Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fonetický prepis podľa medzinárodnej fonetickej abecedy

Kedže na školách sa učí fonetický prepis a každý, kto chce v budúcnosti zvládnuť nejaký cudzí jazyk by mal mať aspoň tušenie o fonetickej abecede, rozhodol som sa pre malý úvod do fonológie slovenského jazyka. A tiež z dôvodu, že to, čo sa vyučuje na školách, nemá s fonetickým prepisom nič spoločné. Na to slúži niekoľko abecied, no najpoužívanejšia je IPA - International Phonetic Alphabet.


Náš fonologický systém:

legenda: fonéma (základná zodpovedajúca graféma) - poznámky

Dĺžka sa naznačuje dvojbodkou za samohláskou alebo spoluhláskou, ktorá má byť vyslovená dlhšie.

Vokály:
a (A,a) - pozor nie ɑ!, to v slovenčine nemáme (napr. angl. father)
ɛ (E,e) - male epsilon, nie e!...častá chyba, e označuje inú samohlásku, ktorú v (spisovnej) slovenčine nemáme (nem. Leben, angl. bed)
i (I,i)
o (O,o)
u (U,u)

Neuvádzam æ (pre ä), pretože dnes sa už od tejto výslovnosti upustilo. Napríklad slovo 'deväť' by purista vyslovil [ˈɟɛvæc], ale takmer vždy sa už používa [ˈɟɛvɛc]. Kto chce, môže pri ä písať æ namiesto ɛ.

Konsonanty:

legenda:

b - b
c - ts
č - tʃ
d - d
ď - ɟ
dz - dz
dž - dʒ
f - f
g - g
h - ɦ ...nie h! (napr. angl. hat vs. angl. behind...prvé neznelé, druhé znelé...v slovenčine vždy znelo)
ch - x
j - j
k - k
l - l
ľ - ʎ
m - m/ɱ
n - n/ŋ
ň - ɲ
p - p
r - r
s - s
š - ʃ
t - t
ť - c (nemýliť si s ts)
v - v/w (hlavne v citoslovciach ako vau)
z - z
ž - ʒ
1, Dentály t/d by sa správne mali zapisovať t̪ a d̪, ale spolu s n a l sa zubná výslovnosť s ďasnovou dajú len ťažko odlíšiť a tak sa na to nedbá. t a d su však v slovenčine jednoznačne zubné, narozdiel od angličtiny, kde sú ďasnové (stačí dať Angličanovi povedať 'ty debil' a hneď to počuť). Čím bližšie k zubom, tým znejú tvrdšie, a naopak, čím bližšie k podnebiu, tým mäkšie. Preto má veľa Slovákov tvrdú výslovnosť napr. angličtiny a nemčiny a vice versa.

2, m sa pred f a v vysloví aj za pomoci horných zubov a označuje sa ako ɱ...to isté s n prek k a g, označí sa ako ŋ

3, hrdelná explozíva sa vyskytuje medzi slovami, keď dôjde ku styku dvoch samohlások, ktoré nemôžu tvoriť diftong (napr. dom a auto). Jej symbol je ʔ. Jedná sa o akési zaseknutie.

TEXT:
Práve Veľká Británia a Dánsko sú krajinami, ktoré ponúkajú záujemcom z členských krajín Európskej únie možnosť študovať na univerzitách a vysokých školách za veľmi výhodných podmienok.

IPA:
['pra:vɛ'vɛʎka:'brita:nijaʔa'da:nsko'su:'krajinami'ktorɛ: 'ponu:kaju:'za:ujɛmtsoms'tʃlɛnski:x'kraji:n'ɛuro:pskɛj'u:nijɛ'moʒnosc
'ʃtudovacna'univɛrzita:xʔa'visoki:x'ʃkola:xza'vɛʎmi'vi:ɦodni:x'podmjɛnok]

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk