Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nové konštituovanie stredovekej literatúry (1000-1500)

1000-1500 (po latinsky písaná literatúra)

-V.M. ríša zanikla na začiatku 10.stor.
-slovenské územie sa stalo súčasťou Uhorského feudálneho štátu
-slovanské obyvateľstvo bolo na vyššom stupni spoločenského vývinu
-Uhorský štát sa orientoval na latinskú kultúru i vzdelanie
-významnými strediskami boli kláštory a cirkevné školy,neskôr mestské školy
-v kláštoroch sa mnísi venovali aj literárnej činnosti
-latinčina sa používala aj ako jazyk štátnej správy
-1465-Academia Istropolitana

vplyv husitstva-v polovici 15.stor. začali na naše územie prúdiť husitské myšlienky,príslušníci vyšších vrstiev začali od 15.stor. používať ako spisovný jazyk češtinu,slovakizovaná čeština sa na niekoľko storočí stala náboženským i literárnym jazykom.

Čeština ako spisovný jazyk-literatúra mala prevažne náboženský obsah,(žalmy,kázna,modlitby,piesne,legendy,anekdoty,krátke poviedky)-predstavujú začiatky umeleckej prózy-Gesta Romanomu-Činy Rimanov 13-14.

stor.

Svetská a cirkevná literatúra-svetskú literatúru zapisovali popri náboženských dielach v kódexoch.Pre literatúru bol dôležitý synkretizmus(splývanie) náboženských i svetských prvkov.Cirkevná literatúra sa venovala svetskej tematike a svetská si prispôsobaoval niektoré žánre cirkevnej literatúry.Poéziu predstavovali latinské cirkevné piesne.napr.HOSPODINE POMILUJ NY..V próze patrili medzi najpopulárnejšie žánre legendy.Latinské legendy majú nielen literárnu ale aj historick hodnotu.
-legenda o sv.Svoradovi a Benediktovi (Maurus)
-3 legendy o sv.Štefanovi

LEGENDA O SV.SVORADOVI A BENEDIKTOVI
F.S.-väčšia časť legendy je písaná jednoduchým hovorovým štýlom,legenda je stručná,je tam obsiahnutý neveľký úsek rymizovanej prózy.
O.S.-zobrazuje udalosti zo života oboch mníchov,Svorad prijal meno Andrej,Svorad vstúpil do benediktínskeho kláštora v Zobore pri Nitre a neskôr odišiel do pustovne na Skalku pri Trenčíne,trýznil sa,zachovával pôst,–Askéza,Benedikt bol jeho žiak,

LEGENDY O SV.ŠTEFANOVI
-zaoberajú sa jeho bojmi s maďarskými pohanskými kniežatami a úsilím o upevňenie kresťanstva v Uhorsku

Dráma-vyvinula sa z kresťanských náboženských obradov napr.(veľkonočné a vianočné hry).Hrávali sa po latinsky a nemecky.Šlachtická literatúra písaná po latinsky sa orientovala na kroniky.Kronikáry zobrazovali hist.udalosti ktoré spájali s fantastickými bájami a povesťami.ČINY UHROV-Anonym
KRONIKA ŠIMONA Z KÉZY

LITERATÚRA PÍSANÁ PO ČESKY
(SLOVAKIZOVANOU ČEŠTINOU).
-koniec 14.stor.
-najznámejšie pamiatky z poézie hymnická pieseň VITAJ MILÝ SPASITEĽU
-próza-SPIŠSKÉ MODLITBY-autorom je neznámy kňaz zo spišskej kapituly,náplňou tejto pamiatky sú základné modlitby ako aj modlitby za počasie,pokoj atď.
-jazykové prvky-poľské,české,slovenské mali vaic náboženský charakter
-slov.čeština mala viac svetský charakter
-väčšinou mali odborný alebo vecný charakter správy,adm.listiny
RAJECKÁ MESTSKÁ KNIHA 1485
ŽILINSKÁ MESTSKÁ KNIHA 1378-1524
-považuje sa za najstaršiu jazykovú a právnu pamiatku
-nápisy v troch jazykoch-latinčina,nemčina,čeština
-jadro tvoria právne a adm.texty
-skladá sa z troch častí:
1.prepis nemeckého magdeburského práva
2.preklad magdeburského práva do slovak.češtiny
3.obsahuje rôzne mestské zápisy,mestské listiny

PRIVILEGIUM PRO SLAVIS 1381
-nem.kráľ Ľudovít dovolil aby v Žil.mestskej rade bolo zastúpenie žil.a nem. mešťanov v pomere 3:3–rovnocenné


1445-Ján Gutenberg vynájde kníhtlač
-obrovský význam pre ďalší vývoj literatúry
-začala sa omnoho rýchlejšie a lepšie šíriť.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk