Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

24. UMELECKÉ STRVÁRNENIE SPOLOĆENSKÝCH A HISTORICKÝCH PRENIEN DOBY A OSUDY ĽUDÍ V SÚČASNEJ PRÓZE

24. UMELECKÉ STRVÁRNENIE SPOLOĆENSKÝCH A HISTORICKÝCH PRENIEN DOBY A OSUDY ĽUDÍ V SÚČASNEJ PRÓZE
(L. ŤAŽKÝ, V. ŠIKULA, L. BALLEK, P. JAROŠ, D. MITANA)

Postmoderna – post→ nachádzajúce sa za niečím
znaky: 1) pluralizmus formy – v jenom diele sa môže nachádzať forma viacerých
žánrov (umelecká lit. popri lit. faktu, textová koláž)
2) narúšanie kauzálnosti – aby to nenavodzovalo myšlienku chaosu dnešného
sveta, iracionálnosť
3) prvky grotesky – zosmiešňovanie
4) odcudzenie človeka, utrpenie, skepsa

LADISLAV ŤAŽKÝ
- odmietal metódu socialistického realizmu , volil moderné postupy prózy, používal prvky existencializmu, prevažujú v tvorbe vnútorné monológy, v dielach je veľká citovosť, baladickosť, dej pomaly plynie, používal kresťanskú symboliku, zaujímal sa o filozofické otázky (život, smrť, vina a hriešnosť jednotlivca)
Amenmária. Samí dobrí vojaci – román, hl. postava Matúš Zraz, vojak slov. armády, ktorý sa dostal po boku Nemcov až na Ukrajinu, kde si uvedomil, že nechce byť dobrým slov. vojakom. Má pocit viny za vojnu a má pocit, že je s nimi AMEN. Pokračovaním tohto románu je román: Evanjelium čatára Matúša
trojnovela: 1) Kŕdeľ divých Adamov
2) Dunajské hroby
3) Hriešnica žaluje tmu
Kŕdeľ divých Adamov– dej sa odohráva okolo rodiny Františka a Márie Svitekovcov. ich syn Ján vstúpil do nem. oddielov. Dej sa odohráva v Petržalke. Otec je proti tomu vstupu, pociťuje to ako zradu vlastnej krvi. Ján prežíva pocit hanby a poníženia, neskôr sa v ňom ozvala krv a snaží sa chrániť otca. Otca hodili do Dunaja a Ján skočil za otcom. Jánovi sa podarilo vytiahnuť otca na breh. Novela končí tým, že Franta vyháňa syna Jána z domu. V diele veľa vnútorných monológov (využíval detailizmus, citovosť, baladickosť) , ide aj o prvky existencializmu, pocit viny jednotlivca v čase vojny
Hriešnica žaluje tmu – Imaginárny rozhovor desiatnika Zvalu s mŕtvou milou Natašou. V rozhovore mu
Nataša rozpráva o ich živote, bojoch a o jej smrti. Zvala asistoval pri znovupochovávaní vojakov. Znovupochovávanie do spoločných hrobov opísal veľmi citovo až lyricky.

Autor konštatoval, že len ľudia dávajú zemi piť krv namiesto vody.

Autor sa venoval aj týmto problémom v týchto dielach - kolektivizácia román - Kto zabil Ábela
Zo súčasnosti, problémy rodného kraja, výstavby diel v socializme, román – Pred potopou
Osudy jednoduchého človeka, dedinčana román - Aj v nebi je lúka
problémy športu – šport môže priviesť aj smrť, román - Smrť obchádza štadióny

VINCENT ŠIKULA
- zobrazovanie rodiska – Modry, zobrazoval detstvo a mladosť, obyčajný dedinčania, ľudia z periférie (okraja) života, humorný charakter, autobiografický charakter = z toho všetkého vyplýva nemohúcnosť pohnúť vecami dopredu, pocity zlyhania.

S Rozarkou – novela
- baladicky ladený príbeh sestry a brata. Rozarka je síce fyzicky vyspelá, ale je mentálne zaostalá (na úrovni dieťaťa). Autor v novele zobrazil tragiku večného zakliatia človeka do polohy dieťaťa.
Prázdniny so strýcom Rafaelom - rozprávkový príbeh
- prázdniny prežíva malý Vincko
- veľa humorných zážitkov, ktoré prežíva Vincko v kapele starých mužov (hral na heligón)

Nebýva na každom vŕšku hostinec - novela
- zobrazil príbehy dvoch dedinských tulákov a vzťah ded. chlapca Vincka k nim. Majstri, muškát a Vilma – trilógia
Ústrednou postavou je jeden zo synov tesárskeho majstra Imrich Guldán. Dospievanie prežíva pokojne, v rodinnom prostredí, kým ho udalosti nestrhnú do povstania. Zažije porazeneckú fázu, vracia sa fyzicky zlomený a mravne otrasený a takto aj zomiera. Jeho žena Vilma aj napriek láske a obetavosti nedokáže uzdraviť manžela.

LADISLAV BALLEK
- tvoril tradičný realizmus s prvkami lyrizmu
Južná pošta – zbierka noviel,
- autor zobrazil autobiograficky, opisuje mladého chlapca a proces jeho dospievania. Odohráva sa v meste Šahy (Palánk).
Pomocník – román, vrcholné dielo
Odohráva sa v Palánku v prvých rokoch po vojne. Hl. hrdina je Riečan, ktorý mal zásluhy z partizánskeho hnutia, preto mu pridelili dom aj mäsiarstvo a sa z Horniakov presťahoval s rodinou na Dolniaky. Keď prišiel do palánku, našiel len rozklad a špinu. V dome našiel pomocníka, volal sa Volent Lančarič. Rozhodol sa Volenta si nechať ako pomocníka do obchodu. Volent spôsobil postupné zbohatnutie Riečanovej rodiny (dopomohol k novému domu, vile, mäsiarstvo prosperovalo, získal si Riečanovu ženu a dcéru, pašoval tovar). Začali pohŕdať Riečanom a potom ho odvrhli. Riečan odtiaľ odišiel. Volent sa oženil s jeho ženou, ale ona ho nakoniec nechala. Tak sa oženil s Riečanovou dcérou, ale v rodine boli nezhody. Volent začal piť, dostal sa ja do väzenia. Riečan sa vrátil do Palánku a odviedol si zúboženú dcéru aj vnučku. Volent spôsobil na jednej strane zbohatnutie a na druhej strane rozložil rodinu- morálny úpadok. Pokračovaním románu Pomocník je román: Agáty

PETER JAROŠ
Tisícročná včela – román, názov vznikol z pripodobnenia človeka ku včele, pretože pracovitosť a usilovnosť ho vždy spasili. Dej sa odohráva na Liptove v dedine Hybe. Chlapi sa živili roľníctvom, privyrábali si chodením na múračky. Je to v období posl. 30-tych rokov R-U monarchie (1890 – 1918)
1. generácia: hl. hrdinom je Martin Pichanda – roľník.

Bol to veľmi múdry človek, mal všestranné záľuby (včelárstvo, poznávanie cudzích krajín, rád sa zabával, vypil si, nechcel chodiť do kostola)
2. generácia: syn Samo Pichanda, ktorý je tiež roľníkom murárom, stáva sa aj politikom. No politika ho sklamala a venoval sa práci v mlyne. 3. generácia: syn Marek, ktorý sa politicky uvedomoval, za čo bol aj väznený. Prepustia ho práve vtedy, keď vyhlásia vznik ČSR. Autor v diele využil prvky postmoderny a magického realizmu. Autor využil prvky postmoderny a prvky magického realizmu. Magický realizmus - vsúvanie snov, predstáv a fantázie do realistického rozprávania (rozhovor so včeľou kráľovnou, smrť Martina Pichandu po smrti narástol, pohreb M. Pichandu – šmýkanie sa po truhle, zmiznutie jeho psa Zanzibara, zobrazenie ako M. Pichanda s frajerkou hral karty v bruchu veľryby)

DUŠAN MITANA
Psie dni – zbierka poviedok
poviedka: Psie dni
- hrdinom príbehu je muž, ktorý je rozprávačom deja. Tento ml. muž prežíva horúce letné dni a rozhodne sa okúpať k rieke. Po ceste vrazí do neho ml. človek a neskôr ho vidí ako bije starého pána a ten sa vôbec nebráni. Potom príde k rieke, kde zažije príbeh so psom. Je to príbeh absurdný, bizarný s nečakaným koncom, ktorý na nás pôsobí šokujúco. Dej má iracionálne prvky, ide o narúšanie kauzálnosti. Zachránenie a následné utopenie psa, pomoc pri obesení. Je tam zobrazené konanie človeka v afekte → krátkodobé citové vzplanutie, kedy vie človek aj zabiť. - autorovi išlo o rozrušenie, rozlomenie logického priadku a afektu
Nočné správy – zbierka poviedok
poviedka: Nočné správy
- hl. hrdinom je opäť muž, ktorého autor na začiatku zobrazí ako diváka v kine a film, ktorý videl bol surrealistický s názvom Anjel skazy. V kine zistil, že stratil kľúče od bytu. Dostal sa do konfliktu s upratovačkou. V šatni sa dostal do konfliktu so šatniarkou. Potom ide domov, kde má konflikt so ženou. Z kina si doniesol blchu – je z toho celý nesvoj. Osprchuje sa a zaspí. Má veľmi čudné sny. Snívalo sa mu, že ho odviedli na políciu a musel sa podrobiť výsluchu. Vyšetrovali ho za stratu kľúčov a urobili z toho protispoločenský čin. Paradoxný je záver, kedy mu policajt tie kľúče vrátil. Odviedli ho domov. - záver poviedky: rozprávač v kúpelni zabije blchu v umývadle, kde ju spláchol. Umývadlom preteká krvou sfarbená voda. - prvky postmoderny, obraz vtedajšej socialistickej doby
- autor zobrazil praktiky min. režimu, ktorý bol policajným štátom. Celá poviedka je obrazom, podobenstvom – alegóriou
- symbolika blchy, ktorá ako moc parazitovala na ľuďoch

Porovnajte úvahu s výkladom
Výklad
- základný útvar výklad. sloh.

postupu
- vysvetľuje 3 druhy vzťahov: funkčné, vývinové, kauzálne (príčinné)
- má 3 – člennú kompozíciu: úvod, jadro, záver
- využíva postupy logického myslenia: indukcia, dedukcia, argumentácia, analýzy, syntéza, analógia, komparácia, konkretizácia, exemplifikácia, aplikácia, generalizácia.

Úvaha
- subjektivizovaný variant výkladového slohového postupu a útvaru (postoj k závažnejším problémom)
- vyskytuje sa v: náučnom štýle (lit. kritika, recenzia, esej)
publicistickom štýle (úvodník, komentár)
umeleckom štýle (poézia, próza, dráma – v reči rozprávača, postavy)
Znaky úvahy:
1) prevažuje hodnotenie a presviedčanie, subjektívny prístup autora
2) všeobecná argumentácia a voľná citácia alebo parafrázovanie, zaokrúhľovanie údajov
3) volnejšia kompozícia a štylizácia, obraznosť, expresívnosť vyjadrovania (reč. ot., prir.).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk