Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

ORTOEPIA: Zásady správnej výslovnosti

ZÁSADY SPRÁVNEJ VÝSLOVNOSTI
Ortoepia
- je náuka o spisovnej výslovnosti.

V slovenčine sú dôležité najmä tieto javy:
- znelostná asimilácia (spodobovanie) - včela, prudko
- výslovnosť spoluhlásky v: v, u, f - voda, otcov, včera
- výslovnosť dvojhlások ia, ie, iu, ô- splývavá výslovnosť
- výslovnosť spoluhláskových skupín a zdvojených spoluhlások - denne, cenný, poddaný
- rytmické krátenie - po sebe nesmú nasledovať dve dlhé slabiky - okrem výnimiek
- mäkkosť a tvrdosť spoluhlások ď, ť, ň, ľ, de, te, ne, le, di ti, ni, li

Rozdelenie spoluhlások podľa znelosti:
1. znelé: b, d, ď, g, dz, dž, z, ž, h, v
2. neznelé: p, t, ť, k, c, č, s, š, ch, f
3. nepárové znelé (zvučné): m, n, ň, l, ľ, r, j

K SPODOBOVANIU dochádza medzi znelými a neznelými spoluhláskami.

Asimilácia
- niektoré spoluhlásky sa v určitých pozíciách nečítajú tak, ako sa píšu.
K ASIMILÁCII dochádza na začiatku slova, uprostred, na konci pred pauzou i na rozhraní slov, lebo platí pravidlo o splývavej výslovnosti: krčah, včela, prosba, ...


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk