Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prekladová a pôvodná literatúra

-staroslovienčina 2 typy literatúry
preklad-ová literatúra
-Konštantín-rituál,brevíar,
-spoločne K a M.-misuál(omšová kniha),4evanjeliá z NZ,žaltár(zbierka žalmov),spevník,breviár(modlitebná knižka pre kňazov),Zákon sudnyj ľjudem(súdny zákonník pre sv.ľudí),opira sa o Eklogy(trestný zákonník byz.cisárov).
-Metod-preložil skoro celý Starý zákon okrem kníh Makabejských,Napomänutie k vládarom,Nonokánon(cirkevný a civilný zákon),
PROGLAS-najvýznamnejšia pamiatka z prekladovej literatúry,vznik v 9 stor.,najstaršia slovanská veršovaná skladba,autor-Konštantín,
Formálna stránka-skladá sa zo 110,12-slabičných veršov bez rýmu,je písaný rečníckym štýlom,ornamentálnosť-amplifikácia a kumulácia,enumerácia(vymenúvanie),anafora(opakovanie slov na začiatku verša),rečnícke otázky,citáty z Biblie
Obsahová stránka-oslava slovanského prekladu písma,ale aj oslava Božích milostí,je to vyzdvihovanie domáceho jazyka a potreba vdelanosti,príklad podobenstva o význame písma a viery,spoznávanie Božej milosti,-,,tak ani duša,žiadna duša bez písmen vedomia nemá o tom božom zákone“.-ak chceme niečo pochopiť alebo sa z toho poučiť,musíme tomu najsôr porozumieť.
-Kyjevske listy(38),Pražské zlomky

-pôvodná literatúra
-Kliment-(bulharský),bol žiakom Konštantina a Metoda,
-Pochvala Cyrilovi filozofovi,Pochvalné slovo na K.a M,
Moravsko panónske legendy-najvýznamnejšie dielo pôvodnej literatúry,prinášajú veľa životopisných údajov(faktov) nie v zidealizovanej podobe,(stavajú na konkrétnych faktoch),skladajú sa dvoch častí:
1/Život sv.Konštantína
2/Život sv.Metoda

1.Život sv.Konštantína
Formálna stránka-je to útvar,ktorý je dlhší a ťažší ako druhá časť,základné prvky rečníckeho štýlu,citáty z Biblie-topické,epitetá,ornamentálnosť-amplifikácia a kumulácia,rečnícke otázky,príčastia a prechodníky.
Obsahová stránka-dielo zachytáva Konštantínovu činnosť ešte pred príchodom na V.M.,
-keď ma 7 rokov sníval sa mu sen,mal si vybrať jednu z navrhnutých žien a on si vybral Sofiu-múdrosť,svoj život zasvätil vzedlávaniu a Bohu,prichádza študovať do Carihradu a tam získava kompletné vzdelanie-aritmetika,filozofia,literatúra,filozofia,učil filozofiu tuzemcov i cudzincov,najťažšia bola preňho obhajoba božieho písma a tojjednota Boha,odišiel na horu Olymp k Metodovi a žil tam v modlitbách a s knihami,prišlo posolstvo od Rastislava,ktorý žiada o učiteľa,cisár si zvolil Konštantína pre jeho vernosť a múdrosť,Konštantína mal Božie vnuknutie ,modlil sa a zjavil sa mu Boh,odchádza na V.M.

aby slúžil Bohu i ľuďom,musí bojovať proti trojjazyčníkom,ak chce uspieť musí hovoriť múdro,a pomáha si prtom citátmi z Biblie,Hadrián uznal staroslovienčinu,neskôr upadol do choroby,v ríme vstupuje do kláštora,prijal meno Cyril a ako 42-ročný zomrel

2.Život sv.Metoda (predpokladá sa,že autorom je Gorazd),
Formálna stránka-je kratší,epickejší,je písaný jednoduchším rečníckym štýlom,kumulácia,amplifikácia,citáty z Biblie,prechodníky,enumerácia,
Obsahová stránka-jadro tvorí činnosť Metoda na V.M.,bol právnik a arcibiskup,náplňou jeho života bola výrečnosť,zachovávanie prikázaní,modlitby,telesná čistota,najskôr žil v pozemskom živote a neskôr odišiel na Olymp tak ako Konštantín,tam sa zasvätil modlitbám a vzdelávaniu,zachovával mníšsku regulu,aj on bol vyzvaný cisárom Michalom III aby nasledoval spolu s Konštantínom cestu na V.M. a tak slúžil ľuďom aj Bohu,zažije veľa napadnutí zo strany farizejov a biskupov a vie že ak sa chce obhájiť musí vystupovať rýchlo a s rozumom,v deň Konštantínovej smrti ho Konštantín prosil aby pokračoval v učení,pokračoval,zajali ho,nevzdával sa,modlil sa,pred smrťou si vybral svojho nástupcu-Gorazd(pretože je priebojný a verí v Boha}.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk