Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dynamika slovnej zasoby

Dynamika slovnej zásoby

SZ – otvorený súbor slov, najrýchlejšie sa mení a vyvíja, citlivo reaguje na zmeny v spoločnosti. Má však pevný základ – jadro SZ (základný slovný fond), tá sa najmenej mení, je stála a vyvíja sa veľmi pomaly. Obsahuje len malú časť slov daného jazyka (pomenovania prírodných javov, príbuzenských vzťahov, celonárodné slová), ostatná časť je dynamická, menlivá (na jej okraji sa nachádzajú – zastarané slová (historizmy, archaizmy, napr. vladyka, móres, dnes sa už nepoužívajú preto, že zanikli javy a predmety, ktoré pomenúvajú alebo ich nahradili nové pomenovania), neologizmy (označujú nové predmety a javy, sú odrazom vývoja spoločnosti, napr. suvenír, motel)

Obohacovanie SZ
Cudzie slová – tie, ktoré sme prebrali aj v súčasnosti preberáme z cudzích jazykov, v minulosti to boli latinské slová, v súčasnosti – anglické slová, môžu byť:
a) zdomácnené – nepociťujeme ich ako cudzie – napr. rádio, televízor, uniforma..., patria medzi ne aj niektoré nespisovné slová (vulgarizmy, sú to výrazne expresívne slová – napr. gang, kiks, šuviks...)
b) medzinárodné slová (internacionalizmy) – vyskytujú sa vo viacerých jazykoch, javy z politiky, kultúry, vedy, techniky, uľahčujú medzinárodné dorozumievanie sa, ide hlavne o termíny (aliancia, kardiochirurgia, terorizmus...)

Problémová úloha:
Určte, z akého jazyka sme prebrali dané slová:
A) kresťan, oltár, titul, palác, mních – latinčina
B) epigram, geológia, televízia, monológ, automobil – gréčtina
C) ďakovať, oceľ, puška, pohár, ryža, žula, špekulovať, koštovať, frištikovať, šuster, šnicel – nemčina
D) koč, vankúš, paprikáš, perkelt – maďarčina
E) vzduch, sopka, úspech, podnos, treska, neha – ruština
F) časopis, dusík, kyslík, zámer, výkres, veda, pojem - čeština
G) blúza, kostým, rúž, ruleta, reportáž, notes, krém, toaleta, garsónka – francúzština
H) víkend, biftek, sendvič, volejbal, šortky, stop, trolejbus, futbal, gól – angličtina
I) tornádo, ranč, rodeo, tango – španielčina
J) barok, koks, fetiš – portugalčina
K) alkohol, cifra, zenit, algebra – arabčina
L) klobúk, papuča, halena, tábor, kefír – turečtina
M) banka, konto, mozaika, freska, soprán, duet, makaróny, špagety – taliančina

Štylistické rozvrstvenie SZ

Morfematická stavba slova
Morféma - - najmenšia významová časť slova
- druhy:
1. koreňová morféma (KM) - nesie zákl. význam slova, je rovnaká vo vš. slovách patriacich do 1 čeľade, k nej sa pripájajú ostatné morfémy
- tvoriť, tvorca, tvorenie, utvorený, tvorba => KM = tvor-

2. gramatická (relačná) morféma (RM) - nositeľka gramat. významu slova (rod, číslo, pád, osoba), pomocou nej sa vyjadrujú vzťahy medzi slovami (matk-e, užitočn-ému), môže byť aj nulová (chlap)
- napr.: číta-m, objavova-ť, sed-iac, rob-iaci
3. odvodzovacia (derivačná) morféma (DM) - mení význam slova, môže byť predponová (nad-poruč- ík, pre-letieť) al. príponová (skok-an, líšč-í)

4. obmieňacia (modifikačná) morféma (MM) - nemení význam slova, ale ho obmieňa
- napr. uč-iev-a-ť, mil-š-í, efektívn-ejš-í

5. tematická morféma (TM) - existuje len v slovesách a v slovách od slovies odvodených, vždy býva medzi koreňovou a gramatickou morfémou
- napr.: nos-í-m, čít-a-m, kup-ova-ť

6. spájacia (interfigovaná) morféma (IM) - vkladá sa medzi morfémy z hláskoslovných príčin
- kóre-j-ský, čít-a-j-ú, veľk-o-mesto

alternácia - pravidelná zmena hlások v rámci morfémy vyvolaná hláskovým okolím, napr. vták - vtáci, Čech - Česi

Príklady:
uč - i - teľ - k - in - o
KM TM DM DM DM RM

naj - ne - ob - hospod - ár - ova - teľ - nej - š - í
DM DM DM KM DM DM DM DM MM RM

pred - škol - áč - k - am
DM KM DM DM RM

čes - k - o - slov - en - sk - ý
KM DM IM KM DM DM RM

spol - u - hlásk - a
KM IM KM RM

naj - ne - vy - s - pyt - a - teľ - n - je - ší
DM DM DM DM KM TM DM DM MM RM

pred - vol - áv - a - j - ú
DM KM MM TM TM RM

prac - ov - a - ť
KM DM TM RM

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk