústnej analýzy textu
- najprehľadnejší, najstručnejší záznam obsahu textu
- obsahuje len kľúčové pojmy
- zvyčajne využíva neslovesné, jednočlenné vety
- píše sa po prečítaní textu, aby sme si zaznačili najdôležitejšie údaje, alebo ju píšeme pred tvorbou textu

Osnova:

1. úvod
2. prednesenie téz
3. vlastná úvaha (vyslovovanie názoru, ne/súhlas)
4. dokazovanie a odôvodňovanie (práca s textom, citovanie, prezentácia argumentov)
5. záver

Konspekt

- z lat.- krátky prehľad
- je to krátky, výstižný výpis podstatných častí obsahu diela.
- musí splniť tieto požiadavky:

- zachytiť obsah celého odborného článku alebo diela
- dodržiavať logickú a kompozičnú štruktúru textu (úvod, jadro, záver)
- neodpisovať text doslova z odborného diela, vyhnúť sa kompletným vetám, zachytiť informácie v skrátenej a prehľadnej forme, používať skratky, značky, šípky, ...

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk