Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Humanizmus a renesancia v anglickej, francúzskej a nemeckej literatúre

MO – 20 Človek v boji za slobodu a humanizmus v anglickej, francúzskej a nemeckej literatúre

Preromantizmus a romantizmus
(koniec 18 – pol. 19 st.)

Situácia
Vývoj v Európe ovplyvnila:
1. Veľká francúzska revolúcia – Heslo: Sloboda – rovnosť – bratstvo, heslo dávalo človeku pocit voľnosti ale realita bola iná lebo feudalizmus zaniká, vznikajú kapitalistické vzťahy a jednotlivec stráca istotu
2. Buržoázna revolúcia

Hlavné znaky
1. Vzniká kult silného jedinca, ktorý vzdoruje osudu a pomáha ľudstvu
2. Proti rozumu a citu sa zdôrazňuje cit
3. Hlavný hrdina žije bohatým vnútorným životom
4. Cíti sa osamelý, spoločnosť ho nechápe a preto sa utieka buď do minulosti alebo do vízie
blízkej budúcnosti
5. Hrdina je v ustavičnom rozpore medzi snom a skutočnosťou
6. Autori vychádzali z ústnej ľudovej slovesnosti
7. Prispôsobovali tomu aj reč – používali hovorovú reč, ktorá najlepšie umožňovala prirodzené
vyjadrovanie
8. Žánre – lyrika a lyricko – epické diela

Balada má dej, ktorý sa stupňuje, je poprepletaný skutočnými a neskutočnými udalosťami, vystupujú nadprirodzené bytosti, končí tragicky.

Francúzska literatúra

Victor Hugo
Chrám Matky Božej v Paríži

Quasimodo – adoptívny syn Frolla – kňaz. Bol hluchý, zlostný a nešťastný netvor (v 14 rokoch ohluchol zo zvonov), na jedno oko je slepý, má prokrivenú chrbticu, hrb, a je malej bostavy.
Esmeralda – krásna tanečnica s tamburínou, stelesňuje ušľachtilosť, dôverčivosť, lásku a ľudskosť. Ako 6 – mesačnú ju uniesli cigáni parížskej dievčine. Nesťastne sa zaľúbi do Phoeba – kapitána
lukostrelcov – krásny kráľovský lukostrelec
Grigoire – básnik a Esmeraldin manžel na 4 roky

Dej:
Dej sa odohráva v 15. storočí. Základom deja sú osudy mladej cigánky Esmeraldy a najmä vášnivá láska pokriteckého kňaua Frola k nej. Frollo prekvapí Esmeraldu s jej milým kapitánom lukostrelcov a prebodne ho dýkou. Zo zločinu obvinia a na smrť odsúdia Esmeraldu. Quasimodo ju ukrije vo veži. Kým bráni Chrám pred ozbrojencami, ktorí chcú odviesť Esmeraldu, Frollo ju unesie a zatvorí ju u starej pustovníčky, ktorá nenávidí cigánov, pretože jej uniesli dieťa. Pustovníčka v nej spoznáva svoju dcéru (topánočka), ale už ju nemôže zachrániť. Esmeralda zomiera, Quasimodo zhodí Frolla z veže Chrámu a sám umiera zo žialu.

Román sa vyznačuje harmónia kontrastov
1. škaredý Quasimodo, krásna Esmeralda
2. fyzicky znetvorený, duča je dobrá – čistá
3. Frollo je kňaz a ako kňaz má zlé morálne vlastnosti
4. Phoebe má peknú tvár, ale Esmeraldu chce na pobavenie

Bedári
Robotníci mora
93 – historický román z čias Veľkej francúzsej revolúcie

Nemecká literatúra

Vzniklo hnutie Schurn und Drang (víchor a búrka). Príslušníci tohto hnutia sa búrili proti spoločnosti a žiadali aby sa uznával cit, vášeň, láska. Jedným zo zakladateľom bol Johann W. Goethe

Johan Wolfgang Goethe

Utrpenie mladého Werthera - Román písaný formou listov

Faust – veršovaná dráma
Faust – utečenec, vedec
Mefistofeles – diabol
Markétka a Helena boli Faustove milé

Boh a Mefistofeles sa stavia, že M zvedie pobožného Fausta na zlé cesty. Faust je učený doktor, ktorý chce spoznať tajomstvá živora, len nevie ako. Podpíše zmluvu s M, a F sa stáva slávny žiadaný mladý. Faust sa zamiluje do 14- ročnej Markétky. Tajne sa stretávajú, zistí to však jej brat a Faust ho zabije. Markétku za to obesia a F odchádza. Začína chápať, že ľudské šťastie sa nenachádza v zábave ale hlavne v ľudskej práci. Pomaly umiera, ale ešte predtým prikáže M aby pretvoril neúrodnú bahnistú zem na úrodnú a krásnu. Týmto činom si F zachráni dušu a keď umiera, jeho telo odnášajú anjeli. M stávku prehráva. F je symbolom ľudskej aktivity, tvorivej práce, zatiaľ čo M je stelesnením sebectva.

Friedrich Shiller

Zbojníci - dráma
Hrdinom je Karol Moor, ktorého mladší brat očierni pred otcom aby sám zdedil rodinný majetok a bratovu milú. Oklamaný otec Karola vydedí. Zo zúfalstva, že stratil časť i snúbenicu sa stane vodcom zbojníkov, pretože nevidí inú cestu, vyhlasuje „moje remeslo je odplata – pomsta moja živnosť.“ Po otcovej a bratovej smrti uzná nevyhnutnosť svetských zákonov a vydá sa do rúk súdu. Hrdina zomiera pre svoju lásku k slobode a spravodlivosti.

Mária Stuartová Panna Orleánka Villiam Tell

Anglická literatúra

George Gordon Byron

Childe Haroldová púšť
Opisuje v nej cesty a úvahy pútnika po európskych krajinách. Hrdina – básnik, sa cíti osamelý, ale súčasne sa bri proti tyranii a neslobode porobených národov

Chillonský väzeň – báseň
Na hrade Chion pri Ženevskom jazera povstalci väzni väzňa, ktorého po mnohých rokoch vyslobodia bernský povstalci. Väzeň si nevie zvyknúť na slobodu a cnie sa mu za väzením. Autor v básni vyjadruje túžby Švajčiarov oslobodiť sa spod cudzej nadvlády.

Vnútorné členenie slovenského národného jazyka a nárečí

Nárečia: Západoslovenské: severné, južné, záhorské
Stredoslovenské: severozápadné, juhovýchodné, gemerské
Východoslovenské: spišské, šarišské, zemplínske, sotácke
Nárečia sú obmedzené na isté oblasti, nemajú celonárodnú platnosť. Niektoré prvky môžu byť pre príslušníkov iných nárečí až nezrozumiteľné.
Pri verejných jazykových prejavoch, v úradnom styku, pri vyučovaní sa používa spisovná slovenčina. Tá má celonárodnú platnosť.
V dnešnom období sa utvára osobitná forma národného jazyka = štandardná forma, kde sa uplatňujú rozličné slangové slová.
Najvypracovanejšia je spisovná forma slovenčiny. Člení sa na jazykové alebo objektívne štýly.
Do nárečí prenikajú výrazy a väzby zo spisovnej formy slovenčiny, najmä odborné termíny.
Do jazyka umeleckej literatúry, do prózy, do poézie, prenikajú odborné termíny i hovorové, slangové a nárečové slová.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk