Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Romantizmus v slovenskej literatúre

Romantizmus v literatúre
téma- čerpajú predovšetkým z minulosti: VM, Jánošík, Matej Korvín, MČT, vojny proti Turkom
súčasnosť zobrazujú ako obdobie neslobody
v budúcnosti vidia realizáciu tohto ideálu
zobrazujú život všetkých spoločenských vrstiev
významnú úlohu vo vzťahu k postavám zohráva príroda
ústrednou myšlienkou vo všetkých dielach je ideál slobody: najprv národná, potom až osobná
postavy- kolektívny hrdina
konflikt- medzi ideálom a skutočnosťou
boj dobra a zla
boj medzi slobodou a útlakom
rozvíjajú sa všetky lit. druhy
preferovaná je lyrika
výrazové prostriedky- ľudová slovesnosť(zdrobneniny, opakovania, epiteton...)
národné jazyky
sylabický veršový systém: rovnaký počet slabík vo verši
verše združené rýmom
v polovici verša je zvuková pauza- cezúra
verš sa kryje s myšlienkou

Hegel
bol presvedčený, že ľudstvo sa časom zdokonaľuje a dosiahne dokonalosť
históriu ľudstva si predstavuje ako špirálu, v ktorej vždy na určitom kúsku (etape vývoja) stojí určitý národ alebo skupina
stotožňoval sa s presvedčením, že táto úloha čaká Slovanov
za ich prednosť považoval citovosť
základom vývoja spoločnosti bol ustavičný konflikt dobra a zla, tak u jednotlivcov ako aj vo spoločenstvách - bol presvedčený, že ak v tomto konflikte nadobudne prevahu zlo, zasiahne absolútny duch v prospech dobra- dobro vyhrá a opäť sa dostane do konfliktu s novým zlom...
toto ustavičné pokračovanie vývoja považoval za základ vývoja
pod absolútnym duchom treba rozumieť silu pozitívnej morálky

Herder
„Ľudová kultúra je základom národnej kultúry a ľud. slovesnosť základom národnej kultúry“
toto tvrdenie zvyšuje záujem o ľud. slovesnosť
J. M. Hurban
najbližší Štúrov spolupracovník
stál pri zrode všetkých dôležitých rozhodnutí a dokumentov
najaktívnejšia politická osobnosť
v roku 1861 ako prvý zareagoval na októbrový diplom ( zrovnoprávnenie Maďarov, Čechov a Rakúšanov)-rovnaké práva aj pre Slovákov: Memorandum Slovenského národa
venoval sa aj kultúre: pokračoval vo vydávaní časopisu (Slovenské pohľady na vedy, umenie a literatúru)
literárna dielo: publicistika- príspevky do novín a časopisov
cestopisné reportáže zo slov. a čes. prostredia
Cesta Slováka ku bratrům slavenským na Moravě a v Čechách- porovnáva slov. a čes. prostredie
konštatuje vyššiu vzdelanostnú úroveň, všíma si robotnícke prostredie
epika- próza- história
- súčasnosť
priťahovala ho VM
Gottšalk- román je spätý so šírením kresťanstva medzi Slovanmi ešte pred príchodom vierozvestov. Pohanskí Slovania zabijú svoje knieža, pretože podporuje kresťanstvo, ktoré šíria nemeckí misionári
vyslovuje názor, že cirkev by sa nemala angažovať v politike
Olejkár- novela(MČT)
2 skupiny ľudí: sympatizanti a nepriatelia MČT
veľa intríg, tajomstiev, ľúbostný motív
upozorňuje na negatívne javy v spoločnosti a v ľuďoch
satirický charakter
Od Silvestra do troch kráľov- novela, hrdinom je starý mládenec. Jeho cieľom je zhŕňanie majetku.
Zistí, že jeho slúžka ma výherný los, a tak jej ponúkne manželstvo, lenže po svadbe zistí, že žreb predala
ako protipól chamtivého sebeckého mešťana vystupujú predstavitelia národnej uvedomelej inteligencie
Korytnické poháriky- ostré odsúdenie alkoholizmu ľudu
Slovensko a jeho život literárny- literárno- kritické dielo
nedokončil životopis Ľudovíta Štúra
stal sa jedným z najvšestrannejších a najaktívnejších.

Janko Kráľ
najväčšiu pozornosť venoval jednotlivcovi a jeho pocitom
jeho dielo je charakteristické revolučnosťou a radikálnosťou
usiloval sa o zmenu spoločnosti, v ktorej je človek neslobodný
tento cieľ sa snažil dosiahnuť aj aktívnou revolučnou činnosťou
v roku 1842 prišiel do Bratislavy, kde sa zapojil do spoločenského diania
bol znalcom európskej literatúry
prvé dni revolúcie zažil v Pešti, odkiaľ prišiel na Slovensko, kde so svojim kamarátom poburovali poddaných do boja proti feudálom
dostali sa do väzenia
po prepustení organizoval dobrovoľnícke oddiely
na všetky udalosti reagoval poéziou
po porážke žil pod policajným dozorom
literárne dielo: prvotiny- epika, historická tematika, v češtine
jeho talent sa rozvinul pod vplyvom revolúcie a spis. slovenčiny
II. ročník almanach Nitra- lyrický charakter
filozofický podtext
najpôsobivejší obraz príčin i cieľov revolúcie
Duma Bratislavská- reakcia na zosadenie Štúra v lýceu
Jarná pieseň- ohlas na vypuknutie revolúcie
Duma dvoch bratov- poprava revolucionárov
Slovo- koniec Bachovho absolutizmu
Tri vŕšky- viera v slobodu národa
za vrchol jeho diela sa považujú balady:
Zverbovaný- hrdinom je mladý človek, ktorý nie je spokojný so spoločnosťou, preto sa dá zverbovať do vojska, ostatní ho odrádzajú, no svoje rozhodnutie nezmení. Chce zmeniť svoj život
vyjadruje myšlienku o práve každého človeka na slobodu a šťastie. Verí v zmenu spoločenského systému
Zabitý- myšlienka lásky, vernosti, citového života človeka v súlade s prírodou
Zakliata panna vo Váhu a divný Janko- tlmočí nepokoj, zdá sa mu, že ho niekto ovláda, že sa nemôže slobodne rozhodnúť túži po súlade s prírodou
Slovákov charakterizuje ako spoločnosť, ktoré sa vie tešiť zo života, je citovo založené, schopné prejaviť spolupatričnosť
porovnáva mesto s dedinou
Janko sa rozhodne zachrániť zakliatu pannu, aby si ho ľudia vážili-> pozná podmienky úspechu- musí všetko, čo má na sebe obrátiť na ruby-> zabudne však na meštek na tabak a zahynie vo vlnách Váhu
autor vyjadril viacero názorov. jednotlivec má len malú šancu na úspech, pre svoj ideál musí byť pripravený obetovať aj život, nevyhnutnosť činu.
Má alegorický a symbolický charakter: zakliata panna = Slovensko, slovenčina, sloboda
prevrátenie vecí =zmena spoločnosti
Výlomky z Jánošikova- romantický epos, zbojnícka tematika, myšlienka pomsty za skutky, ktoré spáchali páni
Dráma sveta- najnáročnejšie a najzaujímavejšie dielo
cyklus básní dialogického charakteru, v ktorých sa autor zamýšľa nad históriou ľudstva
komentuje a hodnotí jednotlivé obdobia, zamýšľa sa nad vznikom a zmyslom života človeka, zaujímajú ho úloha vojny vo vývoji ľudstva, poslanie Slovanov, jednotlivé soc. skupiny, dobro a zlo, príčiny ich vzniku
venoval s najviac svojej dobe, úlohe moci a mocných v spoločnosti =Zloboh- Matternicha, ktorého obklopujú radcovia- čerti
rozhovor medzi nimi, do ktorého vstupujú básnici a novinári- zamýšľa sa nad nimi ako nad ovládajúcou skupinou
otvorene poukazuje na prostriedky ako získať moc: získať dôveru ľudí- zneužiť ju- ľud udržiavať v nevedomosti, aby nebol si vytvoriť vlastný názor- novinári majú prekrúcať skutočnosť- orientovať na nepodstatné javy- spoločnou úlohou odmietanie všetkého, čo je nové zobrazenie násilia, ktoré Zloboh používa proti ostatným, aby ľudí udržal v poslušnosti irónia a satira

Andrej Sládkovič
najlyrickejší spomedzi štúrovcov
jeho dielo bolo ovplyvnené Heglovou filozofiou
v roku 1840 sa zapojil do všetkých aktivít štúrovcov
do revolučných bojov sa nezapájal, pretože to bolo proti jeho mierumilovnej povahe, ale podporoval revolučné aktivity príležitostnou poéziou
literárne dielo: lyriky, pokúšal sa aj o epické diela
základom jeho tvorby sú 3 básnické diela:
1)Sôvety v rodine Dušanovej- lyrické dielo, má podobu rozhovoru
rodina- alegórie ľudstva, Dušan: hlava rodiny- svetový duch, morálka celého ľudstva, Dušica- láska, deti- hodnoty života, ľudské vlastnosti a pocity(Smejka, Túžbena): Svoboda mal privilegované postavenie medzi deťmi
dej: deti súperia o vedúce postavenie v rodine, istý čas sú v rovnováhe negatívne i pozitívne vlastnosti- pod vplyvom Umka získali prevahu pozitívne vlastnosti- zasiahne otec a jednoznačne podporí Umkovu stranu- na čelo rodiny sa dostal Svoboda – Heglova filozofia (romantizmus: antitéza, víťazstvo slobody)
dielo ma satirický, filozofický a alegorický charakter
2)Detvan- lyricko- epické dielo
pozostáva z 5 častí: Martin, Družina, Slatinský jarmok, Vohľady, Lapačka
Martin, Elena sú hrdinami(idealizovaní)- predstavitelia slov. národa
V súlade s Heglovou filozofiou vytvoril obraz Slováka, ktorý sa postupne zbaví zlých vlastností a uvedomí si svoje kvality a bude ich rozvíjať- chcel vytvoriť príklad pre Slovákov a povzbudiť ich
Martin: spravodlivý, zmysel pre krásu, cítil stými ktorým ubližovali, citovo založený(láska k Elene), statočný, odvážny, sebavedomí(je si vedomí svojich kvalít a hodnôt)
hrdý na svoj soc. pôvod a národnú príslušnosť
Elena: verná, krásna, citovo založená, úprimná, statočná
idealizovaná postav panovníka
3)Marína- lyrické dielo, má 291 strof, každá má 10 veršov
východiskovou témou je vyjadrenie lásky najprv k žene, a potom k národu
lásku bral ako 1 z najzákladnejších hodnôt života človeka
týmto dielom pretlmočil, že každý má právo na prežitie lásky
Marína: jej fyzická krása, príťažlivosť a taktiež aj jej duševné kvality
vyjadruje rôzne odtiene vzťahu k Maríne
intenzívne prežíval sklamanie z rozchodu, ale zároveň Maríne ďakuje za prežitie tohto sklamania, pretože cit, ktorý v ňom vyvolala a rozvinula, adresoval k národu
v tejto časti predstavuje Marínu ako vílu, ktorá ho sprevádza Slovenskom
dielo obsahuje reflexie na rôzne iné témy: mladosť(mladý človek je ten, ktorý je schopný rozmýšľať a mať cit pre nové myšlienky, pre vývoj)
je hodnotené ako útvar pásma(celok, ktorý pozostáva z viacerých tematických častí, spája motívy časovo- priestorovo nesúvisiace, objavujú sa aj epické prvky)
písal aj príležitostnú poéziu- Svätomartiniáda- memorandové zhromaždenie z Martina - Lipa Cyrillo- Metodská
epika: veršovaná poviedka: Milica(inšpirovaná srbským odbojom proti Turkom) epos: Mikuláš Šubič Zrínsky na Sihoti(vyvracia v ňom názory maďarských historikov a umelcov, ktorí ho predstavili za maďarského hrdinu)

Ján Kalinčiak
zakladateľ historickej novely a autor prozaických diel
Janko a Štúr zohrali významnú úlohu
jeden z najaktívnejších členov
literárne dielo: venoval sa umeleckej literatúre a historickej a teoretickej lit.
umelecká- začal poéziou, pokračoval prózou- dominuje téma histórie: a)Slovania. povzbudenie národného sebavedomia
b)slovenský národ: cieľom spracovania tejto tematiky bolo potvrdiť históriu ako atribút národa
diela majú vysokú umeleckú a filozofickú hodnotu
majú romantický charakter- ľúbostný vzťah(často trojuholník, ktorý končí tragicky) historické diela sú ilustráciou
2. skupinu tvoria diela, v ktorých sa snažil nájsť v minulosti problém, ktorý je rovnaký pre súčasnosť =nadčasový problém
Mládenec slovenský- téma VM(po rozpade), 9.stor., v diele vystupuje postava, ktorá je symbolickým zobrazením Ľ. Štúra
Knieža liptovské, svätý duch, Bratova ruka,
Milkov hrob: Žilina, 15.stor.
do richtárovej dcéry sa zaľúbi Milko, rodičia s tým nesúhlasia- lenže Máriu chce aj šľachtic Vladimír, ktorý sa chce v prípade neúspechu pomstiť mestu- Vladimír zavraždí Milka- Mária sa nedokáže zmieriť so smrťou, tak sa vyberie na Milkov hrob, kde sa chce zabiť- lenže Vladimír sa stále pohyboval okolo hrobu, keďže je preoblečená nespozná ju a zabije ju- v tom zasiahne Vladimíra blesk
dielo má prvky realizmu
Reštavrácia: obraz slovenskej spoločnosti
autor sa orientuje na zemianstvo, ktorý sa chystá voliť župných úradníkov- o miesto vicišpána sa uchádza Adam Bešeňovský a Ján Potocký- každý z nich sa snaží získať čo najviac hlasov(podplácaním, vyhrážaním...)- rozhodne to rodina Levických, ktorá podporila Potockého, pretože sľúbil Števkovi, že bude jeho zástupca- potreboval to, aby sa potom mohol oženiť s dcérou Adama B.- Adam dal túto ponuku, pretože bol presvedčený, že sa to nemôže nikdy stať- príbeh končí harmonicky: Potocký vyhrá(Števko sa stane zástupcom) významnou časťou diela je zobrazenie materiálneho a morálneho stavu zemianstva došiel k názoru, že táto spol.
vrstva nie je schopná viesť spoločnosť a nemá na to morálne právo
kontrast: vlastnosti ľudu a zemianstva
zaujímavé je jazyk: vyskytuje sa tu množstvo porekadiel, prísloví

Ľudovít Štúr
základné vzdelanie mu poskytol otec
v pokračoval v štúdiách v Rábe
o roky neskôr prešiel do Bratislavy a stal sa študentom Evanjelického lýcea
až tu sa prejavil jeho záujem o históriu a jazykov
v roku 1829 sa utvorila Spoločnosť Česko- Slovenská, ktorá sa stala liahňou štúrovcov
- činnosť spolku: spočiatku sa venovali otázkam jazyka, literatúry
- najprv to boli slovanské národy, no postupne prešli na otázky slovenského jazyka, lit., histórie a kultúry
- začali sa zaoberať postavením slovenského národa v tej dobe a nevyhnutne sa dostali k požiadavke riešiť jeho svojbytnosť a rovnocenné postavenie v Uhorsku
hneď po príchode sa zapojil do spolku a jeho zásluhou spoločnosť sformovala program
- program mal ciele: svojbytnosť národa, odstránenie feudalizmu
- charakter práce bol samovzdelávací
- cez prázdniny chodili po Slovensku a získavali a odovzdávali informácie a popri tom zapisovali jednotlivé prejavy ľudovej slovesnosti
- rozhodli sa vydávať politické noviny
- keď zistili aká je situácia na Slovensku, vytvorili prvé požiadavky adresované vláde
- reakciou bol zákaz spoločnosti
podľa neho bol zmysel štúdia-> kvalifikovaná pomoc národov
odišiel na univerzitu v Halle
v Prahe sa stretol so Šafárikom
po návrate do Bratislavy intenzívne pripravoval uzákonenie spis. slovenčiny
v roku 1843 bol odvolaný z lýcea
v 1844 bol založený spolok Tatrín, ktorý združoval mladú slovenskú inteligenciu
v 1845 vyšli prvé politické noviny: SNN, Orol tatranský
- plnili aj osvetovo- výchovnú funkciu, podporovali vznik spolkov miernosti
navštevoval rôzne kraje Slovenska- udržiavanie a posilnenie slovenskej vzájomnosti
v 1847 vstúpil aktívne do politiky
na sneme vystúpil so 6 prejavmi, ktoré mali 2 témy: zrušiť poddanstvo, pôdu rozdeliť medzi poddaných potvrdenie atribútov slov. národa, najmä jazyka
- jeho názory neuspeli, lebo väčšina poslancov boli Maďari
- rokovanie snemu prerušila revolúcia
v 1848 začala revolúcia:
- 10. mája boli v Lip. Sv. Mikulášovi
- predložili dokument s predbežnými cieľmi
- ten ich poslal uhorskej vláde
- požiadavky odmietli a aktérov obvinili z vlastizrady
- museli opustiť Slovensko, šli do Prahy
Štúr sa stal jedným zo spoluorganizátorom Slovenského zjazdu
požiadal tam o materiálnu a morálnu pomoc
hlavne tlačil na Pruského cára, ktorý sa mal prihovoriť u rakúskeho cisára za žiadosti, požiadavke však bola nad sily ruských delegátov
jediný, ktorí prisľúbili všestrannú pomoc boli Srbi, Chorváti a Česi
z Prahy odišiel do Viedne a spolu s českými dôstojníkmi začal pripravovať vojsko, ktoré malo realizovať tento program silou
v septembri 1848 vo Viedni bola ustanovená SNR ako výkonný aj zákonný politický orgán
niekoľko 1000 sa zapojilo do bojov, no nedosiahli žiadne úspechy, a preto sa Štúr odhodlal
k poslednému kroku
spolu s ostatnými požadovali stretnutie s cisárom, ktorý im prisľúbil splnenie požiadaviek ak sa pridajú do boja proti Maďarom
Štúr nemal inú možnosť, a preto súhlasil
Maďari boli porazený pri Világoši, ale aj všetci ostatní, ktorí chceli svojbytnosť národa
panovník nielenže nesplnil, čo sľúbil, ale po revolúcii obvinil štúrovcov z protištátnej činnosti
mnohí sa dostali do väzenia
Štúr žil pod policajným dozorom
venoval sa už len vedeckej činnosti- rezignoval
význam Štúra spočíva v tom, že ako prvý zjednotil Slovákov a vyprovokoval ich k aktivite
literárne dielo : vydávanie časopisu
Náuka o reči slovenskej- gramatika
Nárečie slovenské a potreba písania v tomto nárečí
Slovanstvo a svet v budúcnosti- bolo určené pre odborníkov, historické dielo
spája ho s cárizmom a odsudzuje západnú civilizáciu
nadväzuje na Heglovu teóriu dejín o špirále
O národných povestiach a piesňach plemien slovanských- vedecké dielo, vyjadruje presvedčenie, že slovenská literatúra musí vychádzať z ľudovej slovesnosti
z ľudovej slovesnosti najviac hodnotí pieseň tlmočí dušu národa. morálku, city a iné duch. schopnosti porovnáva slovenský národ s inými slovanskými národmi
lyrika sa delila na osobnú a spoločenskú
ľúbostné motívy ╝ ╚ súdobá a historická
reaguje na javy v tejto dobe╝
Spevy a piesne- zbierka básní
aktivity: politické, pedagogické, vedecké, básnické, publicistické.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk