Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Literatúra 8.ročník Z.K.

ĽÚBOSTNÁ POÉZIA

ĽP – lyrika tvorí jadro slovenských ľud. lyrick. piesní, témy – clivá túžba za milou, milým… láska
Pieseň piesní (Veľpieseň – Šalamún 970 – 930 pred n. l.) – Šalam. láska k pastierke Sulamit
Dobrú noc, má milá
Červené jabĺčko
Slovné figúry – umelecké jazyk. prostriedky, majú ozdobnú funkiu, slúžia na ozvláštnenie textu, zakladajú sa na opakovaní tých istých slov v pojmu
epizeuxa – opakovanie toho istého slova alebo skupiny slov za sebou v básni (aj v próze)

Láska v poloľudových piesňach
- v rukopisoch, odpisy v kódexoch v spevníkoch – kódex – zbierka starých rukopisov (1723 – 1765)
- autor vyjadruje v lyrickej poézii svoje pocity, myšlienky a nálady prostredníctvom lyrického hrdinu, stotožňuje sa s ním v ĽP – opis vnútorného stavu

Autorská ľúbostná poézia
JÁN KOLLÁR – SLÁVY DCERA – básn. skladba – stala sa posilou pre štúrovcov
- láska k milej, k vlasti, Slovanstvu
- myšlienky humanity slovanskej vzájomnosti a lásky k národu
Bohyňa sláva smúti nad osudom Slovanov, ktorí pretrpeli veľké krivdy, bohovia rozhodnú, aby Milek, syn bohyne Lady, stvoril dcéru Slávy, ktorá bude symbolom slovan. vzájomnosti
(Sála, Dunaj)
(Hollý – „slovenský Homér“)
klasicizmus – návrat k antike
prebásnil Ľ. Feldek
Sonet – lyrická básn. forma (znelka)

ĽUDOVÍT ŠTÚR (1815 – 1856) romantizmus – štúrovec
- ideový vodca štúr. hnutia, politik, novinár, básnik, jazykovedec, uzák. spis. jazyk (1843), poslanec učiteľ
- Spevy a piesne
- Nárečja slovenskuô alebo potreba písaňja v tomto nárečí
- Náuka reči slovenskej
- O národných piesňach a povestiach plemien slovanských
- Slovanstvo a svet budúcnosti – filozof. dielo (nedokončené)
- Slovenskje národnej noviny (1845 – 48), príloha Orol Tatranský)
ĽŠ – bol aj básnik – zb. básní – Dumky večerní (bás. zb. osobnej a reflexívnej lyriky s prevahou elegických básní) – žalospev (nálady, láska k domovu)
-báseň – Rozlúčenie (Rozžehnání) pôvodne v češtine (vznikla pred uzákon. spis. slov.)

JANKO KRÁĽ (1822 – 1876)
- romantizmus
- najrevolučnejší a najsubjektívnejší
- bojoval za národnú slobodu, sociálne práva, tvoril v spis. jazyku (1843)
- balady – Zverbovaný, Zabitý, Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, Orol, Krajinská pieseň, Jarná pieseň, Duma bratislavská, Šahy, Výlomky z Janošíka,
- rozpor medzi snom, túžbou a skutočnosťou
- spojením osobn. zážitku s osudom národa položil základy modernej slov. reflex. a revol. lyriky
- Moja pieseň – ponáška na ľud.

slovesnosť, obsahuje motív hrdej krásavice, ktorá pre svoju pýchu stratí milého a česť

ANDREJ SLÁDKOVIČ (1820 – 1972)
- romantizmus
- vl. menom Braxatoris – štúrovská básnik
- Nehaňte ľud môj (proti utláčaniu slov. ľudu)
- Zaspievam pieseň o slobodnej vlasti
- Marína – lyrická skladba (291 strof) – láska
- Detvan – lyrickoepická básn. skladba (Martin, Družina, Slatinský jarmok, Vohľady, Lapačka – 5 spevov)
- anafora – opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov, verša, na začiatku,
slovná figúra s ozdobnou funkciou

JÁN BOTTO (1829 – 1881)
- romantizmus
- štúrovský básnik, čerpal z ľudovej tradície (poézie, využíval jej obraznosť)
- Smrť Jánošíková – myšlienka slobody a viera v budúcnosť
- Dva hroby
- Žltá ľalia
- Margita a Besná
- Lucijný stolček -balada
- Báj na Dunaji
- Orol
- báseň – Kukučka – je básn. výpoveďou o dievčine kt. čaká na svojho milého, ponáška na ľudov. pieseň
- Báj Maginhradu, Margita a Besná

Romantizmus (2. pol. 19. st. a 20. stor.)
- real. L – odraz pravdivého zobrazenia skutočnosti (uprednostňuje prózu – poviedka, novela, román) P.0.Hviezdoslav, Kukučín
- próza – hist. povesť
- sny o budúcnosti
- nad osobn. citmi víťazí láska k národu, vlasti
- lit. druh – lyr. poézia, balady, ponáška na ĽP
- liter. smer
- presadzuje slobodnú tvorivosť
- do popredia kladie ľudovú tvorbu
- uplatňuje sa v ňom subjek. stránka umelca k svetu, skutočnosti
- rom. hrdina – individualista, vzdoruje
- romantizmus je spätý s národ. obrodením

20. storočie

IVAN KRASKO (1876 – 1958)
- popredný predstaviteľ modernej generácie básnikov – symbolistov
- Nox et solitudo – Už je pozde - báseň
- Verše

JANKO JESENSKÝ (1874 – 1945)
- právnik
- poézia – Verše, Na zlobu dňa, Zo zajatia – protivojnové stanoviska, túžba po oslobodení Slovenska, láska k vlasti, prírode, zážitky zo zajatia v Ruska,
- próza – Malomestské rozprávky – humoresky (poviedky so zartovnou tematikou – Pani Rafiková)
- román – Demokrati – vyjadril svoje postoje, kritický pohľad na spoločnosť
- preklady z ruskej poézie

JÁN SMREK (1894 – 1973)
- krása a radosť vo všetkých veciach, básnik radosti, maldosti, zívota a lásky
- vyznanie lásky k domovu, zemi, žene
- Cválajúce dni, Iba oči, Božské uzly, Básnik a žena, Hostina, Studňa, Moje najmilšie, Maličká je báseň daktorá, Ilúzia, Malá báseň
- Básnik a žena
- prekladal – ruskú, maďarskú, francúzsku poéziu

VALENTÍN BENIAK (1894 – 1973)
- symbolizmus (1. pol. 19.

stor.) – kresťanská láska a humanizmus
- básnik katolíckej moderny
- maltívy lásky k vlasti, domovu, zemi, prírode
- Tiahnime Ďalej oblaky, Lunapark, Poštový holub, Bukovica – sociálne a národné motívy
- Žofia, Popolec (vojna) – poézia má prinášať lásku, porozumenie
- Hrachor, Podvečerné, Medailóny a medailónky
- báseň Neprosím o lásku (zb. Reťaz)
- preklady z maďarčiny

VILIAM TURČÁNY
- spev o láske (zb. U Kotvy)

aliterácia
- zvuková figúra ktorá vzniká opakovaním rovnakých alebo zvukovo podobných hlások
- má estetický funkciu
- ozvláštňuje zvukovú stránku básne

VLADIMÍR ROY
- Slová na nápev morských vĺn

MODRENÁ LITERATÚRA – nachádza svoje uplatnenie v 20. st. a prejavuje sa v rôznych tvorivých prístupoch a metódach


POPULÁRNA PIESEŇ

Evergreen – zábavná pieseň ktorej obľuba pretrváva
Opereta – hudobno-dramatický žáner v ktorom sa striedajú spev s dialógom bez hudobného sprievodu

PAVOL BRAXATORIS – Modrá ruža (duet v operete G. Dusíka)
- Rodný môj kraj

MIROSLAV VÁLEK (1927 – 1991)
- priniesol nový pohľad na svet a jeho stvárnenie
- Zb. – nepokoj, Príťažlivosť, Dotyky, Milovanie v husej koži, Slovo, Jesenná láska

JOZEF URBAN – zápalky

Aforizmy – MILOŠ FERKO – Aforizník


LYRIKA

- základný literárny druh, pôvod v slovesnosti piesní
- v lyrickej poézii sa autor stotožňuje s Hrdinom, svoje myšlienky, pocity, nálady vyjadruje prostredníctvo lyrického hrdinu

Figúry – aliterácia, anafora, rečnícke fig., reč. otázka,
Ľúbostná poézia- spočiatku sa šírila ústnym podaním, neskôr písomne zaznamenaná
Trópy – skupina výrazových prostriedkov, nepriamo označujú predmety a javy na základe...


PRÓZA


1. ZO ŽIVOTA MLADÝCH ĽUDÍ

JÁN KALINČIAK (1822 – 1871)
- romantizmus
- poézia, próza, liter, kritika, preklady
- báseň Bojovník – vyjadruje túžbu po čine, bojovnosť
- Mária – sklamanie v láske
- Púť lásky – Žofia, Janko Černok. Osman
- histor. povesť – Bozkovci (vláda Matúša Čáka)
- Milkov hrab (vláda Mateja Korvína)
- Krvná pomsta – Bratova ruka
- Mládenec slovenský
- román – Reštavrácia

JAROSLAVA BLAŽKOVÁ (1933 - )
- Tóno, ja a mravec, Ostrov kapitána Hašašara, Ohňostroj pre deduška,
- Rozprávky z červenej ponožky, ako si mačky kúpili televízor – pre malé deti
- Môj skvelý brat Robinzon – príbeh dvoch bratov, kt. sa snažia získať náklonnosť rovesníčky Doroty – Budy – nepraktický mysliteľ, neuspeje v reálnom živote, utieka sa do sveta snov, fantázie, kníh, Robinzon - životný raelista
- Jahniatko a grandi

MARGITA FIGULI (1909 – 1995)
- novela Tri gaštanové kone – príbeh lásky dvoch mužov jednej žene
- Peter – nemajetný, ľúbi Magdalénu
- Ján Zápotočný – bohatý sedliak
- autobiogr. próza – Mladosť
- histor. román – Babylon
- pre deti – Balada o Jurovi Jánošíkovi
- M.

Figuli – predstaviteľka lyrizovanej prózy (20. st.), Zachovanie poetického rytmu viet, prítomnosť básn. trópov, rozprávkové motívy

PETER HOLKA (1950 - )
- Leto na furmanskom voze (spomienková próza) – prázdninové príbehy 10-ročného chlapca
- Piráti z Marka Twaina (cyklus poviedok)
- Prekážkar v džínsach (mladý športovec Marek poznáva zložitosť života)
- Normálny cvok – novela – sebapoznanie – hrdina cez boj z záchranu svojej priateľky
- 16-ročný chlapec uteká z nápravno-výchovného ústavu a dostáva samotku – nútená osamelosť (tu sa odvíja 2-ročný časový úsek (obdobie omylov), prečo sa chlapec z dobrej rodiny dostane na šikmú plochu?
- snaží sa pomôcť svojej drogovo závislej priateľke Dore (z pomýlených pohnútok), falošné dobro ho privedie k opustenosti, v kt. sa pokúša o znovuzrodenie – nájsť vlastnú ľudskú dôstojnosť
- otázka - je vo mne viac dobra alebo zla? – lásky alebo nenávisti?

NOVELA
- epický žáner stredného rozsahu
- tvorí medzistupeň medzi malou (bájka, anekdota, vtip)
a veľkou epikou (román)
- má presne vymedzenú kompozíciu bez väčších odklonov od ústrednej dej. línie od poviedky
- dej sa sústreďuje na istú, dosiaľ neznámu udalosť, náhly zvrat na konci
- hlavné vonk. znaky novely: málo postáv
jedna udalosť
dej odráža všedný život

KOMPOZÍCIA – usporiadanie tematických a a jazykovo- štylistických prostriedkov do jednotného systému, celku
- komp. epického celku (textu) sa rozvíja od témy, postavy, prostredia
- vonkajšiu výstavbu epického textu tvoria kapitoly a diely
- v básni - strofy a spevy
- v dramatickom texte - výstupy a dejstvá

KONFLIKT - rozpor medzi jednotlivými postavami v texte
- trojaký: 1. postava sa môže dostať do konfliktu s inou postavou (cvok – Dora)
2. postava – spoločnosť (cvok – previnenie - ústav)
3. postava sama so sebou (cvok sa zamýšľa nad svojím životom)
- konflikt sa nastoľuje na pozadí viny a trestu
- citový postoj rozprávača príbehu sa prejavuje v jazyk. výstavbe výpovede výberom priliehavých výrazových prostriedkov
- expresívne (citovo zafarbené slová – kladné, záporné)
-kladné – deminutíva (slniečko, rúčka)
- pejoratíva (hlupák, nafúkanec)
- negatívne - vulgarizmy
- expresívne slová pomáhajú autorovi charakterizovať postavuSHEILA HOCKENOVÁ
Ema a ja
- .. angl.

spisovateľky
- vyrozprávanie vlastného životného príbehu
- príbeh dievčaťa, neskôr dospelej ženy – slepej
- zvláštne detstvo Sheily – postupne stráca zrak
- nevzdáva sa, silou vôle sa začleňuje medzi dospelých zdravých
- slepecký pes – Ema – nerozlučná priateľka a družka
- SH – píše bez sentimentality, reálne, humor
- Epikuros – „Bez dôvery niet priateľstva“

WILLIAM SAROYAN (1928 – 1981)
- americký spisovateľ, arménsky pôvod
- Zbohom láska moja
- Srdce na vysočine
- Čas tvojho žitia – divadelná hra
- Chudobnú – poviedka (Španiel Cesal, syn), Maggie (12 – ročná dievčina) Ginger Rogersová, Callaghan


2. DOBRODRUŽNÝ A VEDECKO – FANTASTICKÝ ROMÁN

TOBIÁŠ MASNÍK, JÁN SIMONIDES – protestantskí vzdelanci, spisovatelia
- Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masník – dobrodružný cestopis
- (1674 – obvinení z účasti na Vešeléniho protihabsburskom povstaní, osud galejníkov – utekali, na cestách si robili záznamy, krása krajiny (10 000 km – 6000 pešo, na koni, lodi, voze)

ARZÚR CONANI DOYLE
- Na ten obraz nikdy nezabudnem (román – Stratený svet)
- príbeh rozpráva mladý novinár, ktorý sa s profesorom Callangerom a lordom Johnom Roxtonom vydali na vedecký výskum (prieskum), aby potvrdili existenciu predhistorického života na našej planéte – presvedčivé dôkazy
- stretnutie s ľudoopmi


Pásmo rozprávača Dôležité kompozičné prostriedky v epickom texte
Pásmo postáv
rozprávač – nositeľ rozprávanie
postavy – nositeľmi príbehu, kt. sa rozvíja v čase a priestore
reč postáv – je opakom autorskej reči
v lit texte – monológ
- dialóg

Science – fiction:
Anton Hykisal – Dobre utajený mozog
Ján Fekete – Hudba pre vesmíranov, Romanca a Ehylte
Alta Vášová – 7,5 stupňa Celzia
Jozef Tallo – Zelená planéta Zem
Jozef Žarnay – Kolombovia zo základne Ganymedes
JOZEF REPKO (1940 - )
- Vynálezy uja Elektróna, Bez medaily, Slnko nad Antarktídou, Dotknúť sa hviezd, Vlak k belasím ránam
- autor realistických príbehov o deťoch, hier s historickými námetom, veselohier, sci-fi
- román: Kolónia Lambda Pí (sci-fi)
- 29. st. paluba vesmírnej lode lietajúcej vo vesmíre (500 rokov) – potomkovia odvážnych ľudí, kolonisti, ktorí kedysi opustili Zem, aby pre ľudstvo našli ďalšie planéty
- po dlhej púti sa Lambda Pí vracia a Zem, geronti ktorí vládnu kolónii jamú iné zámery – úmyselne zatajujú informácie o planéte predkov, aby je mohli ovládnuť prostredníctvom superhmoty, voči ktorej sú pozemšťania bezmocní

KAREL ČAPEK (1890 – 1938)
- lit. začiatky – s bratom Jozefom – spolu – Krakonošova záhrada – zb.
- písal – poviedky, romány, divadelné hry
- dobro, pravda
- zb. poviedok – Povídky z jedné kapsy
Povídky z druhé kapsy
- hra – Zo života hmyzu
- Vákla s mloky – román – nebezpeč. vojny a fašizmu
- hry – Matka, Bíla nemoc
- Krakatit, R. U. R. – varovanie pred zneužitím techn.

pokroku a civilizácie proti ľuďom
- (Rossum’s Universal Robots) – kolektívna dráma so vstupnou Predohrou – komédiou (aj sci-fi – druhové hľadisko – môže mať podobu drámy)
- postavy – Domiun, Sulla, Helena, Marius, Nana, Hallameier, Fadius, Alguist

Science – fiction – liter. čerpajúca z poznatkov vedy a techniky, stvárňuje udalosti, ktoré sa ešte nastali, ale v budúcnosti sa môžu stať
Vedecko – fantastická literatúra (poviedka, novela, román) – pôvod – J. Verne

MÓRIC AUGUST BEŇOVSKÝ
- Osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského
- memoárová spisba (liter. zápisky o udalistiach, pemäti)
- dobrodružný cestopisný denník slovenského grófa Mórica A. Beňovského
- vlastné dobrodružstvá na Sibíri, Kamčatke a na mori
- Chrustiev, Panov, Meder, Kuznecov

Penník – liter. dielo monograf. charakteru písané formou krátkych denných záznamov zoradených v časovom poradí
- literárne dielo monograf. charakteru písané formou denných záznamov zachytáva udalosti a zážitky z osobného a spoločenského života
- dobrodružný cestopis

ELENA MARÓTHY – ŠOLTÉSOVÁ (1855 – 1939)
- poviedky – Na dedine, Prípravy na svadbu
- novela – V čiernickej škole, Prvé previnenie, Za letného večera
- predzvesť real. tvorby – Proti prúdu
- denníkový román – Moje deti (dve prózy – Umierajúce diela (smrť dcéry Elenky) – Ivčík, Elenka, môj syn
- Denník sa nepíše, hovoríme že si ho vedieme – stávajú sa podkladom pre biograf. diela

SLE TOIUSENDOVÁ
- Tajný denník 13 a ¾ ročného Adriana Molla – autorka v románe zachytáva pozoravanie, zážitky a názory A.M vo forme denn. záznamov, musí sa vyrovnať s neuspor. živ. rodičov
- (Adrian, Nigel, Šugdena, Lucasa, Baxter, Sainsbury, George, Doreen Slaterová)
- Strasti a útrapy Adriana Molla, Pravdivé vyznanie AM, Najbúrlivejšie roky AM

4. PARÓDIA

- komická až satirická napodobenina liter. diela zachovávajúca jeho vážnu formu. Vzniká tak, že do nového diela (paródie) sa preberú obsahové alebo formálne znaky parodovaného diela v zveličenej podobe sa zámerom zosmiešniť ho.
- Anonym – Raňajší vzdych k božskému Bakchovi – Dionýsos (Bakchus) je postava z gréckej mytológie, boh vína a vinohradníctva, ochranca ovocných stromov (Vojtech Zamarovský – Bohovia a hrdinovia antických bájí)

MARIAN VANEK
- O Ganéšovi (Ganéša – v indick. mytológii – boh múdrosti) – 4 paže, slonia hlava – uctievaný (v juž.

Indii)
- príbeh o Ganéšovi – syn boha Šivu a manželky Párvatí (ako malý chlapec – nezbedník a šibal) naťahoval huncúctvami otcovi nervy – zaucho – odletela mu hlava – všetci je hľadali, Ganéša – nehľadal, otec našiel inú hlavu a nasadil ju synovi

NATAŠA TANSKÁ (1929 - )
- Puf a Muf, Ňuňa je sama doma – najmladšie deti
- S dievčiskom sa nehráme, Niečo som našiel, Mama urob iné ticho (10 – ročným čitateľom)
- Vyznáte sa v tlačenici? (úvod do šťukológie) – pre dospievajúce dievčatá – paródia na návody do života satirou na tzv. „úspešné ženy“
- rozhlas. hra – My dvaja babráci
- telev. film – Šaty

DUŠAN MITANA (1946 - )
- jeden z najvýzn. súčas. slov. spisovateľov, píše scenáre, básne, eseje
- debut – Psie dni
- vydal 10 kníh poviedok, noviel, románov a básní
- Môj rodný cintorín (paródia na pamäti)
- DM: „Dnes patrí k dobrým zvykom písať pamäti (návrat do jeho 14 – rokov – cintorín „rodný“)
- Dialektizmy –nárečové alebo miestne slová, slovné spojenia, frazeologizmy, ktoré slúžia ako charakterizačný prostriedok v reči postáv
- Paródia – obľúbená v minulosti aj v súčasnosti
- predstavuje výsmešne spotvorené napodobeniny vážneho diela, zachovávajú vonkajšiu formu, vyjadrujú ňou iný obsah
- Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha (Cervantes)
- česká kinematografia – 1964 – Limonádový Joe

5. FILM, TELEVÍZIA, VIDEO
- 1895 – 25. dec. – 1. film. predstavenie
- FILM – žáner dramat. v., je vybudovaný na symbiózach obrazu, slova, hudby, zvuku
- L. Šnikran – 1000 plus 1 slovenských naj (Magické plátno) – história sloven. filmu
- Jánošík – 1935 (český režisér – M. Frič hl. úloha- Paľo Bielik)
- kino (na mieste dnes - )
- J. Jakubisko (Kristove roky, Tisícročná včela, Záhrada), Dušan Hanák – Obchod na korze (oscar), D. Rapoš
- TELEVÍZIA – grécky pôvod (postupný prenos pohyblivého alebo stojaceho obrazu pomocou elektromagn. vĺn
- VIDEO – DVD CD – compact disc – digitálny zapisovateľný disk
- POČÍTAČOVÁ HRA.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk