Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svetova medzivojnova literatura

Romeire Rolland (1866-1944)
- nezúčastňoval sa bojov v 1. sv. vojne, nikdy nesúhlasil s vojnou a
zabíjaním, bol pacifistom a zástancom riešenia sporov nenásilnou cestou
- literatúru obohatil o nový žáner:
1, román Rieka – veľmi rozsiahli román s mnohými epizódami,
zachytáva celý život (ktorý plynie ako rieka) postavy
2, malý román
3, sériu divadelných hier z francuzskych dejín – ide o
7 divadelných hier, maju súhrnný názov Divadlo revolúcie
- písal významné životoisy významných poprednýchosobností:
Bethovenov život, Michelangelov, Tolstojov,...
- zaoberal sa teoretickymí uvahami o ľudovom divadle, súčasžou
jeho diela sú aj estetické práce z oblasti hudby

Ján Krištof Kravt
- odohráva sa v Nemecku a vo Francúzsku, v r. 1870-1914,
zobrazuje jeho život od narodenia až po smrť
- celé dielo je zostavené ako hudobná skladba, má 10 dielov,
ktoré sú rozdelené podobne ako symfónia na 4 časti.
- Hl. postava Krištof (v biblii preniesol cez vodu Krista) –
nemecký hudobník, osoba nadaná mimoriadnou silou, ktorá mu
umožňuje prejsť cez rieku. V mnohom pripomína Bethovena a
z časti má aj črty známeho autora. Vytvoril ho preto, lebo chcel
proti nezdravej civilizácii a skorunpovanému mysleniu postavit
hrdinu (ideál), lebo veril, že ušlachtilé ciele možno dosiahnuť
úsilým niekoľkých hrdinských jednotlivcov „s velkým srdcom“-
- Hl. myšlienka : dôležitosť ľudskej aktivity a mravnosti

Peter a Lucia
- jet o malý román (niektorí kritici tvrdia, že je to novela, klebo
dejs a odohráva v krátokom čace)
- je to psychologický román
Kompozícia:
- má jednoduchú dejovú líniu s niekoľkými odbočeniami
(Petrova a Luciina rodina)
- nemá samostatné kapytoly, ale skladá sa zo 7 graficky
oddelených častí
- dej sa odohráva v krátkom case, trva od stredy večera
30.1.1918 do Veľkého piatku 29.9.1918
- celý dej je rámcovaný obrazom smrti a utrpenia na začiatku
(spoznajú sa v metre, kam vbiehajú aj zranení ľudia, lebo
bombardujú Paríž) a aj na konci ( tragická smrť dvojce pri
bombardovaní Paríža)
- do ostrého kontrastu stavia atmosféru 1.sv.vojny a lásku
dvoch mladých ľudí
Hl. myšlienka:
- rozpad mravných ideálov a spoločenských princípov prináša
vo vedomí ľudí dezilziu (pocit, bezvýchodiskosti) na ktorý by
mohla byť liekom láska
Hl. hrdinovia:
- Peter Ovier – 18 rokov, dostal povolávací rozkaz a o 0,5
roka má isť na front. Pochádza zo zámožnej rodiny, otec je úradník,
ma 1 brata Filipa. Jeho rodičia kladú na 1.

miesto povinnosti voči
štátu. Otec republikán, matka kresťanka, nevadilo by im keby
nechali svoj život za vlasť.
- Lucia – nežná a milujúca, zdá sa jej, že všetko na svete lúbi
a aj ju. Je veľmi závislá na svojej matke. Je výtvane nadaná,
pomáha matke zabezpečť rodinu a keďže nemôže študovať,
aspoň obkresľuje známe obrazy – čím si zarába
Ich láska odsúva do úzadia problémi vojny, aj to, že má ísť Peter
na front. Žijú svojimi snami, vysnívajú si budúcnosť. Ich láska
koncí tragicky vo veľkonočný piatok, keď obaja zomierajú pod
troskami chrámu.
Tragika ich nenaplnenej lásky symbolizuje bezbrannosť
humanistických ideálov v období vojny.


Nemecká literatúra medzivojnového obdobia

Eric Maria Remarque
- patril do generácie, ktorá sa priamo zo školských lavíc dostala
na fronty 1.sv.vojny, po návrate prešiel rôznymi zamestnaniami
(účtovník, obchodník, učiteľ, organista, novinár – venoval sa
spisovateľskej práci). Prvky novinárskeho štýlu využival aj vo svojej
prozaickej tvorbe
- po nástupe fašizmu v Nemecku emigroval do Švajčiarska a po
vypuknutí 2.sv. vojny odišiel do USA. Po vojne sa vrátil do Švajčiarska,
kde aj zomrel.
- Ako prvý požil v súvislosti s mladou vojnovou generáciou
epiteton (básnický prívlastok) stratený. Tento epiteton bol použitý na
označenie skupiny amerických autorov, kt. nazývame stratený generácie.
- Ako prvý vydal román Na západe nič nového
Na západe nič nového
- protivojnový pacifistický román
- celý dej sa odohráva na bojisku
- okrem zničneia životov, nádejí a ideálov mladej generácie zachytáva
útoky, zákopovú vojnu muža proti mužovi, pri ktorej vojská za veľkých strát
postupovali po krokoch – pretože front nemenil svoje pozície,noviny
prinášali titulky „na západe nič nového“. Vo chvíli ohrozenia života sa stierajú
rozdiely medzi ľudmi, ostáva len človek ktorý chce prežiť.
Postavy berú vojnu ako nutnosť, ako pivinnosť, zabíjajú, aby neboli zabity. Nepriatelia
ostávajú neosobní, až na malé výnimky. Nie sú to neohrození hrdinovia, majú strach
zo smrti a chcú prežiť. Reagujú veľmi ľudsky. Nevyčítajú svojej krajine, že začala
vojnu, nehovoria
- o príčinách, ale uvedomujú si jej dôsledky hlavne osobné. Vyčítajú generácií
svojich otcov a učiteľov, že všetku tú hrôzu, kt.

ich na vojne čakala, zabalili do
vznešených fráz a nehovorili pravdu.
- Prežite udalosti vedú hrdinov k odporu voči vojne, krutosti a neľudskosti,
ktorá degraduje ľudskosť a núti vojakov na fronte konať pudovo, inštinktívne,
túžia len spať, jesť a prežiť útok.
Kompozícia:
- skladá sa z 12 kapitol označených číslom
- dej je uvedený mottom: Táto kniha nechce byť ani obžalobou, ani vyznaním,
chce sa iba pokúsiť vydať svedectvo o generácii, ktorú poznačila vojna, i keď
unikla jej grátom.
- Román nemá silnú hlavnú dejovú líniu, spojovacím článkom jednotllivých
obrazov zo života a smrti mladých vojakov je postava Poul Baumer (20 ročný
chlapec). Paula spolu s bojovými druhmi sledujeme v tile (na čele) počas
bambardovania a paľby, v čase pokoja po boji a pred bojom, na návšteve
u francúzskych dievčat, v Lazarete a počas dovolenky doma.
- Retrospektívou sa dozvieme, za akých okoľností sa chlapčenská gymnaziálna
trieda rozhodla ísť dobrovoľne na front pred dokončním štúdia a ako prešli zákl. vojenským výcvikom.
- Voľným pokračovaním tohto románu je román Cesta späť, v ktorom
vykresľuje osudy aulových priateľov, ktorí zostali na žive a nedokázali sa
prispôsobiť mierovému životu.
Franz Kafka (1883-1924)
Proces
- posmrtne vydaný Kafkov román
- dej sa odohráva v temnej až snvej atmosfére. Hl. postava, nepatrný
bankový úradník je obžalovaný za činy, kt. nespáchal a ani o nich nevie.
Hl. postava: Jozef K. bankový prokurista, ktorého prekvapia v
deň jeho 30-tych narodenín, hneď po prebudení dvaja neznámi muži, ktorí
ho zatýkajú a oznamujú mu, že sa proti nemu začne proces. Zatknutého
ponechajú na sloode, proces však ďalej pokračuje vyšetrovaním, v záhadnom
podkroví starého činžiaka. Vypočúvajú ho tajomný sudcovia, ktorích však
nikdy neuvidí. Cíti sa bezbranný, preotže sa nedozvie príčinu zatknutia, snaží
sa nadviazať kontakt aj s inými ľuďmi, ale nedarí sa mu to, lebo každý myslí
na svoj prospech. Cíti sa vinný už len tým, že existuje. Jeho neistota vrcholí,
keď prichádzajú vykonávatelia rozsudku smrti v predvečer jeho 31 narodenín,
2 muži Jozefa K. odvedú do opusteného lomu za mestom, kde ho bez toho,
aby sa bránil prebodnú a umiera „ako pes.
- román má 10 kapitol, z ktorých 8 nieje dokončená
Dejová línia je slabá, bez vedľajších epizód, spojovacm prvkom v diele je
hl. postava Jozef K, jeho pozorovania, myšlienky, stretnutia cez ktoré sa
oboznamuje s realitou.
- celý román je písaný v 3. osobe
Román má 2 významové roviny:
1, je konkrétna – prerokvanie viny obžalovaného pred súdom
2, je zakrytá anonymitou a iracionálnym nádychom
- autor často využíva monológ pri riešení etickej otázky ľudskej viny
- mnoho kritikov vysvetľuje tento Kafkov proces na základe detstva a mladosti

Zámok
- román
- do dediny, ležiacej na úpätí vrchu na ktorom stojí zámok, prichádza
zememerač K., pokúša sa dostať do tajomného zámku, ktorého majiteľom
je West-West. Dedinčania ani obyvatelia zámku mu nedôverujú a do zámku
sa nedostal.

Na smrteľnej posteli mu doručili povolenie pracovať na zámku.
Zememerač síce stroskotal vo svojom úsilí, ale nakoniec našiel cestu k ľuďom.
- Hrdina koná často iracionálne,ale dedinské prostredie je zobrazované
veľmi realisticky.

Anglická medzivojnová literatúra
John Galsworthy
- preslávil sa románovou trilógiou Forsajtovská sága, na kt. nadväzujú
trilógie Moderná komédia a Koniec kapitoly. Tento román zobrazuje
zanikajúcu viktoriánsku epochu (80 r. 19.st.) a 1 .sv.v. (20.r. 20 st.). zobrazením
života realisticky vykresľuje spoločenské javy anglicka.
James Joyce
- úspech získal až zbierkou poviedok Dublinčania, románom
Portrét mladého umelca, próza Finnemaganovo prebudzanie a román Odyseus.

Odyses
- analytický román, dej je vybudovaný na protiklade skutočnosti a autického
mýtu (je inšpirovaný niektorými epizódami Shakespirovho eposu)
- odohráva sa od 16.6.1904 v Dubline od 8 rano až do 17.6.1904 do 8 rano.
- Má 3 časti členené podľa miesta a času deja do 18 eizód

Hl. postavy:
Stepher Dedalus – mladý učiteľ a spisovateľ
- zodpovedá Telemachosovi
Leopold Bloom – židovský novinár a reklamný agent
Molly – Bloomova žena, operná spevačka
- zodpovedá PenelopeGorkiy
Matka
- hl. hrdinkou je typická ruská proletárska žena, ktorá celý život trela biedu
a trpela surovosťou a alkoholizmom svojho manžela. Je to veriaca žena, na
začiatkupasívna a ustráchaná bytosť, po smrti manžela jej zostal oporou syn. Vzájomný hlboký citový vzťah matky a syna ho odvráti od nasledovania
otcovho príkladu, začne sa zamýšľať nad príčínami svojho i matkinho života.
Zaujíma sa o spoločensko - politické aktivity a stane sa členom skupiny
revolucionárov. Matka je najprv zásadne proti synovej účasti v ilegálnej
org., postupne si však uvedomujú význam a konečný ciel revolučného hnutia
chcú zmeniť aj jej život v ktorom poznala len trápenie a vnútorne sa s nimi
stotožnila. Jej prechod k revolucionárom odôvodňuje autor láskou k synovi
a biednym životom román je postavený do služieb straníckej propagandy.

- Vysokohodnotený je generačný román Podnik Artmanovcov, kt. je
obrazom histórie podnikateľskej rodiny, jej 3 generácií.
1. generácia – Ilja Artamonov, bývalý milovník, nadaný organizátor, kt. založí textilku. Ako podnikateľ a človek je veľmi pracovitý, energický,
silný a súčasne veľmi krutý.
2. generácia – synovia Peter a Nikita a synovec Alexej. Nimi sa začína
postupný úpadok podniku, s Petra sa stáva ľahostajný, bezcharakterný človek,
je to morálny človek. Nikita má telesnú vadu je hrbáč, odchádza do kláštora
aj keď v boha neverí, lebo odmieta žiť v takej spol. v akej žije. Chce pomáhať
ľuďom.

Alexej predstavuje novú buržoáziu, je najpodnikavejší.
3. generácia – vystupujú tu Petrovi synovia – Ilja, odchádza študovať do
mesta, nechce pracovať na fabrike, za revolučnú činnosť sa dostáva do
vyhnanstva na Sibír. Jakov, podobá sa na otca.

Michail Alexandrovič Šochov (1905-1984)

- Život dómskych kozákov stvárnil v 4. dielnej epopeji Tichý dom
- je o osudoch dómskych kozákov, o osudoch jednej rodiny kde zobrazil
sociálne, historické a psychologické osobitosti kozáctva v časoch 1. sv. vojny v oboch ruských revolúciách a v občianskej vojne.
· názov románu tvorí kontrast k rozbúrenej hladine spoločnosti, a
k nepokoju ktorí sa zmieta vo svojom vnútry.

Česká medzivojnová literatúra

Poetizmus
- smer českej avantgardy
- zdôrazňoval aktívny vzťah k životu, jeho zachytenie prostr. Citovýcha
fantázijných schopností umelcov, zdrojom inširácie bola obrazotvornosť,
fantázia, sen a poznávanie vzdialených krajín.

Víteslav Nezval
- českú poéziu obohatil o fotogenické básne (útvar, kde sa spája báseň,
foto a kresba)
- počas života sa intenzívne zaujímal o spoločenské dianie, veľmi
intenzívne reagoval na rozvoj vedy a techniky. Napísal básnickú skladbu
Edison, v ktorom predstavuje vedecké a technické vynálezy, ale je aj
obrazom kontrastov večerného veľkomesta. - Báseň Abeceda – báseň o tvaroch písmen abecedy. - V 1. pol. 30.-tych rokoch založil surealistickú skupinu. Z tohto obdobia
sú básnické zbierky Absolutní hrobar, Žena v množném čísle.
- O postojoch Nezvala k vede a technike svedčí veršovaná dráma Dnes
ješte zapadá slunce nad Atlantidou, kde varoval ludstvo pred možnou
skazou ak sa zneužijú objavy vedy a techniky.
- Za dôležitú hodnotu v živote človeka považoval lásku, vyjadrením
tejto fylozofie je veršovaná hra Manon Leskor. Vyjadril tu ľúbostný vzťah
medzi mužom a ženou.
- Za svoju tvorbu dostal nob. cenu (1984).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk