Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

LEXIKOLÓGIA: Slovná zásoba

Pojem SZ

• je súhrn všetkých slov, ktoré existujú v jazyku,
• je zachytená v slovníkoch,
• nikto z používateľov jazyka neovláda celú slovnú zásobu.

Základné členenie SZ

AKTÍVNA SZ:
• používame ju v hovorených a písaných prejavoch,
• obsahuje 5 000-10 000 slov.
PASÍVNA SZ:
• rozumieme jej, ale aktívne ju nepoužívame,
• je 6x bohatšia ako aktívna.

ŠTÝLOVÉ ROZVRSTVENIE SZ

I. PÔVODNÁ SZ II. PRÍZNAKOVÁ SZ III.EXPRESÍVNA SZ
I. Pôvodná SZ
• Domáce slová
• Cudzie slová:

a) Prevzaté: čiastočne sa prispôsobili slovenskému jazyku, napr. disciplína, bicykel, ordinácia
b) Zdomácnené: už sa nepociťujú ako cudzie, napr. škola, žiak

II. Príznaková SZ
• Neutrálne (stôl, Juraj, robiť)
• Príznakové:

a) Zastarané (archaizmy) – môžu mať synonymá, pr. móres = mravy
b) Hovorové – charakteristické je pre ne konkrétnosť, expresívnosť
c) Publicistické – pr. trend, tlačovka, bankrot
d) Administratívne – charakteristické je pre ne jasnosť,presnosť
e) Knižné (poetizmy a biblizmy) – pateticky nadnesené, pr. odvetiť, ctený, velebiť
f) Odborné (termíny) – pr. inherentné, tvaroslovie

III. Expresívna SZ
• Pojmové slová - citovo neutrálne: tehla, jablko
• Expresívne:

a) Familiárne - domáce oslovenia: starká, zlatko
b) Zhoršujúce (pejoratívne): pažravec, sukničkár
c) Zjemňujúce (eufemistické): umrieť – usnúť, opitý – podperený
d) Žartovné: búchačka - pištoľ
e) Hrubé: huba, poondený
f) Ironické


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk