Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Stredoveká literatúra

Vývin Slovenčiny od 9.stor. po uzákonenie
(5.- 15. storočie)
Spoločenské podmienky
- temný stredovek
- ideový a umelecký charakter
- zánik otrokárskeho zriadenia
- pád rímskej ríše
-> feudalizmus- upevňuje sa vďaka kresťanstvu, ktoré silne ovplyvňuje svetonázor vtedajšieho človeka, jeho názor na umenie a morálku
-> ora et labóra! (modli sa a pracuj), rozvrstvenie spoločnosti, vládne cirkev
2 pojmy: 1) nemennosť- vládnuce vrstvy hlásajú, že všetko je dané a úsilie po zmenách je zbytočné (topika- statické, monotónne, ustálené)
2) nadzmyslovosť (transcendentálnosť)- iný svet, viera vo vyšší nadzmyslový, nadpozemský, večný boží svet, odviesť pozornosť od pozemského života, problémov -> ovplyvnená kresťanstvom
- pozemský svet (pominuteľnosť)= nedokonalý obraz nadpozemského (všetko večné)
a) v obsahu (náboženská tématika)- imitácia Biblie- v obsahu nájdeme nadzmyslovosť
b) vo forme- dôležitejšia ako obsah, princíp nemennosti, ustálené stereotypne sa opakujúce obrazy, citáty
- symbolika, idealizovanie (len dobré vlastnosti, tradične ustálené vlastnosti), alegória (skrytý zmysel), typizovanie
- idealizované typizovanie -> ideálny typ, ustálené vlastnosti- kladné, stredovek- postava svätca = vzor kresťanstva
- rétorický štýl- ozdobný, básnický, expresívny, citový
- jazykové prostriedky- amplyfikačné (rozširovacie)
- kumulačné (hromadiace)
prirovnania, epitetá, metafory, opakovania, inverzný slovosled
Rozdelenie: a) náboženská- náboženský, výchovný obsah
žánre- legendy (príbehy o svätcoch, po smrti konali zázraky, idealizovaná postava, má všetky kresťanské cnosti ->múdrosť, sila viery, oddanosť Bohu, mravná dokonalosť) askéza= tvrdý spôsob života
- náboženské piesne
- kázne (exempla- mravný život- spestrenie, príbehy z každoden. živ.)
b) svetská feudálna lit.- spätá so životom a svetonázorom feudálov
žánre- veršovaná epika (eposy)- hrdina- šlachtic- silný, statočný, oddaný
Bohu
- ľúbostná lyrika
Arabská lit. (pol. 7. stor.)
- 2 významné diela
• Korán- svätá kniha moslimov, základné náb. dielo arabskej a islamskej kult.

- záznam božích právd pripisovaných Mohamedovi (formuloval dogmatické= večné)
predpisy svojho učenia, význam pre formuláciu duchového sveta mohamedánov
- zlomky kresťanský a židovských legiend o Jozefovi Egyptskom, Mojžíšovi,
Dávidovi, Šalamúnovi
• Tisíc a jedna noc- zbierka orientálnych rozprávok a príbehov (Sindibád, Šeherezáda)
Francúzska lit. (pol. 11. stor.)
-piesne o hrdinských činoch
• Pieseň o Rolandovi- hrdinský epos, hrdinovia sú rytieri
- Roland padol do pasce pri križiackých výpravách, cisár Karol
mu prichádza na pomoc ale neskoro
- dvorná lyrika- trubadúri
Nemecká lit. (12. stor.)
-miniesängri- dvorní básnici
• Pieseň o Niebelungoch- hrdinský epos, Siegfried oženil sa, našiel poklad manželka
ho zabije (za pomoci vodcu Hunov Burgundov) sama
zomiera, poklad sa už nenájde
Ruská lit. (12.stor.)
- hrdinská epika, byliny o bohatieroch, prednášali ich gušľari- sprevádzaní na hud. nástroj.
• Slovo o pluku Igorovom- hrdinský epos, boj ruského kniežaťa Igora<->kočovnými
kmeňmi
Rytierske eposy- rytieri ochraňovali dámy
• Fran.- Povesť o Tristanovi a Izolde- Thomas de Bretogne
• Nemecko- Epos o Tristanovi a Izolde- Gotfried von Strassburg
 hrdinovia sa omylom napijú zázračného nápoja, smrteľne sa do seba zamilujú a
napokon spolu zomierajú
Mestská svetská lit.- po dvornej lit.
- zobrazovala každodenný život, kritika spoloč., zábavná funkcia
Fran.- Fabliaux (krátke veršované poviedky)-zosmiešňovali feudálov a kňazov
Dráma (13. stor.) kňazi hrali v kostoloch, udalosti zo života Krista, apoštolov a svätských
osôb, téma- záchrana kajúceho hriešnika
Česká lit.
 v staroslovienčine vznikali legendy a náb. piesne (Hospodine, pomiluj my- hospodine zmiluj se nad nami)
 v latinčine Kronika česká- Kosmas- Chronica Boemorum- vybájené časy do 12. st
 po česky- Damilova kronika (veršovaná)- neznámy autor, najstaršie časy, obraz českých dejín- vznik satirickej lit- zachovaná v Hradeckom rukopise- Desatoro kázanie božie
- husitské hnutie (zač. 15.

stor.)- vychádzalo z učenia Jána Husa (profesor Pražskej univerzity, kazateľ v Betlehemskej kaplnky v Prahe)
- kritizoval predávanie odpustkov- Knižky o Svätokupectví
- vedúca postava revolučného hnutia, boj proti cirkevnej hierarchii
• Postila (kázne) písal vo vyhnanstve
• Výklad viery
• Desatera a Páteře – modlitby vo vlasteneckom duchu
- tvorca moderného spisovného jazyka
- v Kostnici ho upálili za kacírstvo
• Kto jsú boží bojovníci- pieseň symbol husitského hnutia- boj proti feudalizmu
- šírenie aj na Slovensku- bratríci, Jednota bratská
Peter Chelčický- hlásal rovnosť medzi ľuďmi
Slovenská stredoveká lit.
(800- 1500)
2 vývinové obdobia
1) lit. písaná po starosloviensky (863- 1000)
2) lit. písaná: a) po latinsky (10.- 15. stor.)
b) slovakizovaná čeština (od 2.pol. 14. stor.)
Veľkomoravské obdobie
(prvá tretina 9. stor.)
- spojenie Nitrianskeho a Moravského kniežatstva
- zjednotiteľ Mojmír
- nástupca Rastislav (synovec Mojmíra), zveľadil ríšu, upevnil pozíciu VM doma i za hranicami, rozšíril hranice až do Potisia, uzatvoril spojenectvo s bulharmi
- orientácia Rast. politiky- chcel upevniť nezávislosť VM
- osamostatnenie VM
- zriadenie vlastného biskupstva
- 863- vyslal misiu na byzantský dvor k cisárovi Michalovi III, so žiadosťou o vyslanie
učencov, vierozvedcov-> vyhovel, vyslal Konštantína a Metoda (šíriť kultúru, aby rozumeli latinčine)
METOD- starší, nar. 813 právnik, volal sa Michal, po vstúpení do kláštora na hore Olymp, prijal meno Metod, grécka nár.
KONŠTANTÍN- mladší, nar. 826, bibliotékar-> zástupca patriarchu, profesor na Univerzite v Konštantínopole, Filozof, ovládal arabčinu, latinčinu, hebrejčinu, gréčtinu, staroslovienčinu
- Úlohy- 1. výchova domácich kňazov
2. kultúrna činnosť( vzdelávanie, christianizácia- obrátenie na kresťanskú
vieru, bohoslužby v jazyku zrozumiteľnom ľudu
->odpor franských kňazov (ovládali- hebrejčinu, latinčinu, gréčtinu)
Konštantín a Metod prišli k Veľkomoravským Slovanom, ktorí mali pomerne vysokú materiálnu kultúru, prišli na územie, kde existoval domáci kult. jazyk a terminológia
- obhájili sloviensku liturgiu (chcel to Hadrian II.)
- Metod bol vysvätený za biskupa a jeho žiaci za kňazov
- Konštantín bol chorľavý, vstúpil v Ríme do kláštora a prijal rehoľné meno Cyril (zomrel 14.2. 869)
- pápež obnovil Panónske arcibiskupstvo a Metoda vymenoval za arcibisk. a pripojil k nemu Veľkú Moravu
- Svätopluk (po Rastislavovi)- prisluhovač franských kňazov, zlá situácia pre Metoda a jeho žiakov, po M. smrti bola zakázaná slovienska liturgia, žiaci boli vyhnaní z VM a usadili sa na území Bulharska a Chorvátska
Metodovi žiaci- sv. Gorazd, sv. Sáva, sv. Kliment, sv. Naum, sv. Agelár

Významné kultúrne činy:
1.) zostavenie 1. slovanského písma- HLAHOLIKA
- mala sa s ňou zdôrazniť nezávislosť Slovanov
- 38 znakov
-> základ- písmená malej gréckej abecedy (24 písmen malej gr.ab., 7 znakov tajné gr.

písmo, 7 znakov neznáme grafické systémy)
- ozdobnosť, tvarová vznešenosť, písmená sú na hornej linke riadku, nerovnaká výška
- symbolické prvky kresťanstva
- prepracovaním hlaholiky (metodovi žiaci na území Bulharska) vznikla CYRILIKA, Konštantín zvaný Bulharský
-> základ- písmená veľkej gr. ab., základ azbuky
2.) založenie 1. slovanského spisovného jazyka- STAROSLOVIENČINA
->základ- bulharsko- macedónske nárečie Slovanov z okolia Solúna
3.) vytvorenie prvej slovanskej prekladovej a pôvodnej tvorby

Prekladová tvorba solúnskych bratov
náboženské knihy
- Nový zákon- 4 evanieliá
- misál (omšová kniha)
- žaltár (kniha žalmov)
- breviar (modlitebná kniha kňazov)
- spevníky
- súdny zákonník pre všetkých ľudí (právny poriadok) preložil Metod
Pôvodná tvorba
PROGLAS (9.stor.)
autor- Konštantín Filozof
téma- predhovor k preklade evanieliá
- prvá slovanská báseň
obsah- 11 veršov, nerýmovaná, apostrofická, 12- slabičná,
- teologický: oslava prekladu písma a vyzdvihnutie domáceho jazyka ako základu a
sprostredkovateľa knižnej vzdelanosti
idea: „ Chcem radšej iba pätoro slov povedať rozumom prostým chcem tých päť slov vy-
rieknúť, aby aj bratia všetko porozumeli, než nezrozumiteľných slov riecť tisíce.“

Tvorba žiakov solúnskych bratov (9.stor.)
žánre- moravsko- panónske legendy
autor- Kliment, predpoklad- viacerí žiaci
idea- oslava solúnskych bratov (príchod, učenie, vzdelávanie)
- obrana slovanského písma, obradov a kresťanskej kultúry
• Život Konštantína
- legenda
- určený pre širšiu európsku verejnosť, => celoeurópsky kontext
obsah- filozoficko- teologické otázky
- podrobne opisuje udalosti z Kon. života (po jeho smrti) – detstvo, štúdium,
pôsobenie na VM, obhajoba liturgie, smrť
- najrozsiahlejšia prozaická práca, kt. sa zachovala z VM
• Život Metoda
obsah- vnútorné pomery na VM
- panovanie Svätopluka
- stručnejší, menej rétorický, menej legen. prvkov, hagiografia- životopis svätca
=> 10. stor. zánik VM => vznik Uhorský feudálny štát (latinčina)
- strediská vzdelanosti: kláštory, univerzity, (vyššie vzdelanie v zahr. Praha, Viedeň, Krakov)
- Akadémia Istropolitana (1465- 1491) Matej Korvín
- jazyky: latinčina- administ., liturg., liter.
slovanské nárečie- hovorová, len nižšie vrstvy
čeština- slovakizovaná čeština)- náb. lit., spis.jazyk
synkretizmus- splývanie náboženských a svetských prvkov
1.) lit. po latinsky
a) náboženská
• Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi
autor- biskup Maurus
obsah- život sv.

Svorada, vstúpil do benediktínskeho kláštora Zobor, prijal rehoľné meno Andrej, žil ako pustovník na Skalke pri Trenčíne, asketický život, po smrti koná zázraky, Benedikt- jeho žiak, zabitý kvôli peniazom
• Tri legendy o sv. Štefanovi
- spracúva pomery v Uhorsku- upevňovanie kresťanstva
b) svetská lit.
-kroniky
• Anonymova kronika
• Kronika Šimona z Kézy
2.) po česky
a)náboženská
piesne- Vitaj milý spasiteľu!
Ó, verný kresťane
Mária Matko!
- próza- Spišské modlitby
b) svetská
• Žilinská mestská kniha.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk