Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Motív vzbury proti utrpeniu a neslobode v slovenskej romantickej literatúre

MOTÍV VZBURY PROTI UTRPENIU A NESLOBODE V SLOVENSKEJ ROMANTICKEJ LITERATÚRE
(S. CHALUPKA, J. BOTTO, J. KRÁĽ)

• S.Chalupka, J.Botto, J.Kráľ
• znaky romantizmu
• ľudová slovesnosť

ROMANTIZMUS V SLOVENSKEJ LITERATÚRE:
Spoločenské pomery:
- v súvislosti s revolučným dianím v Európe nastáva rozvoj slov. národného hnutia v prvej polovici 19.stor.
- ohlas na revolučné hnutie v Habsburskej monarchii
- vplyv francúzskej februárovej revolúcie na povstanie vo Viedni
Mladé Slovensko - revol. hnutie slov. mládeže, snaha získať ľudové vrstvy a meštianstvo

program:
1. národno - kultúrne otázky
2. sociálne otázky
- Kossuth nepochopil nemaďarské národnosti
- snaha Slovákov o zjednotenie národa :
a) presadenie svojho spisovného jazyka
b) presadenie spoločných kultúrnych zariadení
- vznikla Spoločnosť česko - slovanská - národnobuditeľská funkcia, činnosť Vrchovského - národné a politické otázky, získala si Ľ.Štúra  Štúrova škola - demokratické myšlienky boli neprijateľné pre vládu, 1837 - zrušenie Spoločnosti, zakázané všetky takéto spoločnosti - vzniká tajný spolok Vzájomnosť - sociálne otázky

Katedra česko - slovenskej reči a literatúry - vznikla na Ba-skom evanjelickom lýceu
1 hlavný cieľ : uzákonenie spisovnej slovenčiny 1843 - Štúr, Hurban, Hodža, v Hlbokom u Hollého
1 podmienka : rozšíriť kultúru medzi ľudové vrstvy  dosiahli víťazstvo, prvá kniha v novom
jazyku bola II.ročník Almanachu Nitra

Slovensko bolo pod dvojakým útlakom:
1.Rakúsko - hospodársky
2.Maďarsko - národnostný

Charakter slovenskej romantickej literatúry:
- vernosť národu a materinskej reči ako prejavu slobodného myslenia
- Kalinčiak vytvoril zásady SLR - " Umelecké dielo je výrazom básnikovej individuálnosti a národného charakteru "
- SLR zaostáva za ER o 30 - 50 rokov, spôsobené tým, že nositeľom revolučných myšlienok nebola buržoázia, ale stredná šľachta a zemianstvo
- SLR nadväzuje na klasicizmus, pretože SK neospevoval feudalizmus a šľachtu, hlásal myšlienky humanizmu ( Kollár, Hollý )
- v slov. lit. bola vedome potláčaná subjektivita
- pocity jednotlivca sa spájajú s potrebami národa
- potláčaný krajný individualizmus, titanizmus naznačený a zmiernený u J.Kráľa

Hrdinovia:
- ľudového pôvodu, prebratí z ľudovej slovesnosti (zbojníci)
- výnimočný človek vo výnimočnej situácii, ale bol spojený s národom
- spájanie osobného a národného (potrieb)  Štúr
- ide o autoštylizáciu básnika
- nebol to odcudzenec spoločnosti, zrastený so spoločnosťou

Ďalšie znaky romantizmu:
- tragizmus
- historizmus - obracanie sa na témy z minulosti
- titanizmus - snaha o vykonanie veľkého činu pre národ

Vzor:
- ľudová slovesnosť  prebral ju bezo zvyšku, odmietanie antiky
- poézia - sylabický prozodický systém: znaky: a) rovnoslabičnosť = izosylabizmus - 12 slabičný verš s polveršovou intonačnou prestávkou po 6-tej slabike
b) združený rým
c) rytmicko - syntaktický paralelizmus - jeden verš je jedna veta  zhoda veršového a syntaktického členenia
- Matiášovská a Jánošíkovská tematika, témy ľudových balád a povestí  prebrali z ľudovej slovesnosti, záujem o slovenský ľud
- prevaha poézie nad prózou - Kalinčiak, dráma vytvorená nebola

Námety:
- minulosť a jej idealizácia ( prostredníctvom minulosti vyslovovali ideály svojej doby )
- vízie lepšej budúcnosti, prítomnosť slúžila len na vyslovenie kritických postojov k aktuálnym problémom doby

Ďalšie znaky:
- demokratizmus - hrdina má ľudový pôvod, autori nemajú nič spoločné s aristokraciou ( pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom )
- humanizmus

SLR je jediný romantizmus v Európe, ktorý kodifikoval spisovný jazyk
- kresťanstvo - kríž na veži

SAMO CHALUPKA
" Pravde žil som, krivdu bil som, verne národ svoj ľúbil som:
to jediná moja vina a okrem nej žiadna iná. "
- jeden z najstarších štúrovcov
- študoval teológiu na bratislavskom lýceu (tam sa stretol so Štúrom)
- bol spoluzakladateľom spoločnosti českoslovanskej
- 1830 –prerušil štúdium, išiel bojovať za Poliakov –bol poranený

TVORBA: 1. pokusy v češtine, neskôr písal v štúrovčine
1. zbierka básní – Spevy (lyrické básne angažované za program nár. obrodenia)

-nie je významný básnickou tvorbou, ale historickou epikou = jánošíkovská epika Likavský väzeň (motív vatry – symbol slobody). Junák (obnovenie jánošíkovského odboja), Kráľovoholská (výzva do boja proti krivde). Protiturecká tematika Boj pri Jelšave, Branko (slovenský zbojník). Na jeho hrobe je vytesané: "V pravde žil som, krivdu bil som, verne národ môj ľúbil som", Turčín Poničan (príbeh slovenskej žený, kt. odvlečie poturčenec do Turecka, ale spoznáva v ňom svojho syna – zdôrazňuje patriotizmus, lásku k vlasti).

Jánošíkovská tematika:Kozák, Likavský väzeň (Jánošík uvažuje o svojom osude, neupadá do beznádeje, verí, že sa dostane na slobodu, aby mohol okolo seba zhromaždiť Junákov), Valibuk, Junák (verí v obnovenie jánoš. odboja, hoci všetci hôrni chlapi v presile moci pánov), Pieseň o Jánošikovi, Kráľovohoľská (spojil jánošíkovský motív s ťažkým položením národa, záver: výzva k súčasníkom, aby povstali proti krivde)

Protiturecká tematika:Boj pri Jelšave (Slováci víťazia nad Turkmi), Turčín Poničan, Branko (veršovaná povesť o zvolenskom zbojníkovi, bojovníkovi za práva ľudu proti pánom, len zradou nad ním zvíťazila presila)
Cudzím národom:Všeslav, Juhoslovanom
Hrdinský epos:Mor ho!

Mor ho!
-lyricko-epická básnická skladba
-idea slobody, humanizmu
Obsah:
Hŕstka slovanských poslov ( slov.junákov) prichádza privítať rímskeho cisára, ponúknuť mu mier a priateľstvo. Ponuku odmieta s vyhrážkou, že zotročí celý národ. Junáci sa vrhnú na Rimanov s výkrikom MOR HO! ( heslo k boju predtým MAR HA). Slováci síce podľahli presile, rímsky cisár sa však neteší zo svojho víťazstva, lebo vidí hromady Rimanov (Slovákov) mŕtvych na bojisku. Morálnymi víťazmi sa teda stávajú Slováci.
Prvé verše - symbol sily, slobody, voľnosti, nesmrteľnosti slovenského ľudu, ktorý nezahubí žiadna presila
- dôležitým prostriedkom zobrazenia postáv (mládencov) a deja je príroda
- oživil ideály revolúcie
- viera v nezlomnosť slovenského národa
- boj Slovanov za národnú nezávislosť
- snaha podrobiť si menší národ väčším
- námet: Šafárikove dejiny reči a literatúry
- konflikt: Rimania (pýcha, nadutosť, žijú z koristi, nadradenosť, zbabelosť, dobyvačnosť) x Slovania (pohostinstvo, pracovitosť, skromnosť, odvaha, spravodlivosť, pokora, bojujú za svoje práva)
- Tatry, Dunaj – symboly Slovenska
- začína opisom prírody použil ho ako lyrickú skratku)
- "Duní Dunaj a luna za lunou sa valí" – onomatopoja
- Chalupka pracuje s priestorom (sloveso stáť, hore-dole)
- využíva epitetá, prirovnania, historizmy, inverziu (prehodenie slovosledu), synekdocha (prehodenie časti za celok), hyperbola (nadsázka)
- rým je združený, priestorové vyjadrenie
- záver: Slovania síce padajú za slobodu, ale sú morálnym víťazom. Rimania víťazia na bojisku, ale zostávajú s hanbou otrokára
- nadčasovosť -1.S.v. – protifašistický odboj – spolok Mor ho!
- 2.S.v. – z vysielača v BB odzneli verše z Mor ho!

JANKO KRÁĽ
- rozvinul baladu
- "burič"
- dominantnosť – pohyb (aktivita národa)
- zúčastnil sa revolúcie v Poľsku – bol revolučný

Vlastenecká a revolučná lyrika:Orol vták, Duma bratislavská, Jarná pieseň, Šahy, Duma dvoch bratov, Zverbovaný
Balady s mravnou problematikou: Bezbožné dievky,
Sociálna problematika: Kvet, Pán v tŕní,
Boj proti poverám:Kríž a čiapka

Orol vták:
-orol- symbol slobody, vatra - sloboda
-autor vyjadruje túžbu po slobode
-hrdinu zobrazuje ako orla – odvážny, znáša prekážky a letí aj cez búrku, je zima, ale letí ďalej – nič ho nezastaví
-básnické prívlastky, prirovnania, epitetá
-združený rým, sloha má 4 verše

Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
-báseň – baladický charakter
-2 časti: 1. opisuje situáciu, stanovisko autora k spoločenskej situácii, 2. dej
-využíva autoštylizáciu
-pesimistické verše
-lyrický hrdina zaspí a sníva, zmena nálady – idylický obraz dediny
-na zobrazenie idyly využíva zdrobneniny
-strieda sa úvaha s opisom
-syn: divný, hrdý, individualista, odchádza z domu, snaha vykonať veľký čin = titanizmus
-zakliata panna – symbol slovenčiny
-divný Janko – národovci bojujúci za slobodu
-rozbúrený Váh - spoločnosť
JÁN BOTTO
-podnet: ľudová slovesnosť
dobro x zlo
svetlo x tma
-zvýrazňuje farbivosť: biela húska, zlatá sloboda
-pseudonym Janko Magihradský
-balada: hrdina splýva s okolím, stupňovanie = gradácia, kontrast

Žltá ľalia
-mravnostná balada
-retrospektívne rozprávanie
-biblické postavy Adam a Eva
-refrén slúži na posun deja
-stupňovanie
-spojenie nevinnosti (ľalia) a žiarlivosti (žltá)

Báj na Dunaji
- Slovensko ako zakliata biela húska s červenými ústami, pláva o Dunaji, túži vzlietnuť, ale nepriateľ vietor ju stále zráža dolu
- zachraňuje ju smelý junák, v náručí sa mu mení na bielu vílu

Margita a Besná
Ctibor –balada o bezohľadnom pánovi Beckova, kt. zneuctil nedeľu polovačkou a preto je potrestaný

Smrť Jánošiková – jeho vrcholné dielo
- jánošíkovská tematika, základ tvorila báseň Pieseň Jánošíková 2 pohľady: 1. Jánošík + družina – hrdinský boj proti feudálom, 2. vízia v budúcnosti národa
-9 spevov: 1. –zlapanie Jánošíka, 9. – smrť Jánošíka
-farebnosť, spojenie zo slobodou, analógia na Ľ. Štúra, Dunaj – symbol Slovenska, viera v spravodlivosť, oheň – viera v spásu, motív ohňa
-12-slabičný verš (Alexandrín)
-zdrobneniny – deminutíva
-vymenúvanie – enumerácia
-básnické otázky, zvolania
-Kráľova hoľa, vatra, Dunaj – symboly Slovenska
12 sokoli – štúrovci
oheň – snahy
-epizeuxa, prirovnania, epanastrofa, inverzia (prehodený slovosled)
-vyjadrenie vlasteneckých a protifeudálnych názorov
Spevy
Ľ. ŠTÚR – VŠESTRANNÁ OSOBNOSŤ
-krédo: veľa tvoriť, málo troviť a učiť sa
-bratislavské lýceum – člen spoločnosti česko-slovanskej
-študoval teológiu, ale kňazom nebol
-učiteľ, pedagóg
-bol predsedom česko-slovanskej
-zástupca profesora Palkoviča na katedre reči a literatúry česko-slov.
-prednášateľská činnosť
-národný buditeľ – podnietil výlet na Devín (1836), čím oživil idey slovanstva
-politik – vystupoval proti maďarskej politike, bol obvinený z vlastizrady
-dostal zákaz prednášať, bol pozbavený zástupovectva na katedre
-1844-odchod do Levoče + protestný odchod študentov (Janko Kráľ)
-poslanec za mesto Zvolen na Uhorskom sneme (1847-1848), pripravil a vystúpil s rečou na Uhorskom sneme – žiadal demokratické reformy (zrušenie poddanských záväzkov, vystupoval proti maďarčine na zákl. školách, bol obhajcom slovenského národno-politického programu – potreba industrializácie, rozvoj obchodu, národ. školstva, otázky zrovnoprávnenia, bol za zdanenie šľachty)
-1848 – odišiel do Viedne, aby rokoval so zástupcami rak.-uh. Slovanov
-je autorom petície Žiadosti slovenského národa –prednesená 10.-11.5.1848 na zhromaždení nár. hnutia (požiadavky: autonómia Slovenska v rámci R-U, uplatňovanie slovenčiny v úradoch a školách, demokratické požiadavky). Petícia = ohrozenie štátnej jednoty = zatykač, útek do Prahy
-1848 – zúčastnil sa na Slovanskom zjazde
-po revolúcii – aristokracia – odpor voči nár. hnutiu. Štúr sa dostal do Modry (policajný odpor)
-jazykovedec – 1843 – na zasadaní spolku Tatrín bola slovenčina oficiálne predstavená, 2 diela: Nárečia slovenskuo alebo potreba písania v tomto nárečí (kodifikácia), Náuka reči slovenskej (vedecký opis gram. stavby, objavil rytmický zákon a určil fonologický pravopis)), 1844 – Almanach Nitra, Štúrovská slovenčina (26.-28. august 1843) – znaky: nemali "y, ô, ľ, ä, ú", písalo sa uo, ia, ie – ju, je, mal = mau. Vytváral nové slová – z latinčiny a zachovával staré. 1852 – BA – stretli sa štúrovci s opozíciou a dohodli sa na zavedení jednotného jazyka. Vychádzali zo štúr. slov., ale boli tam gram. úpravy (Hodža a Hattala – v diele Krátka mluvnica slovenskuo zmenili všetky hore vymenované úpravy), odporcom bol Kollár – zástanca češtiny
-novinár, redaktor, 1845 – Slovenskje národnje noviny – orgán slov. nár. hnutia. Literárna príloha – Orol tatranský. 1843 – O národných piesňach a povestiach plemien slovanských – názor na literatúru – Heglova filozofia. Slovanov charakterizoval ako spevavý národ
-básnik – romantické české básne Důmky večerní, Rozžehnání – venoval Márii Pospíšilovej, epos Svätoboj


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk