Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Obraz človeka, prírody a práce, boj za pravdu, krásu a lásku v ideovom a estetickom pláne tvorby A. Sládkoviča a P.O.Hviezdoslava

OBRAZ ČLOVEKA, PRÍRODY A PRÁCE, BOJ ZA PRAVDU,KRÁSU A LÁSKU V IDEOVOM A ESTETICKOM PLÁNE TVORBY A. SLÁDKOVIČA A P. O. HVIEZDOSLAVA
• zaraďte básnika do slov.literárneho kontextu
• analyzujte obraz ľudu v jeho tvorbe
• vysvetlite a porovnajte progresívne prvky v obrazoch konfliktov
• vznik konfliktov
• vysvetlite modálnosť viet ukážky - ako sa volajú niektoré vety nazývajú z hľadiska poetiky a rétoriky
• nakreslite kruhový diagram štýlového rozvrstvenia slovnej zásoby a časovo príznakové slová zaraďte

SLÁDKOVIČ
-Člen spolku učencov reči a literatúry česko-slovanskej, mal slovanské cítenie
-prameň motívov jeho poézie = láska k Márii Píšlovej
-pochopil význam ľudovej slovesnosti pre básnickú tvorbu
-vplyv Heglovej filozofie a nemeckých romantických spisovateľov (Goethe, Schiller)

Sôvety v rodine Dušanovej
-alegoricko-filozofická skladba
-vplyv Heglovej filozofie
-boj dobra a zla
-zámer básnika = umenia má slúžiť pravde
-sústava životných a umeleckých problémov
-zlo je protikladom dobra, lásky, nádeje

Marína
-lyricko-reflexívna básnická skladba ospevuje lásku, krásu, mladosť
-podnetom na napísanie bol citový zážitok autora – láska k Márii Pišlovej, osobnej tragiky z jej nenaplnenia
-východisko: láska k žene – láska k vlasti (osobné + národné)
-2 hodnoty, ktoré si neprekážajú, ak navzájom dopĺňajú "Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne, Marínu v drahej otčine a obe v jednom objímať"
-vrchol slovenskej ľúbostnej a vlasteneckej literatúry
- nie je len vyjadrením osobného šťastia alebo sklamania, ale aj romantický ideál: jednota osobného i spoločenského
Kompozícia:
1.časť: 1-71 - ľúbostné vzplanutie
2.časť: 72-149 ľúbostný trojuholník, komplikované vstupom tretieho činiteľa  predpoklad ukončenia vzťahu
3.časť: 150 - 259 rozchod - sklamanie, smútok, vyrovnávanie sa s tým
4.časť: 260 - 291 spomienky
S - lyrický subjekt - Braxatoris
O - lyrický objekt - Marína
M - motýľ - zvodca

1. SO
objekt prijíma lásku, nie je nútený bojovať
subjektívno - lyrická časť, prejav najsubjektívnejšej lyriky, subjekt sa prejavuje zahŕňaním lásky objektu
2. plná vnútorného napätia, dramatizmu, objekt sa aktivizuje, bojuje o svoju lásku
SO motýľ je symbol prelietavosti, navonok je krásny, ale je to syn húsenice a vzbudzuje
M odpor
72.-73.strofa - básnik hľadá oporu vo vonkajšom svete, všetko mu má pomáhať, vyznáva lásku
vlasti, domovu
- pokračuje jeho pôvodná aktivitaO, keď sa vyskytne motýľ, musí sa prejaviť objekt
85.strofa - do deja vstupuje M, S komentuje priamu reč odmietavého postoja O, hovorí o reakcii
O na dvorenie M
91.strofa - MO príklad na vzťah
117.strofa - najsilnejší odpor, nenávisť subjektu k motýľovi
123.strofa - výzva: S vyzýva O, aby odmietla M
132.strofa - vyznanie lásky OS
148.strofa - boj o lásku je márny, O navliekli studený prsteň materi
149.strofa - bôľ a smútok Maríny, víťazstvo devy je obeť
3. Marína ako žena sa mení na vílu, lebo ako ženu ju už básnik stratil, ostala žiť v jeho srdci
táto víla ho láka k sebe - v tomto období pomýšľal na samovraždu
205.-216. volanie víly do vĺn Hrona
217.strofa: Marína ako víla rezignuje

Detvan
-v centre je slovenský ľud
-opisy prírody, motív lásky
-národná a sociálna problematika
= lyricko-epická skladba
-hl- postavy: Janko Zvalovie kráľ Matej
Martin Hudcovie
Elena kráľova družina
-miesto deja: Detva
-rým: striedavý, obkročný
-každá Sládkovičova strofa tvorí významový uzavretý celok
-často využíva opakovanie figúry. Majú rytmickú funkciu
-znaky siladickej prozódie:1.rovnaký počet slabík vo veršoch
2.intonačná prestávka rozdeľuje verš na 2 časti
3.spojenie veršov do dvoj a štvorverší
4.združený rým
5.rytmicko-syntaktický paralelizmus
-kompozícia: 5 spevov:
1. Martin-oslava krásnej prírody a ľudu, zoznámenie sa s hl. hrdinom – Martinom Hudcovie
-matka ako príroda – zobrazovaná cez Poľanu, mohutná, ozrutná, silná, divá
-matka ľudská – cit, krása, láska
-tieto 2 protiklady sú v súlade
-Martin zabije kráľovského sokola, ktorý chce zabiť zajaca – myšlienka humanity, Martin sa zastal slabšieho
2. Družina -zobrazuje salaš a kolektív ľudí, v ktorom sa Martin pohybuje
-hlavná vlastnosť Martina = cit pre spravodlivosť
-úvahy o ľudovom umení, šikovnosti ľudu = veľká budúcnosť
3. Slatinský jarmok-Martin sa stretáva s Matiášom a priznáva, že zabil sokola – prejavil sa ako smelý, prirodzený, otvorený a za pravdovravnosť mu kráľ dá koňa

Martin x kráľ Matej a jeho družina
jednoduchosť, smelosť x panovačnosť, povýšenosť
4. Vohľady-opisuje Eleninu úprimnú lásku k Martinovi
-konflikt: záletnosť kráľa Matiáša
-Elena pri hre na drumbli dostáva od Matiáša prsteň, ostáva však verná Martinovi

úprimná láska(Elena) x záletníctvo (Matiáš)
5. Lapačka:-Martin je zverbovaný a stáva sa súčasťou Matiášovho "Čierneho pluku"
-Martinove podmienky–musí si ponechať vrkoče, fujaru, valašku, kroj–symbol národa
-vlastenecká idea, prvky tvoriace národný a ľudový ráz
-spätosť s ľudovou slovesnosťou
Ľud: mravná sila, záruka národnej budúcnosti
-opisy prírody a ľudových zvykov
-nájdeme tu aj úvahy o slávnej budúcnosti Slovanov
-vyzdvihuje umelecké schopnosti slovenského ľudu- porovnáva ich s gréckou antikou
Nehaňte ľud môj- báseň, obrana a obhajoba slov. národa
HVIEZDOSLAV
prvotiny: Básnické poviedky Jozefa Zbranského
13 lyrických básní
Otčim- dráma

Lyrika:8 lyrických cyklov
Sonety
Letoresty I.,II.,III.
Žalmy a Hymny
Prechádzky jarom
Prechádzky letom
Stesky
Dozvuky
Krvavé sonety

Epika:Rozsiahlejšia:Hájnikova žena
Ežo Vlkolinský
Gábor Vlkolinský

Kratšia: -národná história (Rastislav, Ľúbosť Svätopluka)
-biblické námety (Agar- kratšia epika, Vianoce, Rachel, Sen Šalamúnov, Kain)
-ľudový život (Bútora a čutora- ľúbostná , Zuzanka Hraškovie- balada, Prvý) záprah, Anča -balada, Večera)
Dráma:Vzhledanie
Pomsta
Otčim
Herodes a Herodias (každá tyrania je vopred odsúdená na zánik)
Preklady: Geothe, Puškin, Petóffi, Shakespeare
-láska k rodnej reči, k roľníckej práci
-získal vzťah k práci – zmysel ľudského života
-získal citový vzťah k prírode
-očarila ho tvorba Petóffiho
-osvojil si maďarčinu
-vydal maďarské verše – prvý vnútorný konflikt
-rozhodol sa písať po slovensky
-vydáva svoju prvotinu Básnické prviesenky Jozefa Zbranského
-1871 – s Kolomanom Vančelom pripravuje almanach Napred
-zomreli mu sestry – zbierka Jesenné zvuky
-manželke venoval – Sny mladosti
-1879 – pôsobil v Námestove (20 rokov – najplodnejšie roky)
-typické preňho je prehodenie slov
-8 lyrických cyklov:Sonety:- 21 básní – zaoberá sa človekom, osobné motívy
Letorosty I.-čo by mala poézia hovoriť, sila pravdy, báseň Dávam z úprimnosti duše – uznáva úprimnosť, city, krása myšlienky, nenávidí neprirodzenosť, prázdne slová, falošnosť, prázdnotu
Letorosty II.čierny rok –smútok, zúfalstvo, samota, nachádza zmys. života, východisko v práci prospešnej pre národ, báseň Pustý dom
Letorosty III.život slovenského ľudu, kritizuje buržoáznu spoločnosť, básne: Ó, mládež naša, ty´s držiteľkou rána, Ó, prečo nie som výchron, K vám orodzený veľkomožný, Priadka, Roľník
Žalmy a hymny- venuje sa Bohu a viere, stavia rozum a skúsenosť. Boha chápe ako princíp spoľahlivosti, báseň De profundis
Prechádzky jarom – venuje sa prírode, ospevuje slnko
Prechádzky letom – báseň Zvážajú z poľa
Stesky
Dozvuky
Krvavé sonety- lyrické dielo proti vojne
-morálno-spoločenská analýza doby
-osobný smútok
-cyklus 32 sonetov (1. – spev o krvi, posledný – odháňa krvavé sonety)
-používa meno Démon – symbol vojny
-falošná tvár kresťanstva
Hájnikova žena
-úvod – pozdrav prírode, opis prírody, kaštieľa, chalupy
-zápletka- Artuš zazrie Hanku v kostole
-zauzľovanie – vyhrotia sa vzťahy
-vyvrcholenie – Hanka v sebaobrane zabije Artuša. Mišo sa prizná
-rozuzlenie – Na súde. Hanka sa pomätie a prizná sa, oslobodia ho. Starý Vilány mu odpúšťa, lebo ho zachráni
-záver – Hanka sa vylieči, porodí syna = šťastný život
-postavy: mladí Čajkovci (Mišo a Hanka) –pracovití, obetaví, verní, odvážni, čestní
Artuš Vilány – šľachta – krutý, panovačný, vypočítavý, podlý
-lyricko-epické dielo
-cieľ: ukázať vlastnosti Slovákov, vyzdvihnutie mravnej sily
-idealizované typizovanie
-bohaté opisy (najmä prírody), reflexie (úvahy), piesňové vložky, personifikácie, združovanie synoným (pleonazmus), presah, rým
-romantické prvky, realistické prvky
Ežo a Gábor Vlkolinský
-problematika zemianstva
Ežo: -monografické dielo
-zemianstvo – úpadok začína
-autor sa povzniesol nad rozdiel medzi zemianstvom a sedliactvom
-Ežo- zeman si zoberie Zuzku – sedliačku, proti tomu je matka, zmieri ich ich syn Benko
Gábor:-kronické dielo
-zemianstvo- úplný úpadok
-Gábor = mladší brat Eža
Význam tvorby Hviezdoslava: Jeho diela sú nadčasové, bojoval za práva ľudu, reagoval na spoločenskú problematiku, forma: sylabonický verš, preklady

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk