Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Staroslovienska literatúra (4)

STAROSLOVIENSKA LITERATÚRA – VEDOMIE SLÁVNEJ MINULOSTI A VEĽKÁ POSILA NÁRODNÝCH ZÁPASOV SLOVENSKÉHO NÁRODA

  • Veľká Morava – 833 – knieža Mojmír
  • zveladil ju knieža Rastislav
  • Veľkomoravské kniežatá museli bojovať proti vplyvu Východofranskej ríše, ktorú upevňovali šírením franskí kňazi
  • Rastislav požiadal byzanského cisára Michala III., aby mu poslal vierozvestcov. Vyslal Konštantína a Metoda – 863. Vychádzali z nárečia okolo Solúna
  • Pápež Hadrián II. potvrdil slovanskú bohoslužbu a vymenoval Metoda za arcibiskupa
  • Konštantín: zostavil prvé písmo hlaholiku, neskôr vytvorili cyriliku, 1. slovanský jazyk: staroslovienčina
  • Stredoslovenská literatúra vyrastala na základe feudálneho spoločenského poriadku a kresťanského náboženstva
  • spočíva vo viere v božský, nadpozemský svet, ľudský, pozemský svet je podľa nej iba jeho odrazom a symbolom
  • v cirkevnom prostredí vznikala feudálna náboženská literatúra 
  • hlavný hrdina: svätec

Literárne žánre: piesne, kázne, legendy, exemplá a dráma.
- vo feudálnej svetskej literatúre bola ústredným hrdinom zidealizovaná postava bojovníka, šľachtica a rytiera
- hrdina sa vyznačoval statočnosťou, oddanosťou feudálnemu pánovi
- začiatky slovenskej literatúry siahajú do stredoveku
- Konštantín a Metod položili základy prvej pôvodnej i prekladovej literatúry
- preložili: ŽALTÁR (Žalmy), MISÁL (omšová kniha), STARÝ ZÁKON, BREVIÁR (kňažská), EVANJELIÁ (Nový zákon)

Proglas
- napísal Konštantín
- veršovaný
- predslov k svätému evanjeliu
- oslavuje slovanský preklad Písma, vyzdvihuje domáci jazyk ako základ knižnej vzdelanosti
- prvá slovanská báseň s obrazovým štýlom, popredkávaná biblickými citátmi

Najvýznamnejšie pamiatky:
Pochvala Cyrilovi Filozofovi
Pochvalné slovo Cyrila a Metoda
Život Konštantinov
- Tieto diela napísal pravdepodobne Konštantinov a Metodov žiak KLIMENT, ktorý musel odísť pred prenasledovaním z VM a uchýlil sa do Macedónie

Moravsko-panonské legendy
- autorstvo- KLIMENT
- delia sa na 2 časti: Život Konštantína, Život Metoda
- dovtedy boli 3 jazyky, ktoré slávili Boha – hebr., gréc., lat.
- Konštantín- rozsiahlejší, teologickejší, učenejší, obraznejší životopis
- próza s veršovanými prvkami, bibliograf. údaje, povahové črty Konštantína,
- najsilnejšia pasáž- Obrana jazykov
- Metod-kratší, menej obrazný, jednoduchší, epickejší, vecnejší
- obsahuje charakteristiku spoločenskej sit. na VM
Zo základov staroslovienskej vzdelanosti a literatúry vyrastali slovanské ná¬rodné literatúry, najmä v krajinách, kam sa uchýlila časť Metodových žiakov (Čechy, Bulharsko).

Na území Bulharska vznikli 2 diela:
ŽIVOT NAUMOV - hovorí o pôsobení Metodových žiakov na iných územiach ako Veľká Morava.
O PÍSMENÁCH - (pripisuje sa kňazovi Chrabrovi), rozpráva o vzniku hlaholiky, a cy¬riliky.

Veľkomoravská a cyrilometodská tradícia sa na Slovensku pestovala najmä po 17. storočí. Prebúdzala záujem o dávnu históriu (Ján Baltazár Magin, Juraj Fándly) a o domáci jazyk (Daniel Sinapius-Horčička st., Anton Bernolák). Od čias národ¬ného obrodenia sa uplatňovala aj v umeleckej literatúre (Ján Hollý, Ján Kol¬lár, Ľ. Štúr, J.M. Hurban,).

INDOEURÓPSKA JAZYKOVÁ SKUPINA. VZNIK A VÝVIN SLOVANSKÝCH JAZYKOV, SO ZAMERANÍM NA SLOVENČINU


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk